Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 22:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 31. leden, 2021
Svátek má:  Marika

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Boska, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 18,15-20
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9
1 Kor 7,32-35
Mk 1,21-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 31. leden, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 4. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana Boska, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 18,15-20

Vzbudím jim proroka a vložím svoje slova v jeho ústa.
Právě ten je prorokem - na rozdíl od lidového chápání - kdo říká lidem Hospodinovo slovo, platné pro přítomný i budoucí okamžik, ne ten, kdo předpovídá budoucnost. Proto je prorokem Mojžíš a dále ten, koho pošle Hospodin se svým slovem ke svému lidu.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: `Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.' Hospodin mi tehdy řekl: 'Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!'"Text žalmu:
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Pojďme, jásejme Hospodinu,
- oslavujme Skálu své spásy,
- předstupme před něho s chvalozpěvy
- a písněmi mu zajásejme!
Odp.
Pojďme, padněme, klaňme se,
- poklekněme před svými tvůrcem, Hospodinem!
- Neboť on je náš Bůh
- a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Odp.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
- "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,
- jako tehdy v Masse na poušti,
- kde mě dráždili vaši otcové,
- zkoušeli mě, ač viděli mé činy."
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 7,32-35

Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá.
Úryvek, vyňatý ze souvislosti, budí dojem, jako by Pavel manželství hrubě podceňoval. Není tomu tak. Spíše uznává jeho těžkosti a těch by chtěl některé ze svých křesťanů ušetřit. S manželstvím počítá jako se stavem, který je Bohem chtěn a svým křesťanům v něm nebrání.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.Text evangelia:
Mk 1,21-28

Učil je jako ten, kdo má moc.
Toto je zásadní charakteristika Ježíšova učení, kterou evangelium demonstruje na Ježíšových činech. V tomto případě ukazuje moc jeho učení osvobozením člověka od pout zla, jež on sám ani jeho okolí nemůže zlomit.

Slova svatého evangelia podle Marka.

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!" Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z něho!" Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to? Nové učení - a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015