Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Bible na každý den

Stejně dlouhý úryvek z Bible na každý den v roce...

Chcete-li zobrazit (vytisknout, poslat mailem) celý text zobrazované knihy bible, klikněte na odkaz:
 » Zobrazit celý text «  [Kniha Žalmů] 

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »

Text bible pro den: Pátek, 5. červen, 2020

 Kniha Žalmů 
 [zkr. = Žl] 


p.
Žl 33:7 Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích.
Žl 33:8 Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni!
Žl 33:9 Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.
Žl 33:10 Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí.
Žl 33:11 Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.
Žl 33:12 Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.
Žl 33:13 Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny,
Žl 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.
Žl 33:15 On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.
Žl 33:16 Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí.
Žl 33:17 Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže.
Žl 33:18 Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,
Žl 33:19 aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu.
Žl 33:20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.
Žl 33:21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.
Žl 33:22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!
Žl 34:1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
Žl 34:2 Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
Žl 34:3 O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se.
Žl 34:4 Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.
Žl 34:5 Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
Žl 34:6 Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.
Žl 34:7 Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Žl 34:8 Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Žl 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
Žl 34:10 Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.
Žl 34:11 I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
Žl 34:12 Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.
Žl 34:13 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?
Žl 34:14 Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.
Žl 34:15 Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj.
Žl 34:16 Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
Žl 34:17 Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.
Žl 34:18 Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.
Žl 34:19 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Žl 34:20 Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.
Žl 34:21 Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna.
Žl 34:22 Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu.
Žl 34:23 Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.
Žl 35:1 Davidův. Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou.
Žl 35:2 Chop se pavézy a štítu, na pomoc mi povstaň,
Žl 35:3 rozmáchni se kopím a sekerou proti těm, kdo mě pronásledují, a řekni mi: "Jsem tvoje spása."
Žl 35:4 Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí.
Žl 35:5 Ať jsou jako plevy hnané větrem, až na ně udeří anděl Hospodinův,
Žl 35:6 ať je jejich cesta ztemnělá a kluzká, až je Hospodinův anděl bude stíhat.
Žl 35:7 Bez důvodů síť mi nastražili, bez důvodů na mne vykopali jámu.
Žl 35:8 Ať na něj přikvačí znenadání zkáza, do sítě, již nastražil, ať sám se chytí, do zkázy ať padne.
Žl 35:9 Má duše však bude jásat Hospodinu, bude se veselit z jeho spásy.
Žl 35:10 Každá kost ve mně řekne: "Hospodine, kdo je tobě roven? Poníženého ty vysvobozuješ z moci silnějšího, poníženého ubožáka od uchvatitele."
Žl 35:11 Zlovolní svědkové povstávají, ptají se mne na to, o čem nevím.
Žl 35:12 Za dobro mi odplácejí zlobou, stojím tu jak osiřelý.
Žl 35:13 Já, když byli nemocni, jsem chodil v rouchu žíněném a pokořoval jsem se postem. Ale moje modlitba se mi do klína vrátí.
Žl 35:14 Choval jsem se, jako by byl postižen můj druh či bratr, byl jsem sehnut, sklíčen smutkem jak truchlící matka.
Žl 35:15 Avšak při mém pádu s radostí se shlukli; shlukli se proti mně, aniž jsem co tušil, sami zbiti drásali mě, nedali si pokoj.
Žl 35:16 Rouhali se, šklebili se škodolibě a cenili na mě zuby.
Žl 35:17 Jak dlouho chceš přihlížet, Panovníku? Zachovej mou duši před zkázou, kterou mi přichystali, jediné, co mám, chraň před lvíčaty.
Žl 35:18 Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem.
Žl 35:19 Ať se nade mnou mí zrádní nepřátelé neradují, ať nemhouří oči, kdo mě bez důvodu nenávidí.
Žl 35:20 To, co řeknou, není ku pokoji, nýbrž proti mírumilovným v zemi; myslí jen na záludnosti.
Žl 35:21 Otevírají si na mě ústa, říkají: "Dobře ti tak! Už to vidíme na vlastní oči."
Žl 35:22 Hospodine, ty vidíš a nejsi hluchý, Panovníku, nebuď mi vzdálen!
Žl 35:23 Probuď se, postav se za mé právo, za mou při, můj Bože, Panovníku.
Žl 35:24 Hospodine, Bože můj, podle své spravedlnosti mi zjednej právo, ať se nade mnou neradují.
Žl 35:25 Ať si v srdci neříkají: "Dobře mu tak, to jsme chtěli!" Ať neřeknou: "Zhltli jsme ho."
Žl 35:26 Ať se zardí hanbou ti, kdo se radují ze zla, které mě postihlo. Ať poleje stud a hanba ty, kdo se nade mne tolik vypínají.
Žl 35:27 Ať však plesají a radují se, kdo mi přejí spravedlnost, ať říkají stále: "Hospodin je velký, přeje pokoj svému služebníku."
Žl 35:28 O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit.
Žl 36:1 Pro předního zpěváka. Pro Hospodinova služebníka, Davidův.
Žl 36:2 Tak zní vzpurný výrok svévolníka: "Nemám v srdci místo pro strach z Boha." A to do očí mu říká.
Žl 36:3 Lichotí si ve svých očích, a tak bude shledán vinným, hodným nenávisti.
Žl 36:4 Slova jeho úst jsou ničemná a lstivá, přestal jednat rozumně a dobře.
Žl 36:5 Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého.
Žl 36:6 Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků.
Žl 36:7 Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo, propastná tůň nezměrná jsou tvoje soudy; zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine.
Žl 36:8 Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
Žl 36:9 Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.
Žl 36:10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
Žl 36:11 Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce.
Žl 36:12 Kéž na mě nevtrhne zpupná noha, ruka svévolných kéž ze mne neučiní štvance!
Žl 36:13 Ano, pachatelé ničemností padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat.
Žl 37:1 Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle.
Žl 37:2 Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
Žl 37:3 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Žl 37:4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Žl 37:5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Žl 37:6 Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Žl 37:7 Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Žl 37:8 Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,
Žl 37:9 neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
Žl 37:10 Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.
Žl 37:11 Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.
Žl 37:12 Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.
Žl 37:13 Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.
Žl 37:14 Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou.
Žl 37:15 Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.
Žl 37:16 Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,
Žl 37:17 neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
Žl 37:18 Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
Žl 37:19 V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
Žl 37:20 Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.
Žl 37:21 Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.
Žl 37:22 Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni.
Žl 37:23 Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
Žl 37:24 I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.
Žl 37:25 Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.
Žl 37:26 Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním.
Žl 37:27 Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi,
Žl 37:28 neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Žl 37:29 Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.
Žl 37:30 Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.
Žl 37:31 Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.
Žl 37:32 Svévolník však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti.
Žl 37:33 Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen.
Žl 37:34 Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.
Žl 37:35 Viděl jsem krutého svévolníka: Rozpínal se jako bujné křoví;
Žl 37:36 odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
Žl 37:37 Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
Žl 37:38 Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
Žl 37:39 Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
Žl 37:40 Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.
Žl 38:1 Žalm Davidův, k připamatování.
Žl 38:2 Nekárej mě, Hospodine, ve svém rozlícení, netrestej mě ve svém rozhořčení,
Žl 38:3 neboť na mě dopadly tvé šípy, těžce na mě dopadla tvá ruka.
Žl 38:4 Pro tvůj hrozný hněv už není na mém těle zdravé místo, pro můj hřích pokoje nemá jediná kost ve mně.
Žl 38:5 Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží.
Žl 38:6 Páchnou, hnisají mé rány pro mou pošetilost.
Žl 38:7 Zhrouceně, až k zemi sehnut celé dny se sklíčen smutkem vláčím.
Žl 38:8 Mé ledví je v jednom ohni, nezbylo nic zdravého v mém těle.
Žl 38:9 Jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá.
Žl 38:10 Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utaj

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »