Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Bible na každý den

Stejně dlouhý úryvek z Bible na každý den v roce...

Chcete-li zobrazit (vytisknout, poslat mailem) celý text zobrazované knihy bible, klikněte na odkaz:
 » Zobrazit celý text «  [Kniha Žalmů] 

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »

Text bible pro den: Sobota, 3. června, 2023

 Kniha Žalmů 
 [zkr. = Žl] 


ůn svůj na nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny.
Žl 11:5 Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.
Žl 11:6 Sešle na svévolníky déšť žhavého uhlí a hořící síry, jejich údělem se stane žhoucí vichr.
Žl 11:7 Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé; jeho tvář pohlíží na přímého.
Žl 12:1 Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje, žalm Davidův.
Žl 12:2 Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.
Žl 12:3 Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem.
Žl 12:4 Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty, jazyk, co se velikášsky chvástá,
Žl 12:5 ty, kdo říkají: "Náš jazyk převahu nám zaručuje, máme přece ústa. Kdo je naším Pánem?"
Žl 12:6 "Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu," praví Hospodin, "daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí."
Žl 12:7 Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené.
Žl 12:8 Ty je, Hospodine, budeš střežit, navěky nás budeš chránit před tím pokolením;
Žl 12:9 kolem obcházejí svévolníci a vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.
Žl 13:1 Pro předního zpěváka, žalm Davidův.
Žl 13:2 Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?
Žl 13:3 Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?
Žl 13:4 Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti,
Žl 13:5 ať nepřítel neřekne: "Zdolal jsem ho!" Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.
Žl 13:6 Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
Žl 14:1 Pro předního zpěváka, Davidův. Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic dobrého neudělá.
Žl 14:2 Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Žl 14:3 Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
Žl 14:4 Což nevědí všichni, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Hospodina nevzývají,
Žl 14:5 že se jednou třást budou strachem? S pokolením spravedlivého je Bůh.
Žl 14:6 Radu poníženého ostouzíte, ale Hospodin je jeho útočiště.
Žl 14:7 Kéž už přijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Hospodin změní úděl svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.
Žl 15:1 Žalm Davidův. Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?
Žl 15:2 Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,
Žl 15:3 nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu,
Žl 15:4 pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě,
Žl 15:5 nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.
Žl 16:1 Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
Žl 16:2 Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není."
Žl 16:3 Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno:
Žl 16:4 "Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty."
Žl 16:5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine.
Žl 16:6 Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé!
Žl 16:7 Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná.
Žl 16:8 Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Žl 16:9 Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,
Žl 16:10 neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.
Žl 16:11 Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Žl 17:1 Modlitba; Davidova. Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů.
Žl 17:2 Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo.
Žl 17:3 Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.
Žl 17:4 Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.
Žl 17:5 Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.
Žl 17:6 K tobě volám a ty odpovíš mi, Bože, nakloň ke mně ucho, slyš, co říkám.
Žl 17:7 Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.
Žl 17:8 Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel
Žl 17:9 před svévolníky, kteří zahubit mě chtějí, úhlavními nepřáteli, když mě obkličují.
Žl 17:10 Tukem obrostlo jim srdce, jejich ústa mluví zpupně.
Žl 17:11 Kruhem svírají mě při každičkém kroku, slídí zrakem, jak mě dostat k zemi.
Žl 17:12 Můj nepřítel podobá se lvu, jenž lační po kořisti, je jak lvíče, které číhá vskrytu.
Žl 17:13 Povstaň, Hospodine, předejdi jej, sraz ho! Kéž mi dá tvůj meč vyváznout z moci svévolníka
Žl 17:14 a tvá ruka, Hospodine, z moci lidí, lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život. Ty jim ze svých zásob plníš břicho, sytí se i synové a zbytek nechávají nemluvňatům.
Žl 17:15 Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.
Žl 18:1 Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových.
Žl 18:2 Pravil: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Žl 18:3 Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!
Žl 18:4 Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
Žl 18:5 Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka,
Žl 18:6 provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.
Žl 18:7 V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.
Žl 18:8 Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho plamenným hněvem.
Žl 18:9 Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí.
Žl 18:10 Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno.
Žl 18:11 Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru.
Žl 18:12 Temno učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu.
Žl 18:13 Mračna se hnala před jeho jasem, krupobití a hořící uhlí.
Žl 18:14 Hospodin na nebi zaburácel, Nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí.
Žl 18:15 Vyslal své šípy a rozehnal mračna, množstvím blesků je uvedl v zmatek.
Žl 18:16 Tu se objevila koryta vod, základy světa se obnažily, když jsi, Hospodine, zaútočil, když jsi zadul svým hněvivým dechem.
Žl 18:17 Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva.
Žl 18:18 Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.
Žl 18:19 Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral,
Žl 18:20 učinil mě volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil.
Žl 18:21 Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou,
Žl 18:22 neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha.
Žl 18:23 Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jeho nařízení.
Žl 18:24 Jeho jsem se dokonale držel, varoval se nepravosti.
Žl 18:25 Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak jak jevila se jemu.
Žl 18:26 Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost,
Žl 18:27 ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu.
Žl 18:28 Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči.
Žl 18:29 Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.
Žl 18:30 S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,
Žl 18:31 s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Žl 18:32 Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!
Žl 18:33 Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou,
Žl 18:34 ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout,
Žl 18:35 učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.
Žl 18:36 Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.
Žl 18:37 Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
Žl 18:38 Budu stíhat nepřátele, dopadnu je. Nevrátím se zpět, dokud je neudolám.
Žl 18:39 Rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou.
Žl 18:40 Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš.
Žl 18:41 Obrátil jsi na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí.
Žl 18:42 Budou volat o pomoc, a nespasí je nikdo, volat k Hospodinu, ale neodpoví.
Žl 18:43 Roztluču je, budou jako prach ve větru, smetu je jak bláto z ulic.
Žl 18:44 Dals mi vyváznout z rozbrojů lidu, vůdcem pronárodů jsi mě ustanovil. Sloužit bude mi i lid, který jsem neznal.
Žl 18:45 Na slovo mě uposlechnou, cizinci se budou vtírat do mé přízně.
Žl 18:46 Cizinci jak tráva zvadnou, vypotácejí se ze svých hradišť.
Žl 18:47 Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spása!
Žl 18:48 Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje.
Žl 18:49 Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě násilníku vyrveš.
Žl 18:50 Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu.
Žl 18:51 Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi, a jeho potomstvu navěky!
Žl 19:1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Žl 19:2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
Žl 19:3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
Žl 19:4 Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
Žl 19:5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
Žl 19:6 Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
Žl 19:7 Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
Žl 19:8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
Žl 19:9 Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
Žl 19:10 Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
Žl 19:11 nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
Žl 19:12 Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
Žl 19:13 Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty.
Žl 19:14 Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností.
Žl 19:15 Kéž se ti líbí

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »