Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Knihy Bible


  Funkce vyhledávání textu v bibli

 Výběr textu evangelia, knihy, listu Klikněte na číslo vybraného textu níže:


Číslo Název textu Zkratka
1 1. kniha Mojžíšova Gn
2 2. kniha Mojžíšova Ex
3 3. kniha Mojžíšova Lv
4 4. kniha Mojžíšova Nm
5 5. kniha Mojžíšova Dt
6 Kniha Jozue Joz
7 Kniha Soudců Sd
8 Kniha Rút Rt
9 1. kniha Samuelova 1 Sam
10 2. kniha Samuelova 2 Sam
11 1. kniha Královská 1 Král
12 2. kniha Královská 2 Král
13 1. kniha Kronik 1 Kron
14 2. kniha Kronik 2 Kron
15 Kniha Ezdrášova Ezd
16 Kniha Nehemiášova Neh
17 Kniha Ester Est
18 Kniha Job Job
19 Kniha Žalmů Žl
20 Kniha Přísloví
21 Kniha Kazatel Kaz
22 Kniha Moudrosti Mdr
23 Kniha proroka Izaiáše Iz
24 Kniha proroka Jeremiáše Jer
25 Kniha Žalozpěvů Pláč
26 Kniha proroka Ezechiela Ez
27 Kniha proroka Daniela Dan
28 Kniha proroka Ozeáše Oz
29 Kniha proroka Joela Jl
30 Kniha proroka Amosa Am
31 Kniha proroka Abdiáše Abd
32 Kniha proroka Jonáše Jon
33 Kniha proroka Micheáše Mich
34 Kniha proroka Nahuma Nah
35 Kniha proroka Habakuka Hab
36 Kniha proroka Sofoniáše Sof
37 Kniha proroka Aggea Ag
38 Kniha proroka Zachariáše Zach
39 Kniha proroka Malachiáše Mal
40 Evangelium podle Matouše Mt
41 Evangelium podle Marka Mk
42 Evangelium podle Lukáše Lk
43 Evangelium podle Jana Jan
44 Skutky apoštolů Sk
45 List svatého apoštola Pavla Římanům Řím
46 1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům 1 Kor
47 2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům 2 Kor
48 List svatého apoštola Pavla Galaťanům Gal
49 List svatého apoštola Pavla Efesanům Ef
50 List svatého apoštola Pavla Filipanům Flp
51 List svatého apoštola Pavla Kolosanům Kol
52 1. list svatého apoštola Pavla Soluňanům 1 Sol
53 2. list svatého apoštola Pavla Soluňanům 2 Sol
54 1. list svatého apoštola Pavla Timotejovi 1 Tim
55 2. list svatého apoštola Pavla Timotejovi 2 Tim
56 List svatého apoštola Pavla Titovi Tit
57 List svatého apoštola Pavla Filemonovi Flm
58 List Židům Žid
59 List svatého apoštola Jakuba Jak
60 1. list svatého apoštola Petra 1 Petr
61 2. list svatého apoštola Petra 2 Petr
62 1. list svatého apoštola Jana 1 Jan
63 2. list svatého apoštola Jana 2 Jan
64 3. list svatého apoštola Jana 3 Jan
65 List svatého apoštola Judy Jud
66 Kniha Zjevení svatého apoštola Jana Zj
67 Kniha Tobiáš Tob
68 Píseň Šalomounova (Píseň písní) Sol
69 Kniha Báruchova Bar
70 1. kniha Makabejská 1 Mak
71 2. kniha Makabejská 2 Mak
72 Kniha Judit Jdt
73 Kniha Sirachovcova Sir
» Přidat tuto stránku k oblíbeným položkám «