Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Bible na každý den

Stejně dlouhý úryvek z Bible na každý den v roce...

Chcete-li zobrazit (vytisknout, poslat mailem) celý text zobrazované knihy bible, klikněte na odkaz:
 » Zobrazit celý text «  [Kniha Zjevení svatého apoštola Jana] 

Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »

Text bible pro den: Středa, 21. listopad, 2018

 Kniha Zjevení svatého apoštola Jana 
 [zkr. = Zj] 


en do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
Zj 20:11 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.
Zj 20:12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
Zj 20:13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
Zj 20:14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.
Zj 20:15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.
Zj 21:1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
Zj 21:2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
Zj 21:3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
Zj 21:4 a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."
Zj 21:5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."
Zj 21:6 A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
Zj 21:7 Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Zj 21:8 Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt."
Zj 21:9 A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu."
Zj 21:10 Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,
Zj 21:11 zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.
Zj 21:12 Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.
Zj 21:13 Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.
Zj 21:14 A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
Zj 21:15 Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.
Zj 21:16 Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.
Zj 21:17 Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.
Zj 21:18 Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.
Zj 21:19 Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,
Zj 21:20 pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.
Zj 21:21 A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.
Zj 21:22 Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.
Zj 21:23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.
Zj 21:24 Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
Zj 21:25 Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.
Zj 21:26 V něm se shromáždí sláva i čest národů.
Zj 21:27 A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
Zj 22:1 A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.
Zj 22:2 Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.
Zj 22:3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit,
Zj 22:4 budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
Zj 22:5 Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.
Zj 22:6 A řekl mi: "Tato slova jsou věrná a pravá; Pán, Bůh dávající Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát:
Zj 22:7 Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy."
Zj 22:8 To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval.
Zj 22:9 Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!"
Zj 22:10 A řekl mi: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko.
Zj 22:11 Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.
Zj 22:12 Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
Zj 22:13 Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
Zj 22:14 Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.
Zj 22:15 Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.
Zj 22:16 Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní."
Zj 22:17 A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.
Zj 22:18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
Zj 22:19 A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.
Zj 22:20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!
Zj 22:21 Milost Pána Ježíše se všemi.

Kniha Tobiáš

Tob 1:1 Kniha příběhů Tóbita, syna Tóbiela, syna Chananíela, syna Adúela, syna Gebaela,syna Refáela, syna Reúela z potomstva Asíelova z kmene Neftalího,
Tob 1:2 který byl odvlečen do zajetí za dnů Šalmanesera, krále Asyřanů, z Tišbé ležícíhona jih od Neftalíjské Kádeše v horní Galileji nad Chasórem směrem k západu, na sever odPeóru.
Tob 1:3 Já, Tóbit, jsem chodil po cestách pravdy a konal spravedlivé skutky po všechnydny svého života. Mnoho milosrdenství jsem prokázal svým bratřím a svému lidu, těm,kteří se mnou odešli jako zajatci do Ninive v zemi Asyřanů.
Tob 1:4 Když jsem byl ještě ve své krajině v zemi izraelské a byl jsem mladý, celý kmenmého otce Neftalího odpadl od domu mého otce Davida a od města Jeruzaléma, kterébylo vyvoleno ze všech kmenů izraelských, aby tam všechny kmeny izraelské obětovaly.Tam byl posvěcen chrám, aby v něm přebýval Bůh. Byl vybudován pro všechna pokolenína věky.
Tob 1:5 Všichni moji bratří a dům mého otce Neftalího obětovali na každé hoře galilejskébýčku, jejž dal zhotovit izraelský král Jarobeám v Danu.
Tob 1:6 Často jsem já jediný putoval do Jeruzaléma k slavnostem, jak je zapsáno provšechen Izrael věčným nařízením. Ubíral jsem se do Jeruzaléma s prvotinami úrod a sprvorozenými dobytčaty , s desátky z dobytka a s prvotinami stříže ovcí.
Tob 1:7 Dával jsem je kněžím, synům Áronovým, pro oltář. Desátky z obilí, vína, oleje,granátových jablek, fíků a jiných plodů jsem dával synům Léviho, konajícím službu vJeruzalémě. Druhý desátek jsem prodával po šest let za stříbro a odcházel jsem a použiltoho každoročně v Jeruzalémě.
Tob 1:8 Dával jsem to sirotkům, vdovám a přistěhovalcům, kteří žili společně s Izraelci.Přinášel jsem a dával jim to každý třetí rok; jedli jsme to podle nařízení zákona Mojžíšovaa podle příkazů, které mi dala Debóra, matka Chananíela, našeho děda, neboť můj oteczemřel a zanechal mě jako sirotka.
Tob 1:9 Když jsem se stal mužem, vzal jsem si ženu z potomstva našeho rodu, zplodiljsem s ní syna a nazval ho jménem Tóbijáš.
Tob 1:10 Když jsem byl jako zajatec odvlečen do Asýrie a začal tam žít v zajetí, odešeljsem do Ninive. Všichni moji bratři a ti, kdo byli z mého rodu, jedli pokrmy pohanů.
Tob 1:11 Já však jsem se střehl toho, abych jedl pokrmy pohanů.
Tob 1:12 Protože jsem pamatoval celou svou duší na svého Boha,
Tob 1:13 dal mi Nejvyšší milost a přízeň u Šalmanesera. Nakupoval jsem pro něho vše,co bylo potřebí.
Tob 1:14 Chodíval jsem do Médie a nakupoval jsem tam pro něho, dokud nezemřel. Vkrajině médské jsem uložil u bratra Gebaela, syna Gabrího, měšce s deseti talentystříbra.
Tob 1:15 Když Šalmaneser zemřel, stal se po něm králem jeho syn Sancheríb . Cestámdo Médie byl konec a už jsem do Médie nemohl odejít.
Tob 1:16 Za dnů Šalmaneserových jsem vykonal mnoho milosrdenství svým bratřím,těm, kdo byli z mého pokolení.
Tob 1:17 Dával jsem svůj chléb hladovějícím a oděv nahým, a když jsem se dozvěděl, ženěkdo z mého národa zemřel a byl pohozen za ninivské hradby, pohřbil jsem ho.
Tob 1:18 Také když někoho dal Sancheríb zabít, když odtáhl z Judska za dnů soudu,který nad ním vykonal nebeský Král pro jeho rouhání, jež rouhavě vyslovil, i toho jsempohřbil. Mnohé z Izraelců totiž dal zabít v hněvu a já jsem tajně bral jejich těla apohřbíval jsem je. Sancheríb dal po nich pátrat, ale nenalezl je.
Tob 1:19 Jeden z Ninivanů odešel a žaloval na mne králi, že já je pohřbívám. Tu jsem seukryl. A když jsem se dozvěděl, že to král o mně ví a že mě hledají, aby mě zabili, dostaljsem strach a uprchl jsem.
Tob 1:20 Všechen můj majetek byl mi uloupen a nebylo mi ponecháno nic, co by nebylozabaveno pro královskou pokladnu, kromě mé manželky Chany a mého syna Tóbijáše.
Tob 1:21 Neuplynulo ani čtyřicet dní a krále zabili jeho dva synové a utekli do horAraratu. Místo něho se stal králem jeho syn Esarchadón a ten ustanovil Achíkara, synamého bratra Chanáela, správcem veškerého hospodaření svého království. Měl nejvyššímoc v celé zemské správě.
Tob 1:22 Tehdy se Achíkar za mne přimluvil a já jsem se vrátil do Ninive. Achíkar byltotiž nejvyšší královský číšník, strážce pečeti, zemský správce a hospodář za Sancheríba,krále Asyřanů, a Esarchadón ho znovu dosadil do jeho úřadu. Byl to můj synovec, z méhopříbuzenstva.
Tob 2:1 Za krále Esarchadóna jsem se vrátil domů a byla mi vrácena má žena Chana asyn Tóbijáš. O naší slavnosti letnic, což je svátek týdnů, byla mi připravena výbornáhostina a já jsem usedl k jídlu.
Tob 2:2 Když mi prostřeli stůl a připravili množství pokrmů, řekl jsem svému synoviTóbijášovi: „Synu, vyjdi ven, a kohokoli najdeš chudého z našich bratří z ninivskýchzajatců, který celým srdcem pamatuje na Hospodina , přiveď jej a bude jíst společně semnou. Hle, počkám na tebe, synu, dokud nepřijdeš.“
Tob 2:3 Tóbijáš vyšel hledat někoho chudého z našich bratří. Když se vrátil, řekl: „Otče!“Vyzval jsem jej: „Mluv, synu!“ Odpověděl: „Hle, jeden z našeho národa byl zavražděn aje pohozen na tržišti. Leží tam zardoušený.“
Tob 2:4 Vyskočil j


Klikněte vpravo (zobrazit/skrýt)  » » »