Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Bible na každý den

Stejně dlouhý úryvek z Bible na každý den v roce...

Chcete-li zobrazit (vytisknout, poslat mailem) celý text zobrazované knihy bible, klikněte na odkaz:
 » Zobrazit celý text «  [4. kniha Mojžíšova] 

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »

Text bible pro den: Pondělí, 19. únor, 2018

 4. kniha Mojžíšova 
 [zkr. = Nm] 


šestnáct tisíc a dávka pro Hospodina dvaatřicet osob.
Nm 31:41 Mojžíš tedy dal knězi Eleazarovi tuto dávku jako Hospodinovu oběť pozdvihování, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
Nm 31:42 Z poloviny patřící Izraelcům, kterou oddělil Mojžíš od poloviny pro účastníky tažení -
Nm 31:43 a byla to polovina patřící pospolitosti, totiž ovcí a koz tři sta třicet sedm tisíc pět set,
Nm 31:44 skotu třicet šest tisíc kusů,
Nm 31:45 oslů třicet tisíc pět set,
Nm 31:46 lidských duší šestnáct tisíc -
Nm 31:47 tedy z této poloviny patřící Izraelcům vzal Mojžíš po jednom ukořistěném z padesáti, jak z lidí, tak z dobytka, a dal je lévijcům, držícím stráž u Hospodinova příbytku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
Nm 31:48 Tu přistoupili k Mojžíšovi vůdcové vojenských útvarů, velitelé nad tisíci a nad sty,
Nm 31:49 a řekli mu: "Tvoji služebníci pořídili soupis bojovníků, kterým veleli, a nechybí ani jeden z nás.
Nm 31:50 Každý přinášíme Hospodinu jako dar, co kdo našel, zlaté předměty, spony a náramky, pečetní prsteny, náušnice a přívěsky, abychom za sebe vykonali před Hospodinem smírčí obřady."
Nm 31:51 I přijal Mojžíš a kněz Eleazar od nich to zlato, vesměs umně zpracované.
Nm 31:52 Všeho zlata věnovaného na oběť pozdvihování, jež odevzdali Hospodinu, bylo šestnáct tisíc sedm set padesát šekelů, totiž od velitelů nad tisíci a nad sty.
Nm 31:53 Z mužstva loupil každý pro sebe.
Nm 31:54 Přijal tedy Mojžíš a kněz Eleazar to zlato od velitelů nad tisíci a nad sty a vnesli je do stanu setkávání, aby připomínalo před Hospodinem syny Izraele.
Nm 32:1 Rúbenovci a Gádovci měli převeliké množství stád. Když spatřili jaezerskou a gileádskou zemi, shledali, že to je vhodné místo pro stáda.
Nm 32:2 Gádovci a Rúbenovci tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a předákům pospolitosti:
Nm 32:3 "Atarót, Díbón, Jaezer, Nimra, Chešbón, Eleále, Sebám, Nebó a Beón,
Nm 32:4 země, kterou Hospodin před izraelskou pospolitostí porazil, je zemí vhodnou pro stáda. A tvoji služebníci mají stáda."
Nm 32:5 A dodali: "Jestliže jsme u tebe nalezli přízeň, nechť je tvým služebníkům přidělena do vlastnictví tato země. Nevoď nás přes Jordán."
Nm 32:6 Mojžíš Gádovcům a Rúbenovcům vytkl: "Což vaši bratří půjdou do boje a vy si zůstanete tady?
Nm 32:7 Proč berete Izraelcům odvahu přejít do země, kterou jim dal Hospodin?
Nm 32:8 Zrovna tak se zachovali vaši otcové, když jsem je poslal z Kádeš-barneje, aby zhlédli zemi.
Nm 32:9 Došli až do úvalu Eškólu a zhlédli zemi, ale Izraelcům vzali odvahu, takže nechtěli vejít do země, kterou jim dal Hospodin.
Nm 32:10 Onoho dne vzplanul Hospodin hněvem a zapřisáhl se:
Nm 32:11 Muži ve věku od dvaceti let výše, kteří vyšli z Egypta, neuvidí zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, protože se mi cele neoddali,
Nm 32:12 kromě Kenazejce Káleba, syna Jefunova, a Jozua, syna Núnova; ti se totiž cele oddali Hospodinu.
Nm 32:13 Tehdy vzplanul Hospodin proti Izraeli hněvem a čtyřicet let jim dal bloudit po poušti, dokud nezaniklo celé to pokolení, které se dopouštělo toho, co je zlé v Hospodinových očích.
Nm 32:14 A teď jste nastoupili vy na místo svých otců, zplozenci hříšných lidí, abyste ještě stupňovali Hospodinův hněv planoucí proti Izraeli.
Nm 32:15 Když se od něho odvrátíte, nechá Izraele na poušti ještě déle. Tak uvedete na všechen tento lid zkázu."
Nm 32:16 Přistoupili k němu a prohlásili: "Vystavíme zde ohrady pro svá stáda a města pro své děti.
Nm 32:17 My však potáhneme ve zbroji v čele Izraelců, dokud je neuvedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v městech opevněných proti obyvatelům této země.
Nm 32:18 Nenavrátíme se do svých domovů, dokud se všichni Izraelci neujmou svého dědictví.
Nm 32:19 Nebudeme požadovat dědictví s nimi tam někde za Jordánem, když nám připadne dědictví na této straně Jordánu k východu."
Nm 32:20 Mojžíš jim odpověděl: "Jestliže dodržíte toto slovo, vyzbrojíte se před Hospodinem do boje
Nm 32:21 a všichni ve zbroji přejdete před Hospodinem Jordán, potom až on vyžene své nepřátele
Nm 32:22 a země bude před Hospodinem podmaněna, vrátíte se a budete bez viny u Hospodina i u Izraele. Pak bude tato země vaším vlastnictvím před Hospodinem.
Nm 32:23 Nezachováte-li se však takto, prohřešíte se proti Hospodinu. Vězte, že se vám váš hřích vymstí.
Nm 32:24 Vystavějte si města pro své děti a ohrady pro své ovce a dodržte, co jste slíbili."
Nm 32:25 Gádovci a Rúbenovci Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak náš pán přikazuje.
Nm 32:26 Naše děti, ženy, stáda a všechen dobytek budou zde v gileádských městech.
Nm 32:27 Ale tvoji služebníci přejdou Jordán, všichni vojensky vyzbrojeni před Hospodinem, aby bojovali, jak praví náš pán."
Nm 32:28 I vydal Mojžíš o nich rozkaz knězi Eleazarovi a Jozuovi, synu Núnovu, i představitelům otcovských rodů pokolení Izraelců.
Nm 32:29 Řekl jim: "Překročí-li Gádovci a Rúbenovci s vámi Jordán, všichni ve zbroji, aby bojovali před Hospodinem, a země bude před vámi podmaněna, dáte jim do vlastnictví zemi gileádskou.
Nm 32:30 Nepřekročí-li jej však s vámi ve zbroji, ať mají vlastnictví mezi vámi v zemi kenaanské."
Nm 32:31 Gádovci a Rúbenovci odpověděli: "Učiníme, jak promluvil k tvým služebníkům Hospodin.
Nm 32:32 Ano, přejdeme ve zbroji před Hospodinem do země kenaanské, aby nám zůstalo ve vlastnictví naše dědictví v Zajordání."
Nm 32:33 Mojžíš jim tedy dal, totiž Gádovcům, Rúbenovcům a polovině kmene Manasesa, syna Josefova, království emorejského krále Síchona a království bášanského krále Óga, celou tu zemi, její města s přilehlým územím, všechna města té země kolem.
Nm 32:34 Gádovci pak znovu vystavěli Díbón, Atarót a Aróer,
Nm 32:35 Atarót-šófan, Jaezer a Jogbehu,
Nm 32:36 Bét-nimru a Bét-háran, opevněná města a ohrady pro ovce.
Nm 32:37 Rúbenovci znovu vystavěli Chešbón, Eleále a Kirjátajim,
Nm 32:38 Nebó a Baal-meón, jimž změnili jména, a Sibmu; městům, jež vystavěli, dali jména.
Nm 32:39 Synové Makíra, syna Manasesova, táhli do Gileádu a dobyli jej. Podrobili si Emorejce, kteří v něm sídlili.
Nm 32:40 Mojžíš dal Gileád Makírovi, synu Manasesovu, a ten se tam usadil.
Nm 32:41 Zatím Jaír, syn Manasesův, dobyl na svém tažení jejich vesnice a nazval je vesnicemi Jaírovými.
Nm 32:42 A Nóbach dobyl na svém tažení Kenat i jeho osady a nazval je svým jménem Nóbach.
Nm 33:1 Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona.
Nm 33:2 Na Hospodinův rozkaz sepsal Mojžíš místa, odkud vycházeli, podle jejich stanovišť. Toto byla tedy jejich stanoviště podle výchozích bodů:
Nm 33:3 V prvním měsíci, patnáctého dne prvého měsíce, vytáhli z Ramesesu. Druhého dne po hodu beránka vyšli Izraelci navzdory všemu před očima celého Egypta,
Nm 33:4 zatímco Egypťané pohřbívali ty, které mezi nimi Hospodin pobil, všechny prvorozence. Hospodin totiž vykonal soudy nad jejich božstvy.
Nm 33:5 Izraelci tedy vytáhli z Ramesesu a utábořili se v Sukótu.
Nm 33:6 Vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu, který je na okraji pouště.
Nm 33:7 Vytáhli z Étamu, obrátili se zpět k Pí-chírótu, který leží naproti Baal-sefónu, a utábořili se před Migdólem.
Nm 33:8 Vytáhli z Pené-chírótu a prošli prostředkem moře na poušť. Vykonali třídenní pochod pouští Étamem a utábořili se v Maře.
Nm 33:9 Vytáhli z Mary a přišli do Élimu. V Élimu bylo dvanáct pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili.
Nm 33:10 Vytáhli z Élimu a utábořili se u Rákosového moře.
Nm 33:11 Vytáhli od Rákosového moře a utábořili se na Sínské poušti.
Nm 33:12 Vytáhli ze Sínské pouště a utábořili se v Dofce.
Nm 33:13 Vytáhli z Dofky a utábořili se v Alúši.
Nm 33:14 Vytáhli z Alúše a utábořili se v Refídímu; tam nebyla voda, aby se lid mohl napít.
Nm 33:15 Vytáhli z Refídímu a utábořili se na Sínajské poušti.
Nm 33:16 Vytáhli ze Sínajské pouště a utábořili se v Kibrót-taavě.
Nm 33:17 Vytáhli z Kibrót-taavy a utábořili se v Chaserótu.
Nm 33:18 Vytáhli z Chaserótu a utábořili se v Ritmě.
Nm 33:19 Vytáhli z Ritmy a utábořili se v Rimón--peresu.
Nm 33:20 Vytáhli z Rimón-peresu a utábořili se v Libně.
Nm 33:21 Vytáhli z Libny a utábořili se v Rise.
Nm 33:22 Vytáhli z Risy a utábořili se v Kehelatě.
Nm 33:23 Vytáhli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šeferu.
Nm 33:24 Vytáhli od hory Šeferu a utábořili se v Charadě.
Nm 33:25 Vytáhli z Charady a utábořili se v Makhelótu.
Nm 33:26 Vytáhli z Makhelótu a utábořili se v Tachatu.
Nm 33:27 Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu.
Nm 33:28 Vytáhli z Terachu a utábořili se v Mitce.
Nm 33:29 Vytáhli z Mitky a utábořili se v Chašmóně.
Nm 33:30 Vytáhli z Chašmóny a utábořili se v Moserótu.
Nm 33:31 Vytáhli z Moserótu a utábořili se v Bené-jaakánu.
Nm 33:32 Vytáhli z Bené-jaakánu a utábořili se v Chór-gidgádu.
Nm 33:33 Vytáhli z Chór-gidgádu a utábořili se v Jotbatě.
Nm 33:34 Vytáhli z Jotbaty a utábořili se v Abróně.
Nm 33:35 Vytáhli z Abróny a utábořili se v Esjón-geberu.
Nm 33:36 Vytáhli z Esjón-geberu a utábořili se na poušti Sinu; to je Kádeš.
Nm 33:37 Vytáhli z Kádeše a utábořili se na hoře Hóru na okraji Edómské pouště.
Nm 33:38 Tehdy na Hospodinův rozkaz vystoupil kněz Áron na horu Hór a zemřel tam čtyřicátého roku po vyjití Izraelců z egyptské země, pátého měsíce, prvého dne toho měsíce.
Nm 33:39 Áronovi bylo sto třiadvacet let, když na hoře Hóru zemřel.
Nm 33:40 Tu uslyšel Kenaanec, aradský král, který sídlil v Negebu v kenaanské zemi, že přicházejí Izraelci.
Nm 33:41 Vytáhli od hory Hóru a utábořili se v Salmóně.
Nm 33:42 Vytáhli ze Salmóny a utábořili se ve Funónu.
Nm 33:43 Vytáhli z Funónu a utábořili se v Obótu.
Nm 33:44 Vytáhli z Obótu a utábořili se v Ijé-abárímu na moábském území.
Nm 33:45 Vytáhli z Ijímu a utábořili se v Dibón-gádu.
Nm 33:46 Vytáhli z Dibón-gádu a utábořili se v Almón-diblátajimu.
Nm 33:47 Vytáhli z Almón-diblátajimu a utábořili se v horách Abárímských proti Nebó.
Nm 33:48 Vytáhli z hor Abárímských a utábořili se na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.
Nm 33:49 Tábořili u Jordánu od Bét-ješimótu až k Ábel-šitímu na Moábských pustinách.
Nm 33:50 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu:
Nm 33:51 "Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přejdete Jordán do kenaanské země,
Nm 33:52 vyženete před sebou obyvatele té země a zničíte všechny jejich modlářské výtvory. Zničíte všechny jejich lité modly a popleníte všechna jejich posvátná návrší.
Nm 33:53 Podrobíte si tu zemi a usadíte se v ní. Tu zemi jsem dal vám, abyste ji obsadili.
Nm 33:54 Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi; větší dáte větší dědictví a menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte ji v dědictví svým otcovským pokolením.
Nm 33:55 Nevyženete-li však obyvatele té země před sebou, tedy ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku, budou vás sužovat v té zemi, ve které se usadíte.
Nm 33:56 A jak jsem zamýšlel učinit jim, učiním vám."
Nm 34:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
Nm 34:2 "Přikaž Izraelcům a řekni jim: Přijdete do kenaanské země, do té země, která vám připadne do dědictví, do kenaanské země vymezené těmito hranicemi:
Nm 34:3 Jižní okraj vaší země povede od pouště Sinu podél Edómu. Na východě povede vaše jižní hranice od konce Solného moře,
Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »