Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Bible na každý den

Stejně dlouhý úryvek z Bible na každý den v roce...

Chcete-li zobrazit (vytisknout, poslat mailem) celý text zobrazované knihy bible, klikněte na odkaz:
 » Zobrazit celý text «  [1. kniha Makabejská] 

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »

Text bible pro den: Pondělí, 4. prosince, 2023

 1. kniha Makabejská 
 [zkr. = 1 Mak] 


okonce nařídil, aby mu z jeruzalémského hradu vydali rukojmí.
1 Mak 10:7 Jónatan šel potom do Jeruzaléma a přečetl tento list všemu lidu i posádce hradu.
1 Mak 10:8 Tam se velmi polekali, když uslyšeli, že král mu dal právo postavit vojsko.
1 Mak 10:9 Posádka hradu vydala Jónatanovi rukojmí a on je odevzdal jejich rodinám.
1 Mak 10:10 Usadil se pak v Jeruzalémě a počal město obnovovat a přestavovat.
1 Mak 10:11 Na jeho rozkaz dělníci vystavěli hradby a z hory Sijónu udělali pevnost obehnanou kamennými kvádry.
1 Mak 10:12 Cizinci, kteří byli v pevnostech vystavěných Bakchídem, utekli,
1 Mak 10:13 každý opustil své místo a odešel do své země;
1 Mak 10:14 jedině v Bét-súru zůstalo několik z těch, kdo opustili Zákon a přikázání; tam našli útočiště.
1 Mak 10:15 Král Alexandr se dozvěděl o slibech, které poslal Démétrios Jónatanovi. Pověděli mu také o bitvách a statečných činech, které vykonal on a jeho bratři, i o strastech, které zakusili.
1 Mak 10:16 Král si řekl: „Sotva najdeme někoho jako je on, učiňme ho tedy naším přítelem a spojencem!“
1 Mak 10:17 Poslal mu list, v němž stálo:
1 Mak 10:18 „Král Alexandr posílá pozdrav svému bratru Jónatanovi.
1 Mak 10:19 Doslechli jsme se o tobě, že jsi muž statečný a že jsi hoden stát se naším přítelem.
1 Mak 10:20 Ustanovujeme tě ode dneška veleknězem tvého národa: smíš se nazývat královým přítelem (a poslal mu současně purpurové roucho a zlatý věnec), smíš stát na naší straně a být naším přítelem.“
1 Mak 10:21 Sedmého měsíce roku stého šedesátého oblékl Jónatan o slavnosti stánků posvátné roucho. Shromažďoval vojsko a opatřoval mnohé zbraně.
1 Mak 10:22 Když se o tom všem dozvěděl Démétrios, s bolestí pravil:
1 Mak 10:23 „Co jsme to udělali! Alexandr nás předešel a získal si přátelství a podporu židů.
1 Mak 10:24 Napíši jim vemlouvavý dopis, plný chvály a slibů, aby pomáhali mně.“
1 Mak 10:25 Odeslal jim dopis tohoto znění: „Král Démétrios posílá židovskému národu pozdrav.
1 Mak 10:26 S radostí jsme uslyšeli, že plníte smlouvy, které jste s námi uzavřeli, že s námi zůstáváte v přátelství a nepřidali jste se k našim nepřátelům.
1 Mak 10:27 Zachovejte nám věrnost i nadále; odplatíme vám dobrým za to, že se k nám tak chováte.
1 Mak 10:28 Promineme vám mnohé závazky a dáme vám dary.
1 Mak 10:29 Od této chvíle zbavuji a osvobozuji vás a všechny židy od daní, od dávky ze soli a korunních poplatků .
1 Mak 10:30 Také se ode dneška nadále zříkám třetiny úrody a poloviny ovoce ze stromů, které mi patří. Nic už nebudu vymáhat z judské země ani ze tří okresů v Samařsku a v Galileji, které jsou k ní připojeny, ode dneška po všechna další léta.
1 Mak 10:31 Jeruzalém s celým okolím, i s jeho desátky a poplatky, ať je posvátný a osvobozený od berní.
1 Mak 10:32 Zříkám se také vlády nad hradem v Jeruzalémě. Dávám jej veleknězi, ať jej obsadí muži, které sám vybere jako jeho stráž.
1 Mak 10:33 Propouštím všechny židy z celého svého království, kteří tam byli odvedeni do zajetí ze země judské, a dávám jim bezplatně svobodu. Všem jsou prominuty daně i za jejich dobytek.
1 Mak 10:34 Všechny svátky, soboty, novoluní a Zákonem stanovené dny, jakož i tři dny před svátkem a tři dny po svátku, budou pro všechny židy v mém království osvobozeny od vybírání daní.
1 Mak 10:35 Nikdo nemá právo kvůli těmto věcem proti komukoli z nich něco dělat nebo je obtěžovat.
1 Mak 10:36 Asi třicet tisíc židů bude přijato do královského vojska a bude se jim vyplácet žold, jaký přísluší všemu královskému vojsku.
1 Mak 10:37 Někteří z nich budou určeni do posádek ve velkých královských pevnostech, jiní budou ustanoveni k zodpovědným úřadům v království. Jejich nadřízení a velitelé budou z jejich řad; budou se spravovat podle svých zákonů, které z rozkazu krále platí pro judskou zemi.
1 Mak 10:38 Tři okresy v samařské zemi, které jsou přičleněny k Judsku, budou patřit jedině pod zákony judské, nebudou podléhat pravomoci nikoho jiného než velekněze.
1 Mak 10:39 Ptolemaidu a její okolí dávám darem svatyni v Jeruzalémě na krytí jejích výdajů.
1 Mak 10:40 A já budu přispívat každým rokem patnácti tisíci šekely stříbra z královského příjmu z příslušných míst.
1 Mak 10:41 Všechny zbývající poplatky, které úřady dosud neodvedly v té výši jako v dřívějších letech, budou se od nynějška dávat na potřeby chrámu.
1 Mak 10:42 Nadto pět tisíc šekelů stříbra, které se podle předpisu každoročně vybíraly ze zisků svatyně, se promíjejí, protože patří kněžím konajícím službu.
1 Mak 10:43 Kdokoli se uteče do jeruzalémského chrámu nebo kamkoli do jeho okrsku, protože dluží královské poplatky nebo něco jiného, nebude postižen sám ani jeho majetek, který má v mém království.
1 Mak 10:44 Náklady na budování a údržbu svatyně budou hrazeny z královských příjmů.
1 Mak 10:45 Stejně budou z královských příjmů hrazeny náklady na budování hradeb v Jeruzalémě a opevnění kolem a dále na stavbu hradeb v Judsku.“
1 Mak 10:46 Když Jónatan a jeho lid uslyšeli tyto sliby, nevěřili jim a nepřijali je, protože měli v živé paměti velké soužení, které Démétrios způsobil Izraeli, když je krutě utiskoval.
1 Mak 10:47 Přiklonili se k Alexandrovi, který k nim první přišel s nabídkou míru, a natrvalo se stali jeho spojenci.
1 Mak 10:48 Král Alexandr shromáždil velké vojsko a vytáhl proti Démétriovi.
1 Mak 10:49 Oba králové svedli boj, v němž bylo vojsko Démétriovo obráceno na útěk. Alexandr je pronásledoval a ukázal se být mocnějším.
1 Mak 10:50 Bojoval urputně až do západu slunce; toho dne padl i Démétrios.
1 Mak 10:51 Potom poslal Alexandr k egyptskému králi Ptolemaiovi posly s tímto listem:
1 Mak 10:52 „Vrátil jsem se do svého království, usedl jsem na trůn svých otců a ujal se vlády, zničil jsem Démétria a ovládl svou zemi.
1 Mak 10:53 Svedl jsem s ním bitvu, rozdrtil jsem ho i s jeho vojskem. Usedli jsme místo něho na královský trůn.
1 Mak 10:54 Staňme se přáteli, dej mi svou dceru za ženu. Stanu-li se tvým zetěm, dám tobě i jí dary hodné tebe.“
1 Mak 10:55 Král Ptolemaios mu odpověděl: „Šťastný den, kdy ses vrátil do země svých otců a zasedl na jejich trůn.
1 Mak 10:56 Udělám, co jsi mi napsal, ale přijď mi naproti do Ptolemaidy, abychom se uviděli, a stanu se tvým tchánem, jak jsi navrhl.“
1 Mak 10:57 Roku stého šedesátého druhého vypravil se král Ptolemaios se svou dcerou Kleopatrou z Egypta a zavítal do Ptolemaidy,
1 Mak 10:58 kam mu král Alexandr přišel naproti. Ptolemaios mu dal svou dceru Kleopatru a vystrojil v Ptolemaidě svatbu s velikou slávou, obvyklou u králů.
1 Mak 10:59 Král Alexandr napsal Jónatanovi, aby mu přišel naproti.
1 Mak 10:60 Ten přišel do Ptolemaidy s velkou slávou a setkal se s oběma králi. Obdaroval je i jejich přátele stříbrem, zlatem a mnohými dary a získal tak jejich přízeň.
1 Mak 10:61 Ale povstali proti němu hanebníci z Izraele, muži svévolní, aby na něho u krále žalovali; ten však na ně nedal.
1 Mak 10:62 Král rozkázal, aby svlékli Jónatanovi jeho šat a oblékli ho do purpuru. Učinili tak.
1 Mak 10:63 Král ho posadil vedle sebe a nařídil svým knížatům: „Jděte s ním do města a vyhlaste, ať na něho nikdo v žádné záležitosti nežaluje a ničím ho neobtěžuje!“
1 Mak 10:64 Když žalobníci uslyšeli rozhlašovat jeho slávu a jeho samého spatřili oděného v purpuru, do jednoho se vytratili.
1 Mak 10:65 Tak vzdal král poctu Jónatanovi a zapsal ho mezi nejlepší přátele, když ho předtím ustanovil vojevůdcem a údělným knížetem.
1 Mak 10:66 Jónatan se pak s pokojem a radostí vrátil do Jeruzaléma.
1 Mak 10:67 Roku stého šedesátého pátého se vrátil Démétrios, Démétriův syn, z Kréty do země svých otců.
1 Mak 10:68 Když o tom uslyšel král Alexandr, velmi se znepokojil a vrátil se do Antiochie.
1 Mak 10:69 Démétrios ustanovil místodržitelem Koilé Sýrie Apollónia. Ten sebral veliké vojsko, utábořil se u Jabny a vzkázal veleknězi Jónatanovi:
1 Mak 10:70 „Ty jediný se bouříš proti nám a já mám kvůli tobě trpět posměch a hanbu? Osobuješ si nad námi převahu v horách?
1 Mak 10:71 Máš-li důvěru ve své vojsko, sestup k nám do rovin a tam změříme své síly! Se mnou je vojenská moc měst.
1 Mak 10:72 Zeptej se a pouč se, kdo jsem já a ostatní, kteří nám pomáhají. Každý ti řekne, že nemůžete před námi obstát, vždyť už dvakrát byli od nás poraženi tvoji otcové ve vlastní zemi!
1 Mak 10:73 Ani nyní neobstojíš před jízdou a tak velikým vojskem na rovině, kde není ani kámen, ani skála, ani místo kam utéci!“
1 Mak 10:74 Když Jónatan uslyšel Apollóniovy řeči, rozčilil se do hloubi duše. Vzal deset tisíc mužů a vytáhl z Jeruzaléma. Na pomoc mu přišel i jeho bratr Šimeón.
1 Mak 10:75 Utábořil se u Jafy, neboť její obyvatelé zavřeli brány ; byla tam totiž Apollóniova posádka. Když židé na město zaútočili,
1 Mak 10:76 obyvatelé jim ze strachu otevřeli a Jónatan opanoval Jafu.
1 Mak 10:77 Jakmile to uslyšel Apollónios, vytrhl s třemi tisíci jezdců a velikým vojskem jakoby k Ašdódu, ale hned odbočil do rovin, protože se spoléhal na početnou jízdu.
1 Mak 10:78 Jónatan spěchal za ním k Ašdódu, kde se vojska utkala v boji.
1 Mak 10:79 Apollónios tajně ponechal tisíc jezdců židům v týlu.
1 Mak 10:80 Jónatan poznal, že má v týlu zálohu, když obklíčili jeho vojsko a ostřelovali je šípy od rána do večera.
1 Mak 10:81 Lid však vydržel, jak Jónatan nařídil, zato koně nepřátel se unavili.
1 Mak 10:82 Potom přivedl své vojsko Šimeón a vrhl se na nepřátelský šik , protože jízda už byla vyřízená. Nepřátelé byli potřeni a prchali.
1 Mak 10:83 Také jízda byla rozprášena po rovině. Prchali do Ašdódu a nahrnuli se do svatyně své modly Dagóna, aby se zachránili.
1 Mak 10:84 Jónatan však dal zapálit Ašdód i okolní osady, pobral v nich kořist a chrám Dagónův spálil i se všemi, kdo se do něho utekli.
1 Mak 10:85 Počet těch, kdo padli mečem nebo zahynuli v plamenech, byl kolem osmdesáti tisíc mužů.
1 Mak 10:86 Když pak Jónatan odtamtud odešel a utábořil se u Aškalónu, obyvatelé města mu vyšli vstříc s velikou slávou.
1 Mak 10:87 Se svým doprovodem a velkou kořistí se pak vrátil do Jeruzaléma.
1 Mak 10:88 Když Alexandr uslyšel o těchto událostech, znovu Jónatana vyznamenal.
1 Mak 10:89 Poslal mu zlatou sponu, jakou bývají vyznamenáváni obvykle jen královi příbuzní, a dal mu do vlastnictví Ekrón a jeho celé okolí.
1 Mak 11:1 Egyptský král shromáždil vojska početná jako písek na břehu moře a velké loďstvo. Chtěl se zmocnit lstí Alexandrovy říše a připojit ji ke své.
1 Mak 11:2 S mírumilovnými slovy se vydal do Sýrie, kde mu obyvatelé otvírali města a vycházeli mu vstříc. Alexandr totiž nařídil, aby ho všude přijali, vždyť to byl jeho tchán.
1 Mak 11:3 Jakmile však Ptolemaios vstoupil do měst, do každého z nich dal vojenskou posádku.
1 Mak 11:4 Když se přiblížil k Ašdódu, ukazovali mu spálenou svatyni Dagónovu, rozvaliny Ašdódu i osad v jeho okolí a pohozené mrtvoly padlých v boji a upálených; navršili jich totiž hromady u cesty, kudy se ubíral.
1 Mak 11:5 Stěžovali si u krále na Jónatana za to, co udělal, aby ho pošpinili, ale král mlčel.
1 Mak 11:6 Jónatan vyšel králi naproti do Jafy se slávou, pozdravili se navzájem a přenocovali tam.
1 Mak 11:7 Jónatan pak doprovázel krále až k řece nazvané Eleutheros a vrátil se do Jeruzaléma.
1 Mak 11:8 Sotvaže král Ptolemaios opanoval města na pobřeží až k přímořské Seleukii, začal proti Alexandrovi kout pikle.
1 Mak 11:9 Poslal posly ke králi Démétriovi se vzkazem: „Uzavřeme spolu smlouvu, dám ti svou dceru, kterou měl Alexandr, a ty budeš vládnout v království svého otce.
1 Mak 11:10 Mrzí mě, že jsem mu dal svou dceru, neboť se mne pok

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »