Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Bible na každý den

Stejně dlouhý úryvek z Bible na každý den v roce...

Chcete-li zobrazit (vytisknout, poslat mailem) celý text zobrazované knihy bible, klikněte na odkaz:
 » Zobrazit celý text «  [1. kniha Kronik] 

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »

Text bible pro den: Pátek, 27. duben, 2018

 1. kniha Kronik 
 [zkr. = 1 Kron] 


br>1 Kron 4:12 Eštón zplodil Bét-ráfu, Paseacha a Techinu, otce Ír-nachaše. To jsou mužové Réky.
1 Kron 4:13 Synové Kenazovi: Otníel a Serajáš. Synové Otníelovi: Chatat.
1 Kron 4:14 Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš zplodil Jóaba, otce Gé-charašímu (to je Údolí řemeslníků); byli tam totiž řemeslníci.
1 Kron 4:15 Synové Káleba, syna Jefunova: Irú, Éla a Naam. Synové Élovi: Kenaz.
1 Kron 4:16 Synové Jehalelélovi: Zíf a Zífa, Tírja a Asarel.
1 Kron 4:17 Syn Ezrův: Jeter a Mered, Efer a Jalón. Jeter zplodil Mirjama a Šamaje a Jišbacha, otce Eštemóova.
1 Kron 4:18 Jeho manželka Jehúdija porodila Jereda, otce Gedóru, a Chebera, otce Sóka, a Jekutíela, otce Zanóachu. To jsou synové Bitji, dcery faraónovy, kterou pojal Mered.
1 Kron 4:19 Synové Hódijášovy manželky, sestry Nachama, otce Keílova: Hagarmí a Eštemóa Maakatský.
1 Kron 4:20 Synové Šímónovi: Amnón a Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet.
1 Kron 4:21 Synové Šély, syna Judova: Ér, otec Léky, a Laeda, otec Maréši, a čeledi pracující v dílně na bělostné plátno v Bét-ašbéji,
1 Kron 4:22 Jokím a mužové Kozeby a Jóaš a Sáraf, kteří opanovali Moába, a Jašúbí-lechem. To jsou starobylé příběhy.
1 Kron 4:23 Byli to hrnčíři, sadaři a vinaři, sídlili tam u krále v jeho službách.
1 Kron 4:24 Synové Šimeónovi: Nemúel a Jamín, Jaríb, Zerach a Šaúl,
1 Kron 4:25 jeho syn Šalúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma.
1 Kron 4:26 Synové Mišmovi: jeho syn Chamúel, jeho syn Zakúr, jeho syn Šimeí.
1 Kron 4:27 Šimeí měl šestnáct synů a šest dcer. Jeho bratři neměli mnoho synů; celá jejich čeleď se nerozmnožila tak jako Judovci.
1 Kron 4:28 Sídlili v Beer-šebě, Móladě a Chasar-šúalu,
1 Kron 4:29 v Bilze, v Esemu a v Tóladu,
1 Kron 4:30 v Bétúelu, Chormě a Siklagu,
1 Kron 4:31 v Bét-markabótu, v Chasar-súsimu, v Bét-bireji a v Šaarajimu. To byla jejich města až do Davidova kralování.
1 Kron 4:32 Jejich dvorce byly v Étamu a Ajinu, v Rimónu, v Tokenu a v Ašanu, v pěti městech.
1 Kron 4:33 Všechny jejich dvorce, které ležely kolem těchto měst až k Baalu, byly jejich sídlišti; byly zaznamenány v rodovém seznamu.
1 Kron 4:34 Dále to byl Mešóbab a Jamlék a Jóša, syn Amasjášův
1 Kron 4:35 Jóel a Jehú, syn Jóšibjáše, syna Serajáše, syna Asíelova,
1 Kron 4:36 a Eljóenaj, Jaakoba a Ješóchajáš, Asajáš a Adíel, Jesímiel a Benajáš
1 Kron 4:37 a Zíza, syn Šifího, syna Alóna, syna Jedajáše, syna Šimrího, syna Šemajášova.
1 Kron 4:38 Tito jmenovitě uvedení byli předáky ve svých čeledích; jejich otcovský rod se mnohonásobně rozmohl.
1 Kron 4:39 Proto šli směrem ke Gedóru na východ od údolí, aby hledali pastvu pro svůj brav.
1 Kron 4:40 Našli pastvu tučnou a dobrou a zemi na všechny strany otevřenou, poklidnou a pokojnou; shledali, že tamní předešlí obyvatelé pocházejí z Cháma.
1 Kron 4:41 Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a pobořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav.
1 Kron 4:42 Dále z nich, totiž ze Šimeónovců, odešlo pět set mužů do pohoří Seíru; v jejich čele byli Pelatjáš, Nearjáš, Refajáš a Uzíel, synové Jišeího.
1 Kron 4:43 Pobili pozůstatek Amálekovců, kteří kdysi vyvázli; tam sídlí dodnes.
1 Kron 5:1 Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova; byl sice prvorozený, ale když poskvrnil lože svého otce, bylo jeho prvorozenství přeneseno na syny Josefa, syna Izraelova, takže zůstal bez zápisu prvorozenství do rodového seznamu.
1 Kron 5:2 Převahu mezi svými bratry měl Juda; z něho měl vzejít vévoda, ale prvorozenství náleželo Josefovi.
1 Kron 5:3 Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova: Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
1 Kron 5:4 Synové Jóelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí,
1 Kron 5:5 jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal
1 Kron 5:6 a jeho syn Beera, kterého dal přestěhovat asyrský král Tilgat-pilneser; byl rúbenským předákem.
1 Kron 5:7 Jeho bratři podle čeledí, zapsaní v rodových seznamech podle svých rodopisů: náčelník Jeíel a Zekarjáš
1 Kron 5:8 a Bela, syn Azaza, syna Šemy, syna Jóelova; ten sídlil v Aróeru a až k Nebó a Baal-meónu;
1 Kron 5:9 na východě pak sídlil až k okraji stepi při řece Eufratu; jejich stáda se totiž v gileádské zemi rozmnožila.
1 Kron 5:10 Za dnů Saulových vedli válku s Hagrejci, kteří jim padli do rukou; pak se usadili v jejich stanech po celé východní straně Gileádu.
1 Kron 5:11 Gádovci sídlili naproti nim v bášanské zemi až k Salce.
1 Kron 5:12 Jóel byl náčelník a Šafam druhý po něm, pak Jaenaj a Šafat v Bášanu.
1 Kron 5:13 Jejich bratři po otcovských rodech: Míkael, Mešulám a Šeba, Jóraj a Jaekán, Zía a Eber, těchto sedm.
1 Kron 5:14 To byli synové Abíchajila, syna Chúrího, syna Jaróacha, syna Gileáda, syna Míkaela, syna Ješíšaje, syna Jachdóa, syna Búzova.
1 Kron 5:15 Achí, syn Abdíela, syna Gúního, byl náčelník otcovského rodu.
1 Kron 5:16 Sídlili v Gileádu, v Bášanu a jeho vesnicích a na všech pastvinách šáronských, kam až vybíhají.
1 Kron 5:17 Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jótama a za dnů izraelského krále Jarobeáma.
1 Kron 5:18 Rúbenovců, Gádovců a polovice Manasesova kmene, udatných mužů nosících štít a meč a lučištníků vycvičených k boji, schopných vycházet do boje, bylo čtyřicet čtyři tisíce sedm set šedesát.
1 Kron 5:19 Vedli boj s Hagrejci, s Jetúrem, s Nafíšem a s Nódabem.
1 Kron 5:20 Dostalo se jim proti nim pomoci, takže jim byli vydáni do rukou Hagarejci i všichni jejich spojenci; úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali.
1 Kron 5:21 Odvedli jejich stáda: padesát tisíc velbloudů, dvě stě padesát tisíc kusů bravu a dva tisíce oslů i sto tisíc osob.
1 Kron 5:22 Padlých, skolených mečem, bylo mnoho, neboť ten boj byl od Boha. Sídlili tam pak místo nich až do zajetí.
1 Kron 5:23 Synové poloviny kmene Manasesova sídlili v zemi od Bášánu k Baal-chermónu, totiž k Seníru a Chermónskému pohoří; bylo jich mnoho.
1 Kron 5:24 Toto byli náčelníci otcovského rodu: Efer, Jišeí, Elíel a Azríel, Jirmejáš a Hódavjáš a Jachdíel, stateční bohatýři, mužové proslulí, náčelníci otcovských rodů.
1 Kron 5:25 Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili s božstvy národů země, které Bůh před nimi vyhladil.
1 Kron 5:26 Bůh Izraele tedy probudil ducha asyrského krále Púla, totiž ducha asyrského krále Tilgat-pilnesera; ten je dal přestěhovat, totiž Rúbenovce, Gádovce a polovinu kmene Manasesova, a přivedl je k Chalachu, Chabóru a Háře a k řece Gózanu, kde jsou dodnes.
1 Kron 5:27 Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí.
1 Kron 5:28 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
1 Kron 5:29 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš; a Mirjam. Synové Áronovi: Nádab a Abíhú, Eleazar a Ítamar.
1 Kron 5:30 Eleazar zplodil Pinchasa, Pinchas zplodil Abíšúu,
1 Kron 5:31 Abíšúa zplodil Bukího, Bukí zplodil Uzího,
1 Kron 5:32 Uzí zplodil Zerachjáše, Zerachjáš zplodil Merajóta,
1 Kron 5:33 Merajót zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
1 Kron 5:34 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa,
1 Kron 5:35 Achímaas zplodil Azarjáše, Azarjáš zplodil Jóchanana,
1 Kron 5:36 Jóchanan zplodil Azarjáše; to je ten, který sloužil jako kněz v domě, jejž vybudoval Šalomoun v Jeruzalémě.
1 Kron 5:37 Azarjáš zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
1 Kron 5:38 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šalúma,
1 Kron 5:39 Šalúm zplodil Chilkijáše, Chilkijáš zplodil Azarjáše,
1 Kron 5:40 Azarjáš zplodil Serajáše a Serajáš zplodil Jósadaka;
1 Kron 5:41 Jósadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebúkadnesara dal přestěhovat Judu a Jeruzalém.
1 Kron 6:1 Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
1 Kron 6:2 Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí.
1 Kron 6:3 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
1 Kron 6:4 Synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle otcovských rodů.
1 Kron 6:5 Ke Geršómovi patří: jeho syn Libní, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
1 Kron 6:6 jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.
1 Kron 6:7 Synové Kehatovi: jeho syn Amínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Asír,
1 Kron 6:8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,
1 Kron 6:9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzijáš, jeho syn Šaúl.
1 Kron 6:10 A synové Elkánovi: Amasaj a Achímót.
1 Kron 6:11 Elkána: Synové Elkánovi: jeho syn Sófaj, jeho syn Nachat,
1 Kron 6:12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána.
1 Kron 6:13 A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš.
1 Kron 6:14 Synové Merarího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uza,
1 Kron 6:15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagijáš, jeho syn Asajáš.
1 Kron 6:16 Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.
1 Kron 6:17 Přisluhovali zpěvem před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě dům Hospodinův. Ve své službě stáli podle svého pořádku.
1 Kron 6:18 Ti, kteří tu stáli, a jejich synové: Ze synů Kehatových: Héman, zpěvák, syn Jóela, syna Samuela,
1 Kron 6:19 syna Elkány, syna Jeróchama, syna Elíela, syna Tóacha,
1 Kron 6:20 syna Súfa, syna Elkány, syna Machata, syna Amasaje,
1 Kron 6:21 syna Elkány, syna Jóela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše,
1 Kron 6:22 syna Tachata, syna Asíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha,
1 Kron 6:23 syna Jishára, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraelova.
1 Kron 6:24 A jeho bratr Asaf, stojící mu po pravici, Asaf, syn Berekjáše, syna Šimey,
1 Kron 6:25 syna Míkaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše,
1 Kron 6:26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adajáše,
1 Kron 6:27 syna Étana, syna Zimy, syna Šimeího,
1 Kron 6:28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho.
1 Kron 6:29 A jejich bratří, synové Merarího, kteří jim stáli po levici: Étan, syn Kišího, syna Abdího, syna Malúka,
1 Kron 6:30 syna Chašabjáše, syna Amasjáše, syna Chilkijáše,
1 Kron 6:31 syna Amsího, syna Baního, syna Šemera,
1 Kron 6:32 syna Machlího, syna Mušího, syna Merarího, syna Léviho.
1 Kron 6:33 A jejich bratří Lévijci byli pověřeni veškerou službou při příbytku Božího domu.
1 Kron 6:34 Áron pak a jeho synové obraceli v dým, co bylo přinášeno na oltář pro zápalné oběti a na oltář pro kadidlo při veškerém díle ve velesvatyni, a vykonávali smírčí obřady za Izraele podle všeho toho, co přikázal Mojžíš, Boží služebník.
1 Kron 6:35 Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abíšua,
1 Kron 6:36 jeho syn Bukí, jeho syn Uzí, jeho syn Zerachjáš,
1 Kron 6:37 jeho syn Merajót, jeho syn Amarjáš, jeho syn Achítúb,
1 Kron 6:38 jeho syn Sádok, jeho syn Achímaas.
1 Kron 6:39 A toto jsou jejich sídliště při jejich hradištích na jejich území, sídliště pro syny Áronovy, pro čeleď kehatskou, neboť jim připadl první los.
1 Kron 6:40 Dali jim Chebrón v zemi judské s okolními pastvinami.
1 Kron 6:41 Avšak pole u města a dvorce dali Kálebovi, synu Jefunovu.
1 Kron 6:42 Synům Áronovým dali útočištná města Chebrón, Libnu s pastvinami, Jatír, Eštemóu s pastvinami,
1 Kron 6:43 Chílez s pastvinami, Debír s pastvinami,
1 Kron 6:44 Ašán s pastvinami a Bét-šemeš s pastvinami.
1 Kron 6:45 Od pokolení Benjamínova dostali Gebu s pastvinami, Alemet s pastvinami a Anatót s pastvinami. Všech jejich měst pro jejich čeledi bylo třináct.
1 Kron 6:46 Zbývající Kehatovci podle čeledí svého pokolení dostali losem deset měst od poloviny pokolení Manasesova.
1 Kron 6:47 Geršómovci dostali pro své čeledi třináct měst od pokolení Isacharova, od pokolení Ašerova, od pokolení Neftalíova a od pokolení Manasesova v Bášanu.
1 Kron 6:48 Meraríovci dostali losem pro své čeledi dvanáct měst od pokolení Rúbenova, od pokolení Gádova a od pokolení Zabulónova.
1 Kron 6:49 Izraelci dali Léviovcům města s pastvinami.
1 Kron 6:50 Od pokolení Judovců, od pokolení Šimeó

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »