Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Sobota, 25. května 2024, 09:27

Hledaný text:

1. kniha Kronik [zkr. = 1 Kron]

1 Kron 1:1 Adam, Šét, Enóš,
1 Kron 1:2 Kénan, Mahalalel, Jered,
1 Kron 1:3 Henoch, Metúšelach, Lámech,
1 Kron 1:4 Noe, Šém, Chám a Jefet.
1 Kron 1:5 Synové Jefetovi: Gomer a Mágog a Mádaj, Jávan a Túbal, Mešek a Tíras.
1 Kron 1:6 Synové Gomerovi: Aškenaz, Dífat a Togarma.
1 Kron 1:7 Synové Jávanovi: Elíša a Taršíš, Kitejci a Ródanci.
1 Kron 1:8 Synové Chámovi: Kúš a Misrajim, Pút a Kenaan.
1 Kron 1:9 Synové Kúšovi: Seba, Chavila a Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.
1 Kron 1:10 Kúš pak zplodil Nimroda; ten se stal na zemi prvním bohatýrem.
1 Kron 1:11 Misrajim zplodil Lúďany a Anámce, Lehábany a Naftúchany
1 Kron 1:12 i Patrúsany a Kaslúchany - z nich vzešli Pelištejci - a Kaftórce.
1 Kron 1:13 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,
1 Kron 1:14 Jebúsejce, Emorejce a Girgašejce
1 Kron 1:15 též Chivejce, Arkejce a Síňana,
1 Kron 1:16 Arváďana, Semárce a Chamáťana.
1 Kron 1:17 Synové Šémovi: Élam a Ašúr, Arpakšád a Lúd a Aram, Ús a Chůl, Geter a Mešek.
1 Kron 1:18 Arpakšád zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
1 Kron 1:19 Heberovi se narodili dva synové, jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozčlenění), neboť za jeho dnů byla zeně rozčleněna, a jméno jeho bratra bylo Joktán.
1 Kron 1:20 Joktán pak zplodil Almódada a Šelefa, Chasarmáveta a Jeracha,
1 Kron 1:21 Hadórama, Úzala a Diklu,
1 Kron 1:22 Ébala, Abímaela a Šebu,
1 Kron 1:23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba; ti všichni jsou synové Joktánovi.
1 Kron 1:24 Šém, Arpakšád, Šelach,
1 Kron 1:25 Heber, Peleg, Reú,
1 Kron 1:26 Serúg, Náchor, Terach,
1 Kron 1:27 Abram, to je Abraham.
1 Kron 1:28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
1 Kron 1:29 Toto jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajót, dále Kédar a Abdeel a Mibsám,
1 Kron 1:30 Mišma a Dúma a Masa, Chadad a Téma,
1 Kron 1:31 Jetúr, Náfiš a Kedma. To jsou synové Izmaelovi.
1 Kron 1:32 Synové Abrahamovy ženiny Ketúry: ta porodila Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.
1 Kron 1:33 Synové Midjánovi: Éfa a Éfer a Chanók, Abída a Eldáa; ti všichni jsou synové Ketúřini.
1 Kron 1:34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.
1 Kron 1:35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel a Jeúš, Jaelam a Kórach.
1 Kron 1:36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí a Gátam, Kénaz a Timna a Amálek.
1 Kron 1:37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
1 Kron 1:38 Synové Seírovi: Lótan a Šóbal, Sibeón a Ana a Dišón, Eser a Díšan.
1 Kron 1:39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam; Lótanova sestra byla Timna.
1 Kron 1:40 Synové Šóbalovi: Alján a Manachat a Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.
1 Kron 1:41 Synové Anovi: Dišón. Synové Dišónovi: Chamrán a Ešbán, Jitrán a Keran.
1 Kron 1:42 Synové Eserovi: Bilhán a Zaavan a Jaakan. Synové Díšanovi: Ús a Aran.
1 Kron 1:43 Toto jsou králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než kraloval král synům izraelským: Bela, syn Beórův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
1 Kron 1:44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.
1 Kron 1:45 Když zemřel Jóbab, stal se po něm králem Chušam z témanské země.
1 Kron 1:46 Když zemřel Chušam, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který porazil Midjána na Moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.
1 Kron 1:47 Když zemřel Hadad, stal se po něm králem Samla z Masreky.
1 Kron 1:48 Když zemřel Samla, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu nad Řekou.
1 Kron 1:49 Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův.
1 Kron 1:50 Když zemřel Baal-chanan, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jméno jeho ženy bylo Mehetabel; byla to dcera Matredy, vnučka Mé-zahabova.
1 Kron 1:51 Když Hadad zemřel, stali se pohlaváry Edómu: pohlavár Timna, pohlavár Alja, pohlavár Jetet,
1 Kron 1:52 pohlavár Oholíbama, pohlavár Ela, pohlavár Pínon,
1 Kron 1:53 pohlavár Kenaz, pohlavár Téman, pohlavár Mibsár,
1 Kron 1:54 pohlavár Magdíel a pohlavár Iram. To byli edómští pohlaváři.
1 Kron 2:1 Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,
1 Kron 2:2 Dan, Josef a Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer.
1 Kron 2:3 Synové Judovi: Ér, Ónan a Šela; tito tři se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Judův prvorozený Ér však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.
1 Kron 2:4 Judova snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět.
1 Kron 2:5 Synové Peresovi: Chesrón a Chámul.
1 Kron 2:6 Synové Zerachovi: Zimrí, Étan a Héman, Kalkol a Dára, celkem pět.
1 Kron 2:7 Synové Karmího: Akár (to je Zkáza), který přivedl na Izraele zkázu tím, že se dopustil zpronevěry při provádění klatby.
1 Kron 2:8 Synové Étanovi: Azarjáš.
1 Kron 2:9 Synové Chesrónovi, kteří se mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj.
1 Kron 2:10 Rám zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Nachšóna, předáka Judovců.
1 Kron 2:11 Nachšón zplodil Salmu a Salma zplodil Bóaza.
1 Kron 2:12 Bóaz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
1 Kron 2:13 Jišaj zplodil prvorozeného Elíaba, druhého Amínadaba, třetího Šimeu,
1 Kron 2:14 čtvrtého Netaneela, pátého Radaje,
1 Kron 2:15 šestého Osema, sedmého Davida
1 Kron 2:16 a jejich sestry Serúju a Abígajilu. Synové Serújini: Abšaj, Jóab a Asáel; tito tři.
1 Kron 2:17 Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský.
1 Kron 2:18 Káleb, syn Chesrónův, zplodil tyto syny s manželkou Azúbou a s Jeriótou: Ješera, Šóbaba a Ardóna.
1 Kron 2:19 Když Azúba zemřela, vzal si Káleb Efratu a ta mu porodila Chúra.
1 Kron 2:20 Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela.
1 Kron 2:21 Potom Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Gileádova, a vzal si ji; bylo mu šedesát let, když mu porodila Segúba.
1 Kron 2:22 Segúb zplodil Jaíra; ten měl třiadvacet měst v gileádské zemi.
1 Kron 2:23 Gešúr a Aram však jim vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho osady, šedesát měst. Ti všichni jsou synové Makíra, otce Gileádova.
1 Kron 2:24 Po Chesrónově smrti vešel Káleb k Efratě. Chesrónova manželka byla Abíja; porodila mu Ašchúra, otce Tekóje.
1 Kron 2:25 Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, pak Búna a Oren a Osen a Achijáš.
1 Kron 2:26 Jerachmeel měl ještě druhou manželku, jménem Atáru; ta byla matkou Ónamovou.
1 Kron 2:27 Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker.
1 Kron 2:28 Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur.
1 Kron 2:29 Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída.
1 Kron 2:30 Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bez synů.
1 Kron 2:31 Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achlaj.
1 Kron 2:32 Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan; Jeter zemřel bez synů.
1 Kron 2:33 Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. To byli synové Jerachmeelovi.
1 Kron 2:34 Šešan neměl syny, jenom dcery. Měl však egyptského otroka, který se jmenoval Jarcha.
1 Kron 2:35 I dal Šešan svému otroku Jarchovi za manželku svou dceru a ta mu porodila Ataje.
1 Kron 2:36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zábada.
1 Kron 2:37 Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda.
1 Kron 2:38 Obéd zplodil Jehúa a Jehú zplodil Azarjáše.
1 Kron 2:39 Azarjáš zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleásu.
1 Kron 2:40 Eleása zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šalúma.
1 Kron 2:41 Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu.
1 Kron 2:42 Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, ten byl otcem Zífa, a synové Maréši, otce Chebrónova.
1 Kron 2:43 Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema.
1 Kron 2:44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rékem zplodil Šamaje.
1 Kron 2:45 Syn Šamajův: Maón; Maón byl otec Bét-surův.
1 Kron 2:46 Kálebova ženina Éfa porodila Chárana, Mósu a Gázeza. Cháran zplodil Gázeza.
1 Kron 2:47 Synové Johdajovi: Regem, Jótam a Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.
1 Kron 2:48 Kálebova ženina Maaka porodila Šebera a Tirchanu.
1 Kron 2:49 Porodila též Šaafa, otce Madmany, Ševu, otce Makbeny i otce Gibeje; Kálebova dcera byla Aksa.
1 Kron 2:50 To byli synové Kálebovi. Syn Chúra, prvorozeného Efratina: Šóbal, otec Kirjat-jearímu,
1 Kron 2:51 Salma, otec Betléma, Cháref, otec Bét-gáderu.
1 Kron 2:52 Syny Šóbala, otce Kirjat-jearímu, byli Haróe, polovina Menúchoťanů
1 Kron 2:53 a čeledi kirjatjearímské: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci a Mišraejci, z kterých vzešli Soreatejci a Eštaólci.
1 Kron 2:54 Synové Salmovi: Betlémané a Netófané, Atróťané, Bét-joábané a polovina Manachaťanů a Sorejci.
1 Kron 2:55 Čeledi sóferské, obývající Jaebes: Tireaťané, Šimeaťané, Súkaťané; to jsou Kinejci, pocházející z Chamata, otce Bét-rekabova.
1 Kron 3:1 Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Chebrónu: prvorozený Amnón z Achínóamy Jizreelské, druhý Daníjel z Abígajily Karmelské,
1 Kron 3:2 třetí Abšalóm, syn Maaky, dcery gešúrského krále Talmaje, čtvrtý Adoníjáš, syn Chagíty,
1 Kron 3:3 pátý Šefatjáš z Abítaly, šestý Jitreám z jeho manželky Egly.
1 Kron 3:4 Šest se mu jich narodilo v Chebrónu, kde kraloval sedm roků a šest měsíců, třicet tři roky pak kraloval v Jeruzalémě.
1 Kron 3:5 A tito se mu narodili v Jeruzalémě: Simea, Sóbab, Nátan a Šalomoun, tito čtyři z Bat-šúy, dcery Amíelovy.
1 Kron 3:6 Též Jibchár, Elíšáma a Elífelet,
1 Kron 3:7 Nógah, Nefeg a Jafía,
1 Kron 3:8 Elíšáma, Eljáda a Elífelet, těchto devět.
1 Kron 3:9 Ti všichni jsou synové Davidovi kromě synů ženin; Támar byla jejich sestra.
1 Kron 3:10 Syn Šalomounův byl Rechabeám a jeho syn byl Abijáš, jeho syn Ása, jeho syn Jóšafat,
1 Kron 3:11 jeho syn Jóram, jeho syn Achazjáš, jeho syn Jóaš,
1 Kron 3:12 jeho syn Amasjáš, jeho syn Azarjáš, jeho syn Jótam,
1 Kron 3:13 jeho syn Achaz, jeho syn Chizkijáš, jeho syn Menaše,
1 Kron 3:14 jeho syn Amón, jeho syn Jóšijáš.
1 Kron 3:15 Synové Jóšijášovi: prvorozený Jóchanan, druhý Jójakím, třetí Sidkijáš, čtvrtý Šalúm.
1 Kron 3:16 Synové Jójakímovi: jeho syn Jekonjáš, jeho syn Sidkijáš.
1 Kron 3:17 Synové vězně Jekonjáše: jeho syn Šealtíel,
1 Kron 3:18 dále Malkíram, Pedajáš a Šenasar, Jekamjáš, Hóšama a Nedabjáš.
1 Kron 3:19 Synové Pedajášovi: Zerubábel a Šimeí. Zerubábelův syn byl Mešulám a Chananjáš a jejich sestra byla Šelomít.
1 Kron 3:20 Dále Chašúba, Óhel, Berekjáš, Chasadjáš, Júšab-chesed, těchto pět.
1 Kron 3:21 Syn Chananjášúv: Pelatjáš a Ješajáš, synové Refajášovi, synové Arnánovi, synové Obadjášovi, synové Šekanjášovi.
1 Kron 3:22 Synové Šekanjášovi: Šemajáš. Synové Šemajášovi: Chatúš, Jigál a Baríach, Nearjáš a Šafat, těchto šest.
1 Kron 3:23 Syn Nearjášův: Eljóenaj, Chizkijáš a Azríkam, tito tři.
1 Kron 3:24 Synové Eljóenajovi: Hódavjáš, Eljašíb a Pelajáš, Akúb a Jóchanan, Delajáš a Ananí, těchto sedm.
1 Kron 4:1 Synové Judovi: Peres, Chesrón a Karmí, Chúr a Šóbal.
1 Kron 4:2 Reajáš, syn Šóbalův, zplodil Jachata a Jachat zplodil Achúmaje a Lahada. To jsou čeledi soreatejské.
1 Kron 4:3 Z otce Étama jsou tito: Jizreel, Jišma a Jidbáš; jejich sestra se jmenovala Haslelponí.
1 Kron 4:4 Penúel byl otec Gedóra a Ezer otec Chušího. To jsou synové Chúra, prvorozeného Efratina, otce Betléma.
1 Kron 4:5 Ašchúr, otec Tekóje, měl dvě manželky: Cheleu a Naaru.
1 Kron 4:6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Témního a Achaštarího. To jsou synové Naařini.
1 Kron 4:7 Synové Cheleini: Seret, Jesochar a Etnán.
1 Kron 4:8 Kós zplodil Anúba a Sóbebu a čeledi Acharchela, syna Harumova.
1 Kron 4:9 Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: "Porodila jsem ho s trápením."
1 Kron 4:10 Jaebes vzýval Boha Izraele takto: "Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!" A Bůh splnil, oč žádal.
1 Kron 4:11 Kelúb, bratr Šúchův, zplodil Mechíra; ten je otec Eštónův.
1 Kron 4:12 Eštón zplodil Bét-ráfu, Paseacha a Techinu, otce Ír-nachaše. To jsou mužové Réky.
1 Kron 4:13 Synové Kenazovi: Otníel a Serajáš. Synové Otníelovi: Chatat.
1 Kron 4:14 Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš zplodil Jóaba, otce Gé-charašímu (to je Údolí řemeslníků); byli tam totiž řemeslníci.
1 Kron 4:15 Synové Káleba, syna Jefunova: Irú, Éla a Naam. Synové Élovi: Kenaz.
1 Kron 4:16 Synové Jehalelélovi: Zíf a Zífa, Tírja a Asarel.
1 Kron 4:17 Syn Ezrův: Jeter a Mered, Efer a Jalón. Jeter zplodil Mirjama a Šamaje a Jišbacha, otce Eštemóova.
1 Kron 4:18 Jeho manželka Jehúdija porodila Jereda, otce Gedóru, a Chebera, otce Sóka, a Jekutíela, otce Zanóachu. To jsou synové Bitji, dcery faraónovy, kterou pojal Mered.
1 Kron 4:19 Synové Hódijášovy manželky, sestry Nachama, otce Keílova: Hagarmí a Eštemóa Maakatský.
1 Kron 4:20 Synové Šímónovi: Amnón a Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet.
1 Kron 4:21 Synové Šély, syna Judova: Ér, otec Léky, a Laeda, otec Maréši, a čeledi pracující v dílně na bělostné plátno v Bét-ašbéji,
1 Kron 4:22 Jokím a mužové Kozeby a Jóaš a Sáraf, kteří opanovali Moába, a Jašúbí-lechem. To jsou starobylé příběhy.
1 Kron 4:23 Byli to hrnčíři, sadaři a vinaři, sídlili tam u krále v jeho službách.
1 Kron 4:24 Synové Šimeónovi: Nemúel a Jamín, Jaríb, Zerach a Šaúl,
1 Kron 4:25 jeho syn Šalúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma.
1 Kron 4:26 Synové Mišmovi: jeho syn Chamúel, jeho syn Zakúr, jeho syn Šimeí.
1 Kron 4:27 Šimeí měl šestnáct synů a šest dcer. Jeho bratři neměli mnoho synů; celá jejich čeleď se nerozmnožila tak jako Judovci.
1 Kron 4:28 Sídlili v Beer-šebě, Móladě a Chasar-šúalu,
1 Kron 4:29 v Bilze, v Esemu a v Tóladu,
1 Kron 4:30 v Bétúelu, Chormě a Siklagu,
1 Kron 4:31 v Bét-markabótu, v Chasar-súsimu, v Bét-bireji a v Šaarajimu. To byla jejich města až do Davidova kralování.
1 Kron 4:32 Jejich dvorce byly v Étamu a Ajinu, v Rimónu, v Tokenu a v Ašanu, v pěti městech.
1 Kron 4:33 Všechny jejich dvorce, které ležely kolem těchto měst až k Baalu, byly jejich sídlišti; byly zaznamenány v rodovém seznamu.
1 Kron 4:34 Dále to byl Mešóbab a Jamlék a Jóša, syn Amasjášův
1 Kron 4:35 Jóel a Jehú, syn Jóšibjáše, syna Serajáše, syna Asíelova,
1 Kron 4:36 a Eljóenaj, Jaakoba a Ješóchajáš, Asajáš a Adíel, Jesímiel a Benajáš
1 Kron 4:37 a Zíza, syn Šifího, syna Alóna, syna Jedajáše, syna Šimrího, syna Šemajášova.
1 Kron 4:38 Tito jmenovitě uvedení byli předáky ve svých čeledích; jejich otcovský rod se mnohonásobně rozmohl.
1 Kron 4:39 Proto šli směrem ke Gedóru na východ od údolí, aby hledali pastvu pro svůj brav.
1 Kron 4:40 Našli pastvu tučnou a dobrou a zemi na všechny strany otevřenou, poklidnou a pokojnou; shledali, že tamní předešlí obyvatelé pocházejí z Cháma.
1 Kron 4:41 Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a pobořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav.
1 Kron 4:42 Dále z nich, totiž ze Šimeónovců, odešlo pět set mužů do pohoří Seíru; v jejich čele byli Pelatjáš, Nearjáš, Refajáš a Uzíel, synové Jišeího.
1 Kron 4:43 Pobili pozůstatek Amálekovců, kteří kdysi vyvázli; tam sídlí dodnes.
1 Kron 5:1 Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova; byl sice prvorozený, ale když poskvrnil lože svého otce, bylo jeho prvorozenství přeneseno na syny Josefa, syna Izraelova, takže zůstal bez zápisu prvorozenství do rodového seznamu.
1 Kron 5:2 Převahu mezi svými bratry měl Juda; z něho měl vzejít vévoda, ale prvorozenství náleželo Josefovi.
1 Kron 5:3 Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova: Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
1 Kron 5:4 Synové Jóelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí,
1 Kron 5:5 jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal
1 Kron 5:6 a jeho syn Beera, kterého dal přestěhovat asyrský král Tilgat-pilneser; byl rúbenským předákem.
1 Kron 5:7 Jeho bratři podle čeledí, zapsaní v rodových seznamech podle svých rodopisů: náčelník Jeíel a Zekarjáš
1 Kron 5:8 a Bela, syn Azaza, syna Šemy, syna Jóelova; ten sídlil v Aróeru a až k Nebó a Baal-meónu;
1 Kron 5:9 na východě pak sídlil až k okraji stepi při řece Eufratu; jejich stáda se totiž v gileádské zemi rozmnožila.
1 Kron 5:10 Za dnů Saulových vedli válku s Hagrejci, kteří jim padli do rukou; pak se usadili v jejich stanech po celé východní straně Gileádu.
1 Kron 5:11 Gádovci sídlili naproti nim v bášanské zemi až k Salce.
1 Kron 5:12 Jóel byl náčelník a Šafam druhý po něm, pak Jaenaj a Šafat v Bášanu.
1 Kron 5:13 Jejich bratři po otcovských rodech: Míkael, Mešulám a Šeba, Jóraj a Jaekán, Zía a Eber, těchto sedm.
1 Kron 5:14 To byli synové Abíchajila, syna Chúrího, syna Jaróacha, syna Gileáda, syna Míkaela, syna Ješíšaje, syna Jachdóa, syna Búzova.
1 Kron 5:15 Achí, syn Abdíela, syna Gúního, byl náčelník otcovského rodu.
1 Kron 5:16 Sídlili v Gileádu, v Bášanu a jeho vesnicích a na všech pastvinách šáronských, kam až vybíhají.
1 Kron 5:17 Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jótama a za dnů izraelského krále Jarobeáma.
1 Kron 5:18 Rúbenovců, Gádovců a polovice Manasesova kmene, udatných mužů nosících štít a meč a lučištníků vycvičených k boji, schopných vycházet do boje, bylo čtyřicet čtyři tisíce sedm set šedesát.
1 Kron 5:19 Vedli boj s Hagrejci, s Jetúrem, s Nafíšem a s Nódabem.
1 Kron 5:20 Dostalo se jim proti nim pomoci, takže jim byli vydáni do rukou Hagarejci i všichni jejich spojenci; úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali.
1 Kron 5:21 Odvedli jejich stáda: padesát tisíc velbloudů, dvě stě padesát tisíc kusů bravu a dva tisíce oslů i sto tisíc osob.
1 Kron 5:22 Padlých, skolených mečem, bylo mnoho, neboť ten boj byl od Boha. Sídlili tam pak místo nich až do zajetí.
1 Kron 5:23 Synové poloviny kmene Manasesova sídlili v zemi od Bášánu k Baal-chermónu, totiž k Seníru a Chermónskému pohoří; bylo jich mnoho.
1 Kron 5:24 Toto byli náčelníci otcovského rodu: Efer, Jišeí, Elíel a Azríel, Jirmejáš a Hódavjáš a Jachdíel, stateční bohatýři, mužové proslulí, náčelníci otcovských rodů.
1 Kron 5:25 Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili s božstvy národů země, které Bůh před nimi vyhladil.
1 Kron 5:26 Bůh Izraele tedy probudil ducha asyrského krále Púla, totiž ducha asyrského krále Tilgat-pilnesera; ten je dal přestěhovat, totiž Rúbenovce, Gádovce a polovinu kmene Manasesova, a přivedl je k Chalachu, Chabóru a Háře a k řece Gózanu, kde jsou dodnes.
1 Kron 5:27 Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí.
1 Kron 5:28 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
1 Kron 5:29 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš; a Mirjam. Synové Áronovi: Nádab a Abíhú, Eleazar a Ítamar.
1 Kron 5:30 Eleazar zplodil Pinchasa, Pinchas zplodil Abíšúu,
1 Kron 5:31 Abíšúa zplodil Bukího, Bukí zplodil Uzího,
1 Kron 5:32 Uzí zplodil Zerachjáše, Zerachjáš zplodil Merajóta,
1 Kron 5:33 Merajót zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
1 Kron 5:34 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa,
1 Kron 5:35 Achímaas zplodil Azarjáše, Azarjáš zplodil Jóchanana,
1 Kron 5:36 Jóchanan zplodil Azarjáše; to je ten, který sloužil jako kněz v domě, jejž vybudoval Šalomoun v Jeruzalémě.
1 Kron 5:37 Azarjáš zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba,
1 Kron 5:38 Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šalúma,
1 Kron 5:39 Šalúm zplodil Chilkijáše, Chilkijáš zplodil Azarjáše,
1 Kron 5:40 Azarjáš zplodil Serajáše a Serajáš zplodil Jósadaka;
1 Kron 5:41 Jósadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebúkadnesara dal přestěhovat Judu a Jeruzalém.
1 Kron 6:1 Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
1 Kron 6:2 Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí.
1 Kron 6:3 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
1 Kron 6:4 Synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle otcovských rodů.
1 Kron 6:5 Ke Geršómovi patří: jeho syn Libní, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
1 Kron 6:6 jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.
1 Kron 6:7 Synové Kehatovi: jeho syn Amínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Asír,
1 Kron 6:8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,
1 Kron 6:9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzijáš, jeho syn Šaúl.
1 Kron 6:10 A synové Elkánovi: Amasaj a Achímót.
1 Kron 6:11 Elkána: Synové Elkánovi: jeho syn Sófaj, jeho syn Nachat,
1 Kron 6:12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána.
1 Kron 6:13 A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš.
1 Kron 6:14 Synové Merarího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uza,
1 Kron 6:15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagijáš, jeho syn Asajáš.
1 Kron 6:16 Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.
1 Kron 6:17 Přisluhovali zpěvem před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě dům Hospodinův. Ve své službě stáli podle svého pořádku.
1 Kron 6:18 Ti, kteří tu stáli, a jejich synové: Ze synů Kehatových: Héman, zpěvák, syn Jóela, syna Samuela,
1 Kron 6:19 syna Elkány, syna Jeróchama, syna Elíela, syna Tóacha,
1 Kron 6:20 syna Súfa, syna Elkány, syna Machata, syna Amasaje,
1 Kron 6:21 syna Elkány, syna Jóela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše,
1 Kron 6:22 syna Tachata, syna Asíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha,
1 Kron 6:23 syna Jishára, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraelova.
1 Kron 6:24 A jeho bratr Asaf, stojící mu po pravici, Asaf, syn Berekjáše, syna Šimey,
1 Kron 6:25 syna Míkaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše,
1 Kron 6:26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adajáše,
1 Kron 6:27 syna Étana, syna Zimy, syna Šimeího,
1 Kron 6:28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho.
1 Kron 6:29 A jejich bratří, synové Merarího, kteří jim stáli po levici: Étan, syn Kišího, syna Abdího, syna Malúka,
1 Kron 6:30 syna Chašabjáše, syna Amasjáše, syna Chilkijáše,
1 Kron 6:31 syna Amsího, syna Baního, syna Šemera,
1 Kron 6:32 syna Machlího, syna Mušího, syna Merarího, syna Léviho.
1 Kron 6:33 A jejich bratří Lévijci byli pověřeni veškerou službou při příbytku Božího domu.
1 Kron 6:34 Áron pak a jeho synové obraceli v dým, co bylo přinášeno na oltář pro zápalné oběti a na oltář pro kadidlo při veškerém díle ve velesvatyni, a vykonávali smírčí obřady za Izraele podle všeho toho, co přikázal Mojžíš, Boží služebník.
1 Kron 6:35 Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abíšua,
1 Kron 6:36 jeho syn Bukí, jeho syn Uzí, jeho syn Zerachjáš,
1 Kron 6:37 jeho syn Merajót, jeho syn Amarjáš, jeho syn Achítúb,
1 Kron 6:38 jeho syn Sádok, jeho syn Achímaas.
1 Kron 6:39 A toto jsou jejich sídliště při jejich hradištích na jejich území, sídliště pro syny Áronovy, pro čeleď kehatskou, neboť jim připadl první los.
1 Kron 6:40 Dali jim Chebrón v zemi judské s okolními pastvinami.
1 Kron 6:41 Avšak pole u města a dvorce dali Kálebovi, synu Jefunovu.
1 Kron 6:42 Synům Áronovým dali útočištná města Chebrón, Libnu s pastvinami, Jatír, Eštemóu s pastvinami,
1 Kron 6:43 Chílez s pastvinami, Debír s pastvinami,
1 Kron 6:44 Ašán s pastvinami a Bét-šemeš s pastvinami.
1 Kron 6:45 Od pokolení Benjamínova dostali Gebu s pastvinami, Alemet s pastvinami a Anatót s pastvinami. Všech jejich měst pro jejich čeledi bylo třináct.
1 Kron 6:46 Zbývající Kehatovci podle čeledí svého pokolení dostali losem deset měst od poloviny pokolení Manasesova.
1 Kron 6:47 Geršómovci dostali pro své čeledi třináct měst od pokolení Isacharova, od pokolení Ašerova, od pokolení Neftalíova a od pokolení Manasesova v Bášanu.
1 Kron 6:48 Meraríovci dostali losem pro své čeledi dvanáct měst od pokolení Rúbenova, od pokolení Gádova a od pokolení Zabulónova.
1 Kron 6:49 Izraelci dali Léviovcům města s pastvinami.
1 Kron 6:50 Od pokolení Judovců, od pokolení Šimeónovců a od pokolení Benjamínovců jim losem přidělili tato města, která uvedli jmenovitě.
1 Kron 6:51 Některé z čeledí Kehatovců dostaly města od pokolení Efrajimova na jeho území.
1 Kron 6:52 Přidělili jim útočištná města Šekem s pastvinami v pohoří Efrajimském, Gezer s pastvinami,
1 Kron 6:53 Jokmeám s pastvinami, Bét-chorón s pastvinami,
1 Kron 6:54 Ajalón s pastvinami a Gat-rimón s pastvinami.
1 Kron 6:55 Od poloviny pokolení Manasesova dostaly zbývající čeledi Kehatovců Anér s pastvinami a Bileám s pastvinami.
1 Kron 6:56 Geršómovci podle čeledí dostali od poloviny pokolení Manasesova Gólan v Bášanu s pastvinami a Aštarót s pastvinami.
1 Kron 6:57 Od pokolení Isacharova Kedeš s pastvinami, Dobrat s pastvinami,
1 Kron 6:58 Rámot s pastvinami a Aném s pastvinami.
1 Kron 6:59 Od pokolení Ašerova Mášal s pastvinami, Abdón s pastvinami,
1 Kron 6:60 Chúkok s pastvinami a Rechób s pastvinami.
1 Kron 6:61 Od pokolení Neftalího Kedeš v Galileji s pastvinami, Chamón s pastvinami a Kirjatajim s pastvinami.
1 Kron 6:62 Zbývající Meraríovci dostali od pokolení Zabulónova Rimónó s pastvinami, Tábor s pastvinami,
1 Kron 6:63 na druhé straně Jordánu pak, na východ od Jordánu, proti Jerichu, od pokolení Rúbenova Beser ve stepi s pastvinami, Jahsu s pastvinami,
1 Kron 6:64 Kedemót s pastvinami a Mefaat s pastvinami.
1 Kron 6:65 A od pokolení Gádova Rámot v Gileádu s pastvinami, Machanajim s pastvinami,
1 Kron 6:66 Chešbón s pastvinami a Jaezer s pastvinami.
1 Kron 7:1 K synům Isacharovým patřil Tóla a Púa, Jašúb a Šimrón, tito čtyři.
1 Kron 7:2 Synové Tólovi: Uzí, Refajáš, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemúel, náčelníci otcovských rodů Tólových, stateční bohatýři, podle svých rodopisů; jejich počet za dnů Davidových činil dvacet dva tisíce šest set.
1 Kron 7:3 Synové Uzího: Jizrachjáš. Synové Jizrachjášovi: Míkael, Obadjáš, Jóel, Jišijáš, těch pět, všichni náčelníci.
1 Kron 7:4 Při nich bylo třicet šest tisíc mužů ve vojenských bojových houfech, podle svých rodopisů po otcovských rodech; měli totiž mnoho žen a synů.
1 Kron 7:5 A jejich bratří, statečných bohatýrů, po všech čeledech Isacharových bylo osmdesát sedm tisíc; všichni byli zapsáni do seznamů rodů.
1 Kron 7:6 Benjamín: Bela, Beker a Jedíael, tito tři.
1 Kron 7:7 A synové Belovi: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Írí, těchto pět, náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři; do seznamu rodů jich bylo zapsáno dvacet dva tisíce třicet čtyři.
1 Kron 7:8 Synové Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet; tito všichni jsou synové Bekerovi.
1 Kron 7:9 Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě.
1 Kron 7:10 Synové Jedíaelovi: Bilhán. A synové Bilhánovi: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar.
1 Kron 7:11 Tito všichni jsou synové Jedíaelovi, podle náčelníků rodů, stateční bohatýři, sedmnáct tisíc dvě stě těch, kteří byli schopní k vojenské službě a vycházet do boje.
1 Kron 7:12 Synové Írovi: Šupím a Chupím. Synové Achérovi: Chuším.
1 Kron 7:13 Synové Neftalího: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm, synové Bilhy.
1 Kron 7:14 Synové Manasesovi: Asríel, kterého mu porodila jeho žena; jeho aramejská ženina porodila Makíra, otce Gileádova.
1 Kron 7:15 A Makír vzal ženu pro Chupíma a Šupíma; jméno jeho sestry bylo Maaka. Jméno druhorozeného bylo Selofchad; a Selofchad měl jen dcery.
1 Kron 7:16 Maaka, žena Makírova, porodila syna a pojmenovala ho Pereš; jeho bratr se jmenoval Šereš; a jeho synové: Úlam a Rekem.
1 Kron 7:17 Synové Úlamovi: Bedán. To jsou synové Gileáda, syna Makírova, syna Manasesova.
1 Kron 7:18 Jeho sestra Moleket porodila Íšhóda, Abíezera a Machlu.
1 Kron 7:19 A synové Šemídovi byli Achján, Šekem, Likchí a Aníam.
1 Kron 7:20 Synové Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
1 Kron 7:21 jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ezer a Elead. Ale povraždili je domorodci, muži z Gatu, neboť přitáhli, aby zabrali jejich stáda.
1 Kron 7:22 Po mnoho dnů truchlil jejich otec Efrajim a jeho bratři přišli, aby ho potěšili.
1 Kron 7:23 Pak vešel ke své ženě, ta otěhotněla a porodila syna; dal mu jméno Bería (to je V neštěstí), neboť byla v jeho domě v neštěstí.
1 Kron 7:24 Jeho dcerou byla Šeera; ta vybudovala Bét-chorón Dolní a Horní a Uzen-šeeru.
1 Kron 7:25 A jeho syn byl Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan,
1 Kron 7:26 jeho syn Laedán, jeho syn Amíhud, jeho syn Elíšama,
1 Kron 7:27 jeho syn Nón, jeho syn Jozue.
1 Kron 7:28 Jejich trvalé vlastnictví a sídliště: Bét-el s vesnicemi, na východě Naarán, na západě Gezer s vesnicemi, Šekem s vesnicemi, až do Aje s vesnicemi.
1 Kron 7:29 V rukou synů Manasesových byl Bét-šeán s vesnicemi, Taenak s vesnicemi, Megido s vesnicemi, Dór s vesnicemi. V těch místech sídlili synové Josefa, syna Izraelova.
1 Kron 7:30 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach.
1 Kron 7:31 Synové Beríovi: Cheber a Malkíel; to je otec Birzavitův.
1 Kron 7:32 Cheber zplodil Jafleta, Šómera, Chótama a jejich sestru Šúu.
1 Kron 7:33 Synové Jafletovi: Pásak, Bimhál a Ašvát; to jsou synové Jafletovi.
1 Kron 7:34 Synové Šemerovi: Achí a Rohga, Jechuba a Arám.
1 Kron 7:35 Synové Helema, jeho bratra: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal.
1 Kron 7:36 Synové Sófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Berí a Jimra,
1 Kron 7:37 Beser, Hód, Šama, Šilša, Jitrán a Beéra.
1 Kron 7:38 Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara.
1 Kron 7:39 Synové Ulovi: Árach, Chaníel a Risja.
1 Kron 7:40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci otcovských rodů, zkušení stateční bohatýři, náčelníci předáků. Počet zapsaných do seznamu rodů pro vojenskou službu a do boje činil dvacet šest tisíc mužů.
1 Kron 8:1 Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího,
1 Kron 8:2 Nóchu jako čtvrtého a Ráfu jako pátého.
1 Kron 8:3 Synové Belovi byli: Adár, Géra, Abíhúd,
1 Kron 8:4 Abíšúa, Naamán, Achóach,
1 Kron 8:5 Géra, Šefúfan a Chúram.
1 Kron 8:6 To jsou synové Echúdovi, náčelníci rodů obyvatel Geby, kteří je přestěhovali do Manachatu,
1 Kron 8:7 totiž Naamán, Achijáš a Géra; ten je přestěhoval; též zplodil Uzu a Achíchuda.
1 Kron 8:8 Šacharajim zplodil syny na Moábském poli poté, co propustil své ženiny Chúšimu a Baaru;
1 Kron 8:9 se svou ženou Chodeší zplodil Jóbaba, Sibju, Méšu, Malkáma,
1 Kron 8:10 Jeúsa, Sekejáše a Mirmu; to jsou jeho synové, náčelníci rodů.
1 Kron 8:11 S Chúšimou zplodil Abítúba a Elpaala.
1 Kron 8:12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeám, Šemed - ten vybudoval Óno a Lód s vesnicemi -,
1 Kron 8:13 Bería a Šema; to jsou náčelníci rodů obyvatel Ajalónu; ti zahnali na útěk obyvatele Gatu.
1 Kron 8:14 Dále Achjó, Šášak a Jeremót,
1 Kron 8:15 Zebadjáš, Arad a Eder,
1 Kron 8:16 Míkael, Jišpa a Jócha, synové Beríovi,
1 Kron 8:17 Zebadjáš, Mešulám, Chizkí a Cheber,
1 Kron 8:18 Jišmeraj, Jizlía a Jóbab, synové Elpaalovi,
1 Kron 8:19 Jakím, Zikrí a Zabdí,
1 Kron 8:20 Elíenaj, Siletaj a Elíel,
1 Kron 8:21 Adajáš, Berejáš a Šimrat, synové Šimeího,
1 Kron 8:22 Jišpán, Eber a Elíel,
1 Kron 8:23 Ebdón, Zikrí a Chánan,
1 Kron 8:24 Chananjáš, Élam a Antótijáš,
1 Kron 8:25 Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi,
1 Kron 8:26 Šamšeraj, Šecharjáš a Ataljáš,
1 Kron 8:27 Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí, synové Jerochámovi.
1 Kron 8:28 To jsou náčelníci rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.
1 Kron 8:29 V Gibeónu pak sídlili: Otec Gibeónu, jeho žena se jmenovala Maaka
1 Kron 8:30 a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal a Nádab,
1 Kron 8:31 Gedór, Achjó a Zeker.
1 Kron 8:32 Miklót zplodil Šimeu. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě, se svými bratry.
1 Kron 8:33 Nér zplodil Kíše, Kíš zplodil Saula, Saul zplodil Jónatana, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala.
1 Kron 8:34 Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.
1 Kron 8:35 Synové Míkovi: Pítón, Melek, Taeréa a Achaz.
1 Kron 8:36 Achaz zplodil Jójadu, Jójada zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu.
1 Kron 8:37 Mósa zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfa, jeho synem Eleása a jeho synem Ásel.
1 Kron 8:38 Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmáel, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Ti všichni jsou synové Áselovi.
1 Kron 8:39 Synové jeho bratra Ešeka: Úlam, jeho prvorozený, druhý Jeúš a třetí Elífelet.
1 Kron 8:40 Synové Úlamovi byli stateční bohatýři, lučištníci; měli mnoho synů a vnuků, celkem sto padesát. Ti všichni pocházeli ze synů Benjamínových.
1 Kron 9:1 Všichni z Izraele byli zapsáni do seznamu rodů. Zde jsou ti, kdo byli zapsáni do Knihy králů izraelských. Juda pro svou zpronevěru byl přestěhován do Babylóna.
1 Kron 9:2 Kdo dříve sídlili v městech svého trvalého vlastnictví, Izrael, kněží, levité a chrámoví nevolníci,
1 Kron 9:3 pocházející z Judovců, Benjamínovců, Efrajimovců a Manasesovců, sídlili nyní v Jeruzalémě:
1 Kron 9:4 Útaj, syn Amíhuda, syna Omrího, syna Imrího, syna Báního ze synů Peresa, syna Judova.
1 Kron 9:5 Ze Šíloanů Asajáš, prvorozený, a jeho synové.
1 Kron 9:6 Ze synů Zerachových Jeúel a jejich bratří, celkem šest set devadesát.
1 Kron 9:7 Ze synů Benjamínových Salú, syn Mešuláma, syna Hódavjáše, syna Hasenuova,
1 Kron 9:8 a Jibnejáš, syn Jerochámův, a Éla, syn Uzího, syna Mikrího, a Mešulám, syn Šefatjáše, syna Reúela, syna Jibnijášova,
1 Kron 9:9 a jejich bratří podle rodopisů, celkem devět set padesát šest. Ti všichni muži byli náčelníci otcovských rodů.
1 Kron 9:10 Z kněží: Jedajáš, Jójaríb a Jakín,
1 Kron 9:11 Azarjáš, syn Chilkijáše, syna Mešuláma, syna Sádoka, syna Merajóta, syna Achítúba, představeného Božího domu.
1 Kron 9:12 Adajáš, syn Jerocháma, syna Pašchúra, syna Malkijášova, Maesaj, syn Adíela, syna Jachzéry, syna Mešuláma, syna Mešilemíta, syna Imerova,
1 Kron 9:13 a jejich bratří, náčelníci otcovských rodů, tisíc sedm set šedesát statečných bohatýrů pro služebné dílo Božího domu.
1 Kron 9:14 Z lévijců: Šemajáš, syn Chašúba, syna Azríkama, syna Chašabjáše ze synů Merarího.
1 Kron 9:15 Bakbakar, Chereš a Gálal, Matanjáš, syn Míky, syna Zikrího, syna Asafova.
1 Kron 9:16 Obadjáš, syn Šemajáše, syna Gálala, syna Jedútúnova, a Berekjáš, syn Ásy, syna Elkánova, bydlící ve dvorcích nétofských.
1 Kron 9:17 Vrátní: Šalúm, Akúb, Talmón a Achíman a jejich bratří; Šalúm byl náčelníkem
1 Kron 9:18 a je až dosud při východní královské bráně. To jsou vrátní z táborů Léviovců.
1 Kron 9:19 Šalúm, syn Kóreho, syna Ebjásafa, syna Kórachova, a jeho bratří z rodu Kórachovců byli správci služebného díla a střežili prahy stanu; jejich otcové byli správci Hospodinova tábora a střežili vstup.
1 Kron 9:20 A Pinchas, syn Eleazarův, byl dříve jejich představeným; Hospodin byl s ním.
1 Kron 9:21 Zekarjáš, syn Mešelemjášův, byl vrátným při vchodu do stanu setkávání.
1 Kron 9:22 Všech prověřených vrátných prahů bylo dvě stě dvanáct. Byli zapsáni do seznamu rodů ve svých dvorcích. David a Samuel, vidoucí, je ustanovili k stálé službě.
1 Kron 9:23 Oni a jejich synové byli na stráži u bran domu Hospodinova, domu stanu.
1 Kron 9:24 Vrátní byli na čtyřech stranách: na východě, na západě, na severu a na jihu.
1 Kron 9:25 A jejich bratří měli přicházet ze svých dvorců vždy ve stanovené době, aby spolu s nimi sloužili po sedm dnů.
1 Kron 9:26 Tito byli ustanoveni k stálé službě: čtyři bohatýrští vrátní; byli to lévijci, byli správci komor a pokladů Božího domu.
1 Kron 9:27 Jiní ponocovali kolem Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat.
1 Kron 9:28 Další měli na starosti služebné náčiní, v určitém počtu je přinášeli dovnitř a vynášeli ven.
1 Kron 9:29 Někteří měli pod dohledem náčiní a svaté předměty, bílou mouku, víno a olej, kadidlo a vonné látky.
1 Kron 9:30 Někteří kněžští synové mísili masti z vonných látek.
1 Kron 9:31 A Matitjáš z lévijců, prvorozený Kórachovce Šalúma, byl ustanoven k stálé službě u pánví.
1 Kron 9:32 Někteří Kehatovci, někteří z jejich bratří, měli na starosti rovnání předkladných chlebů, měli je připravovat vždycky v den odpočinku.
1 Kron 9:33 Toto jsou zpěváci, náčelníci lévijských rodů; dleli v komorách, uvolněni od jiných prací. Ve dne i v noci byli totiž v pohotovosti ke svému dílu.
1 Kron 9:34 Toto jsou náčelníci lévijských rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.
1 Kron 9:35 V Gibeónu sídlili: otec Gibeónu Jeíel, jeho žena se jmenovala Maaka
1 Kron 9:36 a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal, Nér a Nádab,
1 Kron 9:37 Gedór a Achjó, Zekarjáš a Miklót.
1 Kron 9:38 Miklót pak zplodil Šimeama. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě se svými bratry.
1 Kron 9:39 Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jónatana a Malkíšúu a Abínádaba a Eš-baala.
1 Kron 9:40 Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.
1 Kron 9:41 Synové Míkovi: Pitón, Melek a Tachréa.
1 Kron 9:42 Achaz pak zplodil Jaeru, Jaera zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu.
1 Kron 9:43 Mósa zplodil Bineu; jeho synem byl Refajáš, jeho synem byl Eleása, jeho synem byl Ásel.
1 Kron 9:44 Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmáel, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Toto jsou synové Áselovi.
1 Kron 10:1 Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelští muži před Pelištejci utíkali a padali pobiti v pohoří Gilbóa.
1 Kron 10:2 Pelištejci se pustili za Saulem a za jeho syny. I pobili Pelištejci Saulovy syny Jónatana, Abínádaba a Malkíšúu.
1 Kron 10:3 Pak zesílil boj proti Saulovi. Objevili ho lukostřelci a postřelili ho.
1 Kron 10:4 Saul řekl svému zbrojnoši: "Vytas meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě nezneuctili." Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj.
1 Kron 10:5 Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na meč a zemřel.
1 Kron 10:6 Tak zemřeli Saul, jeho tři synové a celý jeho dům, zemřeli zároveň.
1 Kron 10:7 Když všichni izraelští muži, kteří byli v dolině, viděli, že bojovníci utekli a že Saul i jeho synové zemřeli, opouštěli svá města a utíkali. Pelištejci přišli a usadili se v nich.
1 Kron 10:8 Pelištejci přišli druhého dne, aby obrali pobité, a našli Saula a jeho syny padlé v pohoří Gilbóa.
1 Kron 10:9 Obrali ho a odnesli jeho hlavu a jeho zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi jako radostné poselství pro své modlářské stvůry i pro lid.
1 Kron 10:10 Jeho zbroj uložili v domě svých bohů a jeho lebku přibili v domě Dágonově.
1 Kron 10:11 Všichni z Jábeše v Gileádu uslyšeli o všem, co se Saulem provedli Pelištejci.
1 Kron 10:12 Všichni válečníci se vypravili, odnesli mrtvé tělo Saulovo i mrtvá těla jeho synů, přinesli je do Jábeše a pochovali jejich kosti pod posvátným stromem v Jábeši. Poté se postili sedm dní.
1 Kron 10:13 Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru; zpronevěřil se Hospodinu, protože nedbal na Hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha.
1 Kron 10:14 Hospodina se nedotazoval, proto jej Hospodin usmrtil a převedl království na Davida, syna Jišajova.
1 Kron 11:1 Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Chebrónu. Řekli: "Hle, jsme tvá krev a tvé tělo.
1 Kron 11:2 Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl jsi Izraele ty. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: »Ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad mým izraelským lidem.«"
1 Kron 11:3 Pak přišli všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuela.
1 Kron 11:4 David šel s celým Izraelem na Jeruzalém, to je na Jebús; obyvatelé té země byli Jebúsejci.
1 Kron 11:5 Obyvatelé Jebúsu Davidovi řekli: "Sem nevstoupíš." Ale David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo.
1 Kron 11:6 David řekl:"Kdo udeří na Jebúsejce první, stane se vůdcem a velitelem." První pronikl nahoru Jóab, syn Serújin, a tak se stal vůdcem.
1 Kron 11:7 David se usadil ve skalní pevnosti; proto ji nazvali Město Davidovo.
1 Kron 11:8 Pak vybudoval město kolem dokola počínaje od Miló. Ostatní části města opravil Jóab.
1 Kron 11:9 David se stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním.
1 Kron 11:10 Toto byli vůdci Davidových bohatýrů, kteří byli při něm jako mocná opora jeho království spolu s celým Izraelem; ustanovili jej králem podle Hospodinova slova o Izraeli.
1 Kron 11:11 Toto je výčet Davidových bohatýrů: Jášobeám, syn Chachmóního, vůdce osádek. Ten zamával kopím a naráz jich proklál na tři sta.
1 Kron 11:12 Po něm Eleazar, syn Dóda Achóchijského; to byl jeden z těch tří bohatýrů.
1 Kron 11:13 Ten byl s Davidem v Pas-damímu, když se tam Pelištejci shromáždili k boji. Byl tam díl pole, celý osetý ječmenem. Lid utíkal před Pelištejci.
1 Kron 11:14 Bohatýři se postavili doprostřed toho dílu pole, osvobodili jej a Pelištejce pobili. Hospodin způsobil veliké vysvobození.
1 Kron 11:15 Tři z těch třiceti vůdců sestoupili na skálu k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský tábor ležel v dolině Refájců.
1 Kron 11:16 David byl tehdy ve skalní skrýši a výsostný znak Pelištejců byl tenkrát u Betléma.
1 Kron 11:17 Tu David zatoužil: "Kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány?"
1 Kron 11:18 Ti tři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. David ji však nechtěl pít, nýbrž vykonal jí úlitbu Hospodinu.
1 Kron 11:19 Řekl: "Můj Bože, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového. Což mohu pít krev těch mužů? Nasadili svůj život. Přinesli mi ji s nasazením života." Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři.
1 Kron 11:20 Také Abšaj, bratr Jóabův, byl vůdce tří. I on zamával kopím a proklál jich na tři sta. Mezi těmi třemi byl nejproslulejší.
1 Kron 11:21 Z těch tří byl váženější než druzí dva a byl jejich velitelem, ale oněm třem prvním se nevyrovnal.
1 Kron 11:22 Benajáš, syn Jójady, syna zdatného muže z Kabseelu, muže mnoha činů, ubil dva moábské reky a sestoupil a ubil v jámě lva; byl tehdy sníh.
1 Kron 11:23 Ubil též Egypťana vysokého pět loket; Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo. Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil.
1 Kron 11:24 Toto vykonal Benajáš, syn Jójadův. A byl mezi těmi třemi bohatýry proslulý.
1 Kron 11:25 Z těch třiceti byl nejváženější, ale oněm třem prvním se nevyrovnal. David ho přidělil ke své tělesné stráži.
1 Kron 11:26 Následují stateční bohatýři Asáel, bratr Jóabův, Elchánan, syn Dóda z Betléma,
1 Kron 11:27 Šamót Harórský, Cheles Pelónský,
1 Kron 11:28 Íra, syn Íkeše Tekójského, Abíezer Anatótský,
1 Kron 11:29 Sibekaj Chúšatský, Ílaj Achóchejský,
1 Kron 11:30 Mahraj Netófský, Cheled, syn Baany Netófského,
1 Kron 11:31 Ítaj, syn Ríbaje z Gibeje Benjamínovců, Benajáš Pireatónský,
1 Kron 11:32 Chúraj z úvalů Gaašských, Abíel Arbátský,
1 Kron 11:33 Azmávet Bacharúmský, Eljachba Šaalbónský.
1 Kron 11:34 Proslulí byli Jónatan Gizónský, syn Šagéa Hararského,
1 Kron 11:35 Achíam, syn Sakara Hararského, Elífal, syn Úrův,
1 Kron 11:36 Chefer Mekeratský, Achijáš Pelónský,
1 Kron 11:37 Chesró Karmelský, Naaraj, syn Ezbajův,
1 Kron 11:38 Jóel, bratr Nátanův, Mibchár, syn Hagrího,
1 Kron 11:39 Selek Amónský, Nachraj Berótský, zbrojnoš Jóaba, syna Serújina,
1 Kron 11:40 Íra Jitrejský, Gáreb Jitrejský,
1 Kron 11:41 Urijáš Chetejský, Zábad, syn Achlájův,
1 Kron 11:42 Adína, syn Šízy Rúbenského, vůdce Rúbenců, s nimiž bylo oněch třicet,
1 Kron 11:43 dále Chánan, syn Maakův, a Jóšafat Mitnejský,
1 Kron 11:44 Uzijáš Ašterátský, Šama a Jeíel, synové Chótama Aróerského,
1 Kron 11:45 Jedíael, syn Šimrího, a jeho bratr Jócha Tisejský,
1 Kron 11:46 Elíel Machavímský, Jeríbaj a Jóšavjáš, synové Elnaamovi, a Jitma Moábský,
1 Kron 11:47 Elíel a Obéd a Jaasíel Mesóbajští.
1 Kron 12:1 Toto jsou bohatýři, kteří přišli za Davidem do Siklagu, kde se zdržoval před Saulem, synem Kíšovým, jeho spolubojovníci.
1 Kron 12:2 Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamením i šípy z luku. Pocházeli z Benjamína, ze Saulových bratří.
1 Kron 12:3 Vůdcem byl Achíezer, pak Jóaš, synové Šemaje Gibeatského, Jezíel a Pelet, synové Azmávetovi, Beraka a Jehú Anatótský,
1 Kron 12:4 Jišmajáš Gibeónský, jeden z třiceti bohatýrů a nad třiceti,
1 Kron 12:5 Jirmejáš a Jachazíel, Jóchanan a Józabad Gederatský,
1 Kron 12:6 Eleúzaj a Jerímót, Baaljáš, Šemarjáš a Šefatjáš Charífský,
1 Kron 12:7 Elkána a Jišijáš, Azarel, Jóezer a Jášobeám, Korchíjci,
1 Kron 12:8 Jóela a Zebadjáš, synové Jerocháma z Gedóru.
1 Kron 12:9 Z Gádovců přešli k Davidovi do skalní skrýše na poušť udatní bohatýři, schopní bojovníci vyzbrojení štítem a oštěpem, s tváří lvů a hbitostí gazel na horách.
1 Kron 12:10 Vůdcem byl Ezer, druhý byl Obadjáš, třetí Elíab,
1 Kron 12:11 čtvrtý Mišmana, pátý Jirmejáš,
1 Kron 12:12 šestý Ataj, sedmý Elíel,
1 Kron 12:13 osmý Jóchanan, devátý Elzabad,
1 Kron 12:14 desátý Jirmejáš, jedenáctý Makbanaj.
1 Kron 12:15 To byli Gádovci, vůdcové vojska, ti mladší nad setninou, ti starší nad plukem.
1 Kron 12:16 To jsou ti, kteří překročili Jordán v prvním měsíci, když se rozvodnil a vylil ze svých břehů, kteří rozehnali nepřátele po všech dolinách na východ i na západ.
1 Kron 12:17 Také jiní z Benjamínovců a Judejců přišli k Davidovi do skalní skrýše.
1 Kron 12:18 David jim vyšel vstříc a takto je oslovil: "Přicházíte-li ke mně v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rád se s vámi spojím. Jestliže mě však chcete vyzradit mým protivníkům, i když na mých rukou nelpí násilí, ať to Bůh našich otců vidí a ztrestá."
1 Kron 12:19 Tu vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce osádek. Řekl: "Jsme s tebou, Davide, jsme při tobě, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj i tvým pomocníkům, vždyť tvůj Bůh ti pomáhá." David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů.
1 Kron 12:20 Také někteří z Manasea odpadli k Davidovi, když vytáhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Nepomáhali však Pelištejcům, protože pelištejská knížata se usnesla poslat Davida pryč s odůvodněním: "Za cenu našich hlav odpadne ke svém pánu Saulovi."
1 Kron 12:21 Když se ubíral do Siklagu, odpadli k němu z Manasesa Adnach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad, Elíhu a Siltaj, vůdci šiků z Manasesa.
1 Kron 12:22 Ti pomohli Davidovi proti nepřátelské hordě. Všichni to byli udatní bohatýři. Stali se ve vojsku veliteli.
1 Kron 12:23 Den ze dne přicházely Davidovi posily, takže jeho tábor vzrostl jako tábor Boží.
1 Kron 12:24 Toto je výčet oddílů vyzbrojených k vojenské službě, těch, kteří přišli k Davidovi do Chebrónu, aby na něho podle Hospodinova rozkazu přenesli Saulovo království.
1 Kron 12:25 Judovců ozbrojených štítem a oštěpem šest tisíc osm set, vyzbrojených k vojenské službě;
1 Kron 12:26 ze Šimeónovců sedm tisíc jedno sto bohatýrů udatných v boji;
1 Kron 12:27 z Léviovců čtyři tisíce šest set;
1 Kron 12:28 Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů.
1 Kron 12:29 Mládenec Sádok byl udatný bohatýr. Z domu jeho otce bylo dvaadvacet velitelů.
1 Kron 12:30 Z Benjamínovců, Saulových bratří, tři tisíce. Většina jich totiž dosud vykonávala strážní službu domu Saulovu.
1 Kron 12:31 Z Efrajimovců dvacet tisíc osm set udatných bohatýrů, proslulých ve svých otcovských rodech.
1 Kron 12:32 Z poloviny pokolení Manasesova osmnáct tisíc, kteří byli uvedeni jménem a určeni k tomu, aby Davida ustanovili králem.
1 Kron 12:33 Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří si řídili jejich pokyny.
1 Kron 12:34 Ze Zabulóna vytáhlo vojsko připravené k boji se všemi válečnými zbraněmi, padesát tisíc mužů odhodlaných bez váhání nastoupit.
1 Kron 12:35 Z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc mužů ozbrojených štítem a kopím.
1 Kron 12:36 Z Dana dvacet osm tisíc šest set mužů připravených k boji.
1 Kron 12:37 Z Ašera vytáhlo vojsko čtyřicet tisíc mužů připravených k boji.
1 Kron 12:38 Ze Zajordání z Rúbena, Gáda a z poloviny kmene Manasesova sto dvacet tisíc mužů v plné zbroji do boje.
1 Kron 12:39 Ti všichni byli bojovníci odhodlaní nastoupit do bitevní řady; přišli v pokoji do Chebrónu, aby ustanovili Davida králem nad celým Izraelem. Též všechen ostatní Izrael hodlal jednomyslně Davida ustanovit králem.
1 Kron 12:40 Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili.
1 Kron 12:41 A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a bravu, neboť v Izraeli zavládla radost.
1 Kron 13:1 David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty, s každým vojevůdcem.
1 Kron 13:2 David řekl celému shromáždění Izraele: "Pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a lévijcům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili.
1 Kron 13:3 Přeneseme k nám schránu našeho Boha; za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali."
1 Kron 13:4 Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný.
1 Kron 13:5 Proto David svolal celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli Boží schránu z Kirjat-jearímu.
1 Kron 13:6 Pak David a celý Izrael táhli do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku, aby odtud vynesli schránu Boha Hospodina, který sídlí nad cheruby, jehož jméno je vzýváno.
1 Kron 13:7 Vezli Boží schránu na novém povozu z domu Abínádabova. Povoz řídili Uza a Achjó.
1 Kron 13:8 David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů.
1 Kron 13:9 Když přišli ke Kídonovu humnu, napřáhl Uza ruku, aby uchopil schránu, protože spřežení vybočilo z cesty.
1 Kron 13:10 Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem.
1 Kron 13:11 Též David vzplanul, že se Hospodin prudce obořil na Uzu, a proto nazval to místo Peres-uza (to je Uzovo zbořenisko); jmenuje se tak dodnes.
1 Kron 13:12 V onen den pojala Davida bázeň před Bohem. Řekl: "Jak bych mohl vnést Boží schránu až k sobě?"
1 Kron 13:13 Proto David Boží schránu nepřenesl k sobě do Města Davidova, nýbrž ji dal dopravit do domu Obéd-edóma Gatského.
1 Kron 13:14 Boží schrána zůstala při domě Obéd-edómově; byla v jeho domě po tři měsíce. Hospodin požehnal Obéd-edómovu domu i všemu, co mu patřilo.
1 Kron 14:1 Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly; poslal mu cedrové dřevo, zedníky a tesaře, aby mu postavili dům.
1 Kron 14:2 David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem, že jeho království bude kvůli jeho izraelskému lidu velice povzneseno.
1 Kron 14:3 David si v Jeruzalémě vzal další ženy a zplodil další syny a dcery.
1 Kron 14:4 Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa a Šóbab, Nátan a Šalomoun,
1 Kron 14:5 Jibchár, Elíšua a Elpelet,
1 Kron 14:6 Nógah, Nefeg a Jafía,
1 Kron 14:7 Elíšama, Beeljáda a Elífelet.
1 Kron 14:8 Když Pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a vytáhl proti nim.
1 Kron 14:9 Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců.
1 Kron 14:10 David se doptával Boha: "Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?" Hospodin mu odpověděl: "Vytáhni, vydám ti je do rukou!"
1 Kron 14:11 Vystoupili tedy do Baal-perasímu a tam je David pobil. David prohlásil: "Bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel." Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu).
1 Kron 14:12 Pelištejci tam zanechali své bohy a David je dal spálit ohněm.
1 Kron 14:13 Pelištejci potom znovu vpadli do doliny.
1 Kron 14:14 David se opět doptával Boha. Bůh mu odpověděl: "Netáhni za nimi. Obejdi je a napadni je směrem od balzámovníků.
1 Kron 14:15 Jakmile uslyšíš v korunách bazámovníků šelest kroků, vyrazíš do boje, neboť Bůh vyjde před tebou a pobije tábor Pelištejců."
1 Kron 14:16 David vykonal, co mu Bůh přikázal. Pobili tábor Pelištejců od Gibeónu až do Gezeru.
1 Kron 14:17 David se stal proslulým ve všech zemích. Hospodin způsobil, že strach z něho dolehl na všechny národy.
1 Kron 15:1 David nastavěl v Městě Davidově domy pro sebe, připravil i místo pro Boží schránu a postavil pro ni stan.
1 Kron 15:2 Tehdy David řekl: "Boží schránu nesmí nést nikdo kromě lévijců, protože je vyvolil Hospodin, aby nosili Hospodinovu schránu a vždycky u ní přisluhovali."
1 Kron 15:3 David svolal celý Izrael do Jeruzaléma, aby vynesli Hospodinovu schránu na místo, které pro ni připravil.
1 Kron 15:4 David tedy shromáždil Áronovce a lévijce:
1 Kron 15:5 Z Kehatovců předáka Uríela a sto dvacet jeho bratří.
1 Kron 15:6 Z Meraríovců předáka Asajáše a dvě stě dvacet jeho bratří.
1 Kron 15:7 Z Geršómovců předáka Jóela a sto třicet jeho bratří.
1 Kron 15:8 Z Elísáfanovců předáka Šemajáše a dvě stě jeho bratří.
1 Kron 15:9 Z Chebrónovců předáka Elíela a osmdesát jeho bratří.
1 Kron 15:10 Z Uzíelovců předáka Amínadaba a sto dvanáct jeho bratří.
1 Kron 15:11 David povolal kněze Sádoka a Ebjátara a lévijce Uríela, Asajáše, Jóela, Šemajáše, Elíela a Amínadaba.
1 Kron 15:12 Nařídil jim: "Vy jste představitelé lévijských rodů. Posvěťte se spolu se svými bratry. Vynesete schránu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil.
1 Kron 15:13 Že jste při tom ponejprv nebyli, Hospodin, náš Bůh, se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu."
1 Kron 15:14 Kněží a lévijci se tedy posvětili a vynesli schránu Hospodina, Boha Izraele.
1 Kron 15:15 Léviovci nesli Boží schránu na ramenou na sochorech, jak podle Hospodinova slova přikázal Mojžíš.
1 Kron 15:16 David také lévijským předákům nařídil, aby ustanovili své bratry zpěváky, kteří by radostně hlaholili na hudební nástroje, harfy, citary a zvučné cymbály.
1 Kron 15:17 I ustanovili lévijci Hémana, syna Jóelova, a z jeho bratří Asafa, syna Berekjášova, a z Meraríovců, jejich bratří, Étana, syna Kúšajášova.
1 Kron 15:18 A na střídání s nimi jejich bratry Zakarjáše, Bena, Jaazíela, Šemíramóta, Jechíela, Uního, Elíaba, Benajáše, Maasejáše, Matitjáše, Elíflehúa, Miknejáše, Obéd-edóma a Jeíela, vrátné.
1 Kron 15:19 Zpěváci Héman, Asaf a Étan zvučně hráli na měděné cymbály.
1 Kron 15:20 Zekarjáš, Azíel, Šemíramót, Jechíel, Uní, Elíab, Maasejáš a Benajáš doprovázeli vysoký zpěv na harfy,
1 Kron 15:21 Matitjáš, Elíflehú, Miknejáš, Obéd-edóm, Jeíel a Azazjáš doprovázeli hluboký zpěv na citary.
1 Kron 15:22 Kenanjáš, předák lévijců, určených k přenášení schrány, byl pověřen dozorem při přenášení; vyznal se v těchto věcech.
1 Kron 15:23 Berekjáš a Elkána byli při schráně vrátnými.
1 Kron 15:24 Kněží Šebanjáš, Jóšafat, Netaneel, Amasaj, Zekarjáš, Benajáš a Elíezer troubili před Boží schránou na pozouny. Obéd-edóm a Jechijáš byli také vrátnými při schráně.
1 Kron 15:25 David, izraelští starší a velitelé nad tisíci radostně vystupovali se schránou Hospodinovy smlouvy z Obéd-edómova domu.
1 Kron 15:26 Protože Bůh prokázal svou pomoc lévijcům, kteří nesli schránu Hospodinovy smlouvy, obětovali sedm býčků a sedm beranů.
1 Kron 15:27 David byl oděn pláštěnkou z bělostného plátna, stejně tak všichni lévijci, kteří nesli schránu, zpěváci a Kenanjáš, předák zpěváků při přenášení. David měl na sobě též lněný efód.
1 Kron 15:28 Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citar.
1 Kron 15:29 Když schrána Hospodinovy smlouvy vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak poskakuje a křepčí, a v srdci jím pohrdla.
1 Kron 16:1 Boží schránu přinesli a umístili ji uprostřed stanu, který pro ni David postavil. I přinášeli před Bohem zápalné a pokojné oběti.
1 Kron 16:2 Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu.
1 Kron 16:3 Pak podělil každého z Izraele, každého muže i ženu, bochníčkem chleba a datlovým a hrozinkovým koláčem.
1 Kron 16:4 Potom určil lévijce, kteří by přisluhovali u Hospodinovy schrány a připomínali Hospodina, Boha Izraele, vzdávali mu chválu a oslavovali jej.
1 Kron 16:5 Asaf byl představeným, jeho zástupcem byl Zekarjáš. Jeíel, Šemíramót, Jechíel, Matitjáš, Elíab, Benajáš, Obéd-edóm a Jeíel hráli na harfy a citary, Asaf na zvučné cymbály.
1 Kron 16:6 Kněží Benajáš a Jachazíel hráli každodenně na pozouny před schránou Boží smlouvy.
1 Kron 16:7 Tehdy onoho dne nařídil David poprvé, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu:
1 Kron 16:8 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
1 Kron 16:9 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
1 Kron 16:10 honoste se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
1 Kron 16:11 Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
1 Kron 16:12 Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
1 Kron 16:13 potomkové Izraele, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
1 Kron 16:14 Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
1 Kron 16:15 Věčně pamatujte na jeho smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
1 Kron 16:16 Uzavřel ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,
1 Kron 16:17 stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:
1 Kron 16:18 "Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!"
1 Kron 16:19 Na počet vás byla malá hrstka, byli jste tam hosty.
1 Kron 16:20 Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu.
1 Kron 16:21 On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále:
1 Kron 16:22 "Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!"
1 Kron 16:23 Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne jeho spásu,
1 Kron 16:24 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,
1 Kron 16:25 neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
1 Kron 16:26 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
1 Kron 16:27 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho.
1 Kron 16:28 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,
1 Kron 16:29 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte před něj, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu!
1 Kron 16:30 Svíjej se před ním, celá země! Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
1 Kron 16:31 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: "Hospodin kraluje!"
1 Kron 16:32 Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.
1 Kron 16:33 Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zemi.
1 Kron 16:34 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
1 Kron 16:35 Rcete: Zachraň nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi a vytrhni nás z pronárodů; tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.
1 Kron 16:36 Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky!" A všechen lid ať řekne: "Amen. Chvalte Hospodina!"
1 Kron 16:37 Tam před schránou Hospodinovy smlouvy zanechal David Asafa a jeho bratry, aby každodenně, podle denního rozvrhu, před schránou přisluhovali.
1 Kron 16:38 Obéd-edóma a jeho šedesát osm bratří i Obéd-edóma, syna Jedítúnova, a Chósu zanechal jako vrátné.
1 Kron 16:39 Kněze Sádoka a jeho bratry kněze zanechal před Hospodinovým příbytkem na posvátném návrší v Gibeónu,
1 Kron 16:40 aby každodenně zrána i zvečera obětovali Hospodinu na oltáři zápalné oběti, a to podle všeho toho, co je zapsáno v Hospodinově zákoně, který vydal Izraeli.
1 Kron 16:41 S nimi byli Héman a Jedútún a ostatní čistí, kteří byli uvedeni jmény, aby vzdávali chválu Hospodinu, neboť jeho milosrdenství je věčné.
1 Kron 16:42 Héman a Jedútún měli s sebou pozouny, zvučné cymbály a nástroje k Božímu zpěvu. Jedútúnovci byli u brány.
1 Kron 16:43 I odešel všechen lid, každý do svého domu. A David se obrátil ke svému domu, aby mu udělil požehnání.
1 Kron 17:1 Když David už sídlil ve svém domě, řekl proroku Nátanovi: "Hle, já sídlím v domě cedrovém a schrána Hospodinovy smlouvy je pod stanovými houněmi."
1 Kron 17:2 Nátan Davidovi odvětil: "Udělej vše, co máš na srdci, neboť Bůh je s tebou."
1 Kron 17:3 Ale té noci se stalo Boží slovo k Nátanovi:
1 Kron 17:4 "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Ty mi nebudeš budovat dům, v němž bych sídlil.
1 Kron 17:5 Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem vyvedl Izraele, až do dne tohoto. Putoval jsem se stanem, ale příbytek jsem neměl.
1 Kron 17:6 Ať jsem přecházel s celým Izraelem kudykoli, zdalipak jsem kdy řekl některému z izraelských soudců, jemuž jsem přikázal pást můj lid: »Proč mi nezbudujete cedrový dům?«
1 Kron 17:7 Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem.
1 Kron 17:8 Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi.
1 Kron 17:9 I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou vysávat bídáci jako dřív.
1 Kron 17:10 Ode dnů, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce, podrobil jsem ti všechny nepřátele. Oznamuji ti, že Hospodin vybuduje dům tobě.
1 Kron 17:11 Až se naplní tvé dny a ty odejdeš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku z tvých synů a upevním jeho království.
1 Kron 17:12 Ten mi vybuduje dům a já upevním jeho trůn navěky.
1 Kron 17:13 Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem odňal tomu, který byl před tebou.
1 Kron 17:14 Ustanovím jej ve svém domě a ve svém království navěky. Jeho trůn bude navěky upevněn."
1 Kron 17:15 Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění.
1 Kron 17:16 Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: "Co jsem, Hospodine Bože, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?
1 Kron 17:17 A i to bylo v tvých očích málo, Bože. Dokonce přislibuješ domu svého služebníka dlouhá léta. Shlédl jsi na mě, jako bych byl člověk vysoké hodnosti, Hospodine Bože.
1 Kron 17:18 Co může David ještě dodat k slávě, kterou jsi dal svému služebníku? Vždyť ty znáš svého služebníka.
1 Kron 17:19 Hospodine, kvůli svému služebníku a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc a dal o všech těchto velikých věcech vědět.
1 Kron 17:20 Hospodine, není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.
1 Kron 17:21 Kdo je jako tvůj izraelský lid, jediný pronárod na zemi, jejž si Bůh přišel vykoupit za lid; učinil sis jméno velikými a hroznými činy, když jsi vypudil pronárody před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta.
1 Kron 17:22 Ty jsi stanovil, aby tvůj izraelský lid byl tvým lidem navěky, a sám ses jim stal, Hospodine, Bohem.
1 Kron 17:23 Nyní tedy, Hospodine Bože, ať se navěky věrné ukáže tvé slovo, které jsi promluvil o svém služebníku a o jeho domu. Učiň, jak jsi promluvil.
1 Kron 17:24 Ať se navěky osvědčí jako věrné a veliké tvé jméno, ať se říká: Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem. A dům tvého služebníka Davida ať je před tebou pevný.
1 Kron 17:25 Neboť ty, Bože, jsi svému služebníku ohlásil, že mu vybuduješ dům. Proto tvůj služebník našel odvahu modlit se před tebou.
1 Kron 17:26 Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh. Přislíbil jsi svému služebníku takové dobrodiní.
1 Kron 17:27 Nyní tedy požehnej laskavě domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky. Dáš-li mu, Hospodine, požehnání, bude požehnán navěky!"
1 Kron 18:1 Potom David porazil Pelištejce a podrobil si je a vyrval Gat a jeho vesnice z rukou Pelištejců.
1 Kron 18:2 Porazil i Moábce. Moábci se stali Davidovými otroky a odváděli dávky.
1 Kron 18:3 David také porazil u Chamátu Hadad-ezera, krále Sóby, když táhl, aby nad řekou Eufratem vztyčil znamení své moci.
1 Kron 18:4 David zajal tisíc jeho koní k vozům a sedm tisíc jezdců a dvacet tisíc pěšáků. Všechny koně k vozům David ochromil, zanechal koně jen ku stu vozům.
1 Kron 18:5 Hadad-ezerovi, králi Sóby, přišli na pomoc Aramejci z Damašku. David pobil z Aramejců dvaadvacet tisíc mužů.
1 Kron 18:6 Pak David umístil do damašského Aramu výsostná znamení. Tak se i Aramejci stali Davidovými otroky a odváděli dávky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoli.
1 Kron 18:7 David také pobral zlaté štíty, které na sobě měli Hadad-ezerovi služebníci, a přinesl je do Jeruzaléma.
1 Kron 18:8 Z Tibchatu a Kúnu, Hadad-ezerových měst, pobral David velké množství bronzu; z něho udělal Šalomoun bronzové moře a sloupy i bronzové nádoby.
1 Kron 18:9 Když Toú, král Chamátu, uslyšel, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Sóby,
1 Kron 18:10 poslal svého syna Hadórama ke králi Davidovi, aby mu popřál pokoje a dobrořečil mu za jeho boj a vítězství nad Hadad-ezerem, že jej porazil; Hadad-ezer vedl totiž s Toúem války. Hadóram přinesl všelijaké předměty zlaté, stříbrné a měděné.
1 Kron 18:11 I ty král David zasvětil Hospodinu se stříbrem a zlatem, které vzal od všech pronárodů, od Edómců, Moábců, Amónovců, Pelištejců a Amáleka.
1 Kron 18:12 Abšaj, syn Serújin, pobil z Edómců v Solném údolí osmnáct tisíc mužů.
1 Kron 18:13 V Edómu umístil David výsostná znamení. Všichni Edómci se stali Davidovými otroky. Hospodin Davida zachraňoval, ať šel kamkoli.
1 Kron 18:14 David kraloval nad celým Izraelem a prosazoval právo a spravedlnost pro všechen svůj lid.
1 Kron 18:15 Jóab, syn Serújin, byl vrchním velitelem, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem.
1 Kron 18:16 Sádok, syn Achítúbův, a Abímelek, syn Ebjátarův, byli kněžími. Šavša byl písařem.
1 Kron 18:17 Benajáš, syn Jójadův, byl nad Keretejci a Peletejci. Davidovi synové byli pobočníky krále.
1 Kron 19:1 Potom se stalo, že zemřel král Amónovců Náchaš a po něm se ujal království jeho syn.
1 Kron 19:2 I řekl David: "Prokáži milosrdenství Chanúnovi, synu Náchašovu. Vždyť jeho otec prokazoval milosrdenství mně." David tedy poslal posly, aby ho potěšil v zármutku nad otcem. Davidovi služebníci přišli k Chanúnovi do země Amónovců, aby ho potěšili.
1 Kron 19:3 Amónovští velitelé však Chanúna podněcovali: "Tobě se zdá, že David chce uctít tvého otce? Že k tobě poslal těšitele? Nepřišli k tobě jeho služebníci spíše proto, aby prozkoumali a rozvrátili zemi?"
1 Kron 19:4 Chanún dal tedy Davidovy služebníky oholit, dal uříznout jejich roucho do poloviny, až do rozkroku, a tak je propustil.
1 Kron 19:5 I šli. Když to o těch mužích oznámili Davidovi, poslal jim naproti, protože ti muži byli velice zhanobeni. Král nařídil: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám brady neobrostou; pak se vrátíte."
1 Kron 19:6 Amónovci viděli, že zavinili Davidovu nelibost. Proto Chanún s Amónovci poslal tisíc talentů stříbra, aby si najali koně k vozům a jezdce od Aramejců z Dvojříčí, Aramejců z Maaky a ze Sóby.
1 Kron 19:7 Najali si třicet dva tisíce koní k vozům od krále z Maaky a jeho lid. Ti přitáhli a utábořili se proti Médebě. Také Amónovci se shromáždili ze svých měst a přitáhli do boje.
1 Kron 19:8 Když to David uslyšel, poslal Jóaba s celým vojem bohatýrů.
1 Kron 19:9 Amónovci vytáhli a seřadili se k boji u vchodu do města. Králové, kteří přitáhli, stáli stranou v poli.
1 Kron 19:10 Když Jóab spatřil, že má proti sobě bitevní řady vpředu i vzadu, vybral si nejlepší ze všech izraelských mladíků a seřadil je proti Aramejcům.
1 Kron 19:11 Zbytek lidu podřídil svému bratru Abšajovi. I seřadili se proti Amónocům.
1 Kron 19:12 Řekl: "Budou-li mít Aramejci nade mnou převahu, přijdeš mi na pomoc. Budou-li mít Amónovci převahu nad tebou, přijdu ti na pomoc já.
1 Kron 19:13 Buď rozhodný! Vzchopme se! Za náš lid, za města našeho boha! Hospodin nechť učiní, co uzná za dobré."
1 Kron 19:14 Jóab a lid, který byl s ním, se dali do boje proti Aramejcům; ti před ním utekli.
1 Kron 19:15 Když Amónovci viděli, že Aramejci utíkají, utekli také oni před jeho bratrem Abšajem a vešli do města. Jóab pak přišel do Jeruzaléma.
1 Kron 19:16 Když Aramejci viděli, že jsou Izraelem poraženi, poslali posly, aby přivedli Aramejce, kteří byli za Řekou. V jejich čele byl Šófak, velitel Hadad-ezerova vojska.
1 Kron 19:17 Oznámili to Davidovi a on shromáždil celý Izrael, překročil Jordán, přitáhl k nim a seřadil se proti nim. David se seřadil k boji proti Aramejcům a ti s ním bojovali.
1 Kron 19:18 Aramejci se však dali před Izraelem na útěk. David pobil koně od sedmi tisíc aramejských vozů a čtyřicet tisíc pěšáků, usmrtil též Šófaka, velitele vojska.
1 Kron 19:19 Když Hadad-ezerovi služebníci viděli, že jsou Izraelem poraženi, uzavřeli s Davidem příměří a sloužili mu. Aramejci pak už nikdy nechtěli jít Amónovcům na pomoc.
1 Kron 20:1 Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, vedl Jóab vojenskou výpravu, hubil zemi Amónovců a oblehl Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jóab udeřil na Rabu a rozbořil ji.
1 Kron 20:2 David sňal z hlavy jejich Krále korunu. Shledal, že váží talent zlata; byl do ní vsazen drahokam. Bývala pak na hlavě Davidově. Z města odvezl též velké množství kořisti.
1 Kron 20:3 Lid, který byl v něm, odvedl a přidělil k pilám, železným špičákům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amónovců. Pak se David i všechen lid vrátili do Jeruzaléma.
1 Kron 20:4 O něco později došlo k boji s Pelištejci v Gezeru. Tehdy ubil Sibekaj Chúšatský Sipaje z rodu obrů; ti byli pokořeni.
1 Kron 20:5 Když se znovu strhl boj s Pelištejci, Elchánan, syn Jaírův, ubil Lachmího, bratra Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo.
1 Kron 20:6 A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl po šesti prstech, celkem čtyřiadvacet prstů. Ten také pocházel z obrů.
1 Kron 20:7 Když tupil Izraele, ubil ho Jónatan, syn Šimey, Davidova bratra.
1 Kron 20:8 Ti pocházeli z gatských obrů. Padli do rukou Davida a rukou jeho služebníků.
1 Kron 21:1 Proti Izraeli povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele.
1 Kron 21:2 David poručil Jóabovi a předákům lidu: "Jděte, spočítejte Izraele od Beer-šeby až k Danu a podejte mi zprávu, chci znát jejich počet."
1 Kron 21:3 Jóab králi namítl: "Nechť Hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát. Což nejsou ti všichni, králi, můj pane, služebníky mého pána? Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit?"
1 Kron 21:4 Královo rozhodnutí bylo však pro Jóaba nezvratné. Jóab vyšel a prošel celý Izrael. Pak přišel do Jeruzaléma.
1 Kron 21:5 Jóab odevzdal Davidovi celkový součet lidu: Všeho Izraele bylo jeden milión a sto tisíc mužů schopných tasit meč a Judy čtyři sta sedmdesát tisíc mužů schopných tasit meč.
1 Kron 21:6 Léviho a Benjamína do nich Jóab nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost.
1 Kron 21:7 Byla to zlá věc i v očích Božích, proto Bůh Izraele ranil.
1 Kron 21:8 David volal k Bohu: "Velmi jsem zhřešil, že jsem učinil tuto věc. Nyní přenes prosím vinu svého služebníka, neboť jsem si počínal jako velký pomatenec."
1 Kron 21:9 Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu:
1 Kron 21:10 "Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber a já tak s tebou naložím."
1 Kron 21:11 Gád přišel k Davidovi a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Zvol si:
1 Kron 21:12 Tři roky hladu, nebo tři měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, anebo po tři dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi, a Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, který mě poslal?"
1 Kron 21:13 David Gádovi odvětil: "Je mi velmi úzko. Nechť prosím upadnu do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských."
1 Kron 21:14 Hospodin tedy dopustil na Izraele mor. I padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů.
1 Kron 21:15 Bůh vyslal k Jeruzalému anděla, aby v něm šířil zkázu. Ale když šířil zkázu, Hospodin shlédl a pojala ho lítost nad tím zlem. Řekl andělu, jenž šířil zkázu: "Dost! Již přestaň!" Hospodinův anděl stál právě u humna Ornána Jebúsejského.
1 Kron 21:16 David se rozhlédl a uviděl Hospodinova anděla, jak stojí mezi zemí a nebem. V ruce měl tasený meč, napřažený na Jeruzalém. David a starší, zahalení v žíněná roucha, padli tváří k zemi.
1 Kron 21:17 David volal k Bohu: "Což jsem sčítání lidu nenařídil já sám? Já sám jsem zhřešil, já sám jsem se dopustil takového zla! Co však učinily tyto ovce? Hospodine, můj Bože, buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce, jen ať ta pohroma nestíhá tvůj lid!"
1 Kron 21:18 Hospodinův anděl nařídil Gádovi, aby Davidovi řekl: "Ať David vystoupí a vystaví Hospodinu oltář na humně Ornána Jebúsejského."
1 Kron 21:19 David vystoupil podle Gádova slova, jež promluvil v Hospodinově jménu.
1 Kron 21:20 Ornán se obrátil a spatřil toho anděla; jeho čtyři synové, kteří byli s ním, se skrývali a Ornán mlátil pšenici.
1 Kron 21:21 Když David došel k Ornánovi, Ornán vzhlédl a uviděl Davida. Vyšel z humna a dvakrát se Davidovi poklonil tváří k zemi.
1 Kron 21:22 David Ornánovi řekl: "Přenech mi to místo, své humno. Chci na něm vybudovat Hospodinu oltář. Dej mi je za plnou cenu stříbra, ať je od lidu odvrácena pohroma."
1 Kron 21:23 Ornán Davidovi odvětil: "Vezmi si je. Ať král, můj pán, udělá, co uzná za dobré. Hle, přidám dobytek k zápalným obětem a smyky jako dříví, též pšenici jako obětní dar. To vše dám."
1 Kron 21:24 Ale král David Ornánovi řekl: "Nikoli. Odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra. Vždyť nemohu přinést Hospodinu, co je tvé, nemohu obětovat zápalnou oběť darovanou."
1 Kron 21:25 David tedy dal Ornánovi za to místo obnos šesti set šekelů zlata.
1 Kron 21:26 I vybudoval tam David Hospodinu oltář, obětoval zápalné a pokojné oběti a vzýval Hospodina. Ten mu odpověděl ohněm seslaným z nebe na oltář pro zápalné oběti.
1 Kron 21:27 Hospodin pak poručil andělu, aby schoval meč do pochvy.
1 Kron 21:28 V té době, kdy David zjistil, že jej Hospodin na humně Ornána Jebúsejského vyslyšel, začal tam obětovat.
1 Kron 21:29 Ale Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, i oltář pro zápalné oběti byly v té době na posvátném návrší v Gibeónu.
1 Kron 21:30 Tam David nemohl chodit, aby se dotazoval Hospodina, neboť byl mečem Hospodinova anděla přestrašen.
1 Kron 22:1 David prohlásil: "Zde bude dům Hospodina Boha, zde bude mít Izrael oltář k zápalným obětem.
1 Kron 22:2 David poručil soustředit ty, kdo pobývali v izraelské zemi jako hosté, a udělal z nich lamače, kteří připravovali kvádry pro stavbu Božího domu.
1 Kron 22:3 David také připravil mnoho železa na čepy pro křídla bran a na skoby a tak mnoho mědi, že se ani nedala zvážit.
1 Kron 22:4 Také cedrového dřeva bezpočet; to množství cedrového dřeva přiváželi Davidovi Sidóňané a Týřané.
1 Kron 22:5 David řekl: "Můj syn Šalomoun je ještě mladíček útlého věku. Má-li vybudovat Hospodinův dům do mohutné výše, aby proslul nádherou po všech zemích, musím pro to konat přípravy." Proto David ještě před svou smrtí vykonal mnoho příprav.
1 Kron 22:6 Pak zavolal svého syna Šalomouna a přikázal mu, aby Hospodinu, Bohu Izraele, vybudoval dům.
1 Kron 22:7 David Šalomounovi řekl: "Můj synu, já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům pro jméno Hospodina, svého Boha.
1 Kron 22:8 Stalo se však ke mně slovo Hospodinovo: »Prolil jsi mnoho krve, vedl jsi velké války. Nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože jsi na zemi přede mnou prolil mnoho krve.
1 Kron 22:9 Hle, narodí se ti syn. Ten bude mužem odpočinutí. Jemu dám odpočinout od všech jeho okolních nepřátel. Vždyť jeho jméno bude Šalomoun (to je Pokojný). Za jeho dnů poskytnu Izraeli pokoj a mír.
1 Kron 22:10 On vybuduje dům pro mé jméno. On se stane mým synem a já mu budu Otcem. Jeho královský trůn nad Izraelem upevním navěky.«
1 Kron 22:11 Nuže, můj synu, nechť je s tebou Hospodin. Se zdarem vybuduješ dům Hospodina, svého Boha, jak to o tobě vyřkl.
1 Kron 22:12 Kéž ti Hospodin dá prozíravost a rozumnost, až tě ustanoví nad Izraelem, abys dbal na zákon Hospodina, svého Boha.
1 Kron 22:13 Jen tehdy budeš mít zdar, budeš-li bedlivě plnit nařízení a řády, které Hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izraele. Buď rozhodný a udatný! Neboj se a neděs!
1 Kron 22:14 Hle, i ve svém trápení jsem pro Hospodinův dům připravil sto tisíc talentů zlata, milión talentů stříbra, mědi a železa tolik, že se ani nedá zvážit. Připravil jsem též dřevo a kámen. A ty k tomu ještě přidáš.
1 Kron 22:15 S tebou bude při díle mnoho dělníků, lamačů, kameníků a tesařů, každý, kdo je dovedný v nějakém díle.
1 Kron 22:16 Zlata, stříbra, mědi a železa je bezpočet. Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin!"
1 Kron 22:17 David přikázal všem izraelským předákům, aby jeho synu Šalomounovi byli nápomocni:
1 Kron 22:18 "Což není Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinout ode všech okolních nepřátel. Vydal mi do rukou obyvatele země. Země je podmaněna Hospodinu a jeho lidu.
1 Kron 22:19 Nyní se tedy ze srdce a z duše dotazujte Hospodina, svého Boha, a dejte se do budování svatyně Boha Hospodina, abyste mohli vnést schránu Hospodinovy smlouvy a svaté Boží náčiní do domu, který bude pro Hospodinovo jméno vybudován."
1 Kron 23:1 Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.
1 Kron 23:2 Shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a lévijce.
1 Kron 23:3 Lévijci byli sečteni od třicetiletých výše; seznam jednotlivců činil třicet osm tisíc mužů.
1 Kron 23:4 Z nich bylo čtyřiadvacet tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, šest tisíc bylo správci a soudci,
1 Kron 23:5 čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovaly Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat.
1 Kron 23:6 David je rozdělil do tříd
1 Kron 23:7 podle Geršóna, Kehata a Merarího, synů Léviho. Ke Geršónovi patří Laedán a Šimeí.
1 Kron 23:8 Synové Laedánovi byli tři: Přední byl Jechíel, pak Zétam a Jóel.
1 Kron 23:9 Synové Šimeího: Šelómít, Chazíel a Háran. Ti tři byli v Laedánových rodech přední.
1 Kron 23:10 Synové Šimeího: Jáchat, Zina, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího.
1 Kron 23:11 Jáchat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu.
1 Kron 23:12 Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
1 Kron 23:13 Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání.
1 Kron 23:14 Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho.
1 Kron 23:15 Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer.
1 Kron 23:16 Synové Geršómovi: přední Šebúel.
1 Kron 23:17 Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili.
1 Kron 23:18 Synové Jishárovi: přední Šelómít.
1 Kron 23:19 Synové Chebrónovi: přední Jeriáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám.
1 Kron 23:20 Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš.
1 Kron 23:21 Synové Merarího: Machlí a Múši. Synové Machlího: Eleazar a Kíš.
1 Kron 23:22 Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi.
1 Kron 23:23 Synové Múšiho byli tři: Machlí, Éder a Jeremót.
1 Kron 23:24 To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše.
1 Kron 23:25 David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě.
1 Kron 23:26 Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze."
1 Kron 23:27 Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše.
1 Kron 23:28 Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu;
1 Kron 23:29 aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky nekvašených chlebů, pánve a mísy, různé odměrky a míry;
1 Kron 23:30 aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer;
1 Kron 23:31 aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád.
1 Kron 23:32 Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.
1 Kron 24:1 Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
1 Kron 24:2 Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar.
1 Kron 24:3 David i Sádok ze synů Eleazarových a Achímelek ze synů Ítamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání.
1 Kron 24:4 Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm.
1 Kron 24:5 Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových.
1 Kron 24:6 Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi.
1 Kron 24:7 První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše,
1 Kron 24:8 třetí na Chárima, čtvrtý na Seórima,
1 Kron 24:9 pátý na Malkijáše, šestý na Mijámina,
1 Kron 24:10 sedmý na Kósa, osmý na Abijáše,
1 Kron 24:11 devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše,
1 Kron 24:12 jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jákima,
1 Kron 24:13 třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába,
1 Kron 24:14 patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra,
1 Kron 24:15 sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,
1 Kron 24:16 devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla,
1 Kron 24:17 jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla,
1 Kron 24:18 třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše.
1 Kron 24:19 Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
1 Kron 24:20 Ostatní Léviovci: ze synů Amrámových Šúbael, ze synů Šúbaelových Jechdejáš.
1 Kron 24:21 Za Rechabjáše: přední ze synů Rechabjášových Jišijáš.
1 Kron 24:22 Za Jishára: Šelomót, ze synů Šelomótových Jáchat.
1 Kron 24:23 Synové Jerijášovi: Amarjáš byl druhý, Jachazíel třetí, Jekameám čtvrtý.
1 Kron 24:24 Synové Uzíelovi: Míka. Ze synů Míkových: Šámir.
1 Kron 24:25 Bratr Míkův byl Jišijáš. Ze synů Jišijášových Zekarjáš.
1 Kron 24:26 Synové Merarího: Machlí a Múši, synové jeho syna Jaazijáše.
1 Kron 24:27 Synové Merarího: za Jaazijáše jeho syn a Šóham, Zákur a Ibrí.
1 Kron 24:28 Za Machlího Eleazar, ale ten neměl syny.
1 Kron 24:29 Za Kíše synové Kíšovi, Jerachmeel.
1 Kron 24:30 Synové Múšiho: Machlí, Éder a Jerímót. To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů.
1 Kron 24:31 Ty rovněž vylosovali, předního stejně jako nejmladšího bratra, aby byli po boku svým bratřím, synům Áronovým, před králem Davidem i před Sádokem a Achímelekem a předními muži z otcovských rodů kněžských a lévijských.
1 Kron 25:1 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo:
1 Kron 25:2 Ze synů Asafových Zákur, Josef, Netanjáš a Asaréla. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví.
1 Kron 25:3 Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citaře k chvále a oslavě Hospodina.
1 Kron 25:4 Za Hémana synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerímót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machazíót.
1 Kron 25:5 Ti všichni jsou synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov o pozdvižení rohu. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery.
1 Kron 25:6 Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, haframi a citarami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi.
1 Kron 25:7 Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů.
1 Kron 25:8 Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi.
1 Kron 25:9 První z Asafova rodu byl vylosován Josef, druhý Gedaljáš; ten a jeho bratří a synové, celkem dvanáct mužů.
1 Kron 25:10 Třetí Zákur, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:11 Čtvrtý Jisrí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:12 Pátý Netanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:13 Šestý Bukijáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:14 Sedmý Jesaréla, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:15 Osmý Ješajáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:16 Devátý Matanjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:17 Desátý Šimeí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:18 Jedenáctý Azarel, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:19 Dvanáctý Chašabjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:20 Podle třináctého losu Šúbael, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:21 Podle čtrnáctého Matitjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:22 Podle patnáctého Jeremót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:23 Podle šestnáctého Chananjáš, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:24 Podle sedmnáctého Jošbekáša, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:25 Podle osmnáctého Chananí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:26 Podle devatenáctého Malótí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:27 Podle dvacátého Elijata, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:28 Podle dvacátého prvého Hótir, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:29 Podle dvacátého druhého Gidaltí, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:30 Podle dvacátého třetího Machaziót, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 25:31 Podle dvacátého čtvrtého Rómamtí-ezer, jeho synové a bratří, celkem dvanáct.
1 Kron 26:1 Oddíly vrátných; z Kórachovců: Mešelemjáš, syn Kóreho ze synů Asafových.
1 Kron 26:2 Synové Mešelemjášovi: prvorozený Zekarjáš, druhý Jedíael, třetí Zebadjáš, čtvrtý Jatníel,
1 Kron 26:3 pátý Élam, šestý Jóchanan, sedmý Eljóenaj.
1 Kron 26:4 Synové Obéd-edómovi: prvorozený Šemajáš, druhý Józabad, třetí Jóach, čtvrtý Sákar, pátý Netaneel,
1 Kron 26:5 šestý Amíel, sedmý Jisakar, osmý Peúletaj, jemuž Bůh požehnal.
1 Kron 26:6 Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří se stali vladaři svého rodu, neboť to byli udatní bohatýři.
1 Kron 26:7 Synové Šemajášoi: Otní a jeho bratři Refael, Obéd a Elzábad, ti stateční; Elíhú a Semakjáš.
1 Kron 26:8 Ti všichni pocházeli ze synů Obéd-edómových; jejich synové a bratři byli stateční muži, schopní k službě, celkem dvaašedesát Obéd-edómovců.
1 Kron 26:9 Též Mešelemjáš měl osmnáct synů a bratří, statečných mužů.
1 Kron 26:10 Synové Chósy ze synů Merarího: Šimrí byl přední, ačkoli nebyl prvorozený, ale jeho otec ho ustanovil za předního,
1 Kron 26:11 druhý byl Chilkijáš, třetí Tebaljáš, čtvrtý Zekarjáš; všech synů a bratří Chósových bylo třináct.
1 Kron 26:12 To jsou oddíly vrátných, přední z mužů, kteří drželi stráže po boku svých bratří při službě v Hospodinově domě.
1 Kron 26:13 Jak o malém, tak o velkém losovali podle jejich otcovského rodu a podle jednotlivých bran.
1 Kron 26:14 Los východní brány padl Šelemjášovi; jeho syn Zekarjáš byl prozíravý rádce. Losovali a na něj padl los severní brány.
1 Kron 26:15 Na Obéd-edóma pak jižní a na jeho syny los zásobárny.
1 Kron 26:16 Na Šupíma a Chósa západní brána, která vede k silnici vzhůru; stráž stála vedle stráže.
1 Kron 26:17 Na východní straně bylo šest lévijců, na severní straně denně čtyři, na jižní straně denně čtyři, při zásobárně po dvou.
1 Kron 26:18 V sloupořadí na západní straně čtyři, na silnici u sloupořadí dva.
1 Kron 26:19 To jsou oddíly vrátných z Kórachovců a Meraríovců.
1 Kron 26:20 Další lévijci: Achijáš byl nad sklady Božího domu i nad sklady svatých věcí.
1 Kron 26:21 Synové Laedánovi, Geršónovci, přední z rodu Laedánova: Laedán Geršónský měl Jechíelího.
1 Kron 26:22 Synové Jechíelího Zétam a jeho bratr Jóel byli nad sklady Hospodinova domu.
1 Kron 26:23 Amrámci, Jishárci, Chebrónci a Ozíelci:
1 Kron 26:24 Šebúel, syn Geršóma, syna Mojžíšova, se stal představeným nad sklady.
1 Kron 26:25 Jeho bratr Elíezer měl syny Rechabjáše, Ješajáše, Jórama, Zikrího a Šelomóta.
1 Kron 26:26 Ten Šelomót a jeho bratři byli nad všemi sklady svatých věcí, které oddělil jako svaté král David a přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a jiní velitelé vojska.
1 Kron 26:27 Z válečné kořisti to oddělili jako svaté ku podpoře Hospodinova domu.
1 Kron 26:28 Všechno, co oddělil jako svaté vidoucí Samuel, Saul, syn Kíšův, Abnér, syn Nérův, Jóab, syn Serújin, cokoli kdo oddělil jako svaté, vkládal do rukou Šelomóta a jeho bratří.
1 Kron 26:29 Z Jishárců Kenanjáš a jeho synové byli určeni pro práci mimo chrám, za správce a soudce nad Izraelem.
1 Kron 26:30 Z Chebrónců Chašabjáš a jeho bratří, tisíc sedm set statečných, byli určeni k dozoru nad Izraelem od Zajordání na západ pro všechno dílo Hospodinovo a pro královskou službu.
1 Kron 26:31 U Chebrónců byl Jerijáš přední z Chebrónců, jejich čeledí a rodů. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování byli vyhledáváni a mezi nimi nalezeni stateční bohatýři v gileádském Jaezeru.
1 Kron 26:32 Jeho statečních bratří bylo dva tisíce sedm set předních osob z rodů. Král David je ustanovil nad Rúbenovci, Gádovci a nad polovinou kmene Manases ve všech věcech Božích i královských.
1 Kron 27:1 Izraelci podle příslušného seznamu, přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a správci, kteří byli ve službách krále pro různé úkoly oddílů, jak měly nastupovat a končit službu, měsíc po měsíci, po všechny měsíce v roce. Každý oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:2 Nad prvním oddílem pro první měsíc byl Jášobeám, syn Zabdíelův; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:3 Ze synů Peresových byl předním ze všech velitelů vojska pro první měsíc.
1 Kron 27:4 Nad oddílem pro druhý měsíc byl Dódaj Achóchijský se svým oddílem a vévoda Miklót; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:5 Velitelem třetího voje pro třetí měsíc byl Benajáš, syn předního kněze Jójady; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:6 Týž Benajáš byl jedním ze třiceti bohatýrů a byl nad těmi třiceti. V jeho oddílu byl jeho syn Amízábad.
1 Kron 27:7 Čtvrtý pro čtvrtý měsíc byl Asáel, bratr Jóabův, a po něm jeho syn Zebadjáš; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:8 Pátý pro pátý měsíc měl velitele Šamhúta Jizrašského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:9 Šestý pro šestý měsíc byl Íra, syn Íleše Tekójského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:10 Sedmý pro sedmý měsíc byl Cheles Pelónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:11 Osmý pro osmý měsíc byl Sibekaj Chúšatský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:12 Devátý pro devátý měsíc byl Abíezer Anatótský z Benjamínců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:13 Desátý pro desátý měsíc byl Mahraj Netófský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:14 Jedenáctý pro jedenáctý měsíc byl Benajáš Pireatónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:15 Dvanáctý pro dvanáctý měsíc byl Cheldaj Netófský z Otníela; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů.
1 Kron 27:16 Izraelským kmenům veleli: Rúbenovi vévoda Elíezer, syn Zikríův, Šimeónovi Šefatjáš, syn Maakův,
1 Kron 27:17 Lévimu Chašabjáš, syn Kemúelův, Áronovi Sádok,
1 Kron 27:18 Judovi Elíhú z bratří Davidových, Isacharovi Omrí, syn Míkaelův,
1 Kron 27:19 Zabulónovi Jišmajáš, syn Obadjášův, Neftalímu Jerímót, syn Azríelův,
1 Kron 27:20 Efrajimovcům Hóšea, syn Azazjášův, polovině kmene Manases Jóel, syn Pedajášův,
1 Kron 27:21 druhé polovině Manasesa v Gileádu Jidó, syn Zekarjášův, Benjamínovi Jaasíel, syn Abnérův,
1 Kron 27:22 Danovi Azarel, syn Jeróchamův. To byli velitelé izraelských kmenů.
1 Kron 27:23 David ani nepořizoval součet od dvacetiletých níže, neboť Hospodin řekl, že Izraele rozmnoží jako nebeské hvězdy.
1 Kron 27:24 Jóab, syn Serújin, sice začal se sčítáním, ale nedokončil je. Kvůli tomu totiž postihlo Izraele Hospodinovo rozlícení. Proto se jejich součet ani do součtu v letopisech krále Davida nedostal.
1 Kron 27:25 Nad královskými sklady byl Azmávet, syn Adíelův, nad sklady na polích, ve městech, vesnicích a věžích Jónatan, syn Uzijášův.
1 Kron 27:26 Nad těmi, kdo pracovali na polích, nad rolníky byl Ezrí, syn Kelúbův,
1 Kron 27:27 nad vinicemi Šimeí Rámatský a nad sklady vína na vinicích Zabdí Šifmejský,
1 Kron 27:28 nad olivami a fíkovníky v nížině Baal-chanan Gederský a nad sklady oleje Jóaš,
1 Kron 27:29 nad skotem, který se pásl v Šáronu, Šitraj Šáronský a nad skotem v dolinách Šáfat, syn Adlajův,
1 Kron 27:30 nad velbloudy Obíl Izmaelský, nad oslicemi Jechdejáš Meronótský,
1 Kron 27:31 nad ovcemi a kozami Jazíz Hagrejský. Ti všichni byli předními správci jmění krále Davida.
1 Kron 27:32 Jónatan, Davidův strýc, rádce, mistr a písař spolu s Jechíelem, synem Chakmóního, byli s královými syny.
1 Kron 27:33 Achítofel byl královým rádcem a Chúšaj Arkíjský královým přítelem;
1 Kron 27:34 po Achítofelovi Jójada, syn Benajášův, a Ebjátar. Velitelem králova vojska byl Jóab.
1 Kron 28:1 David shromáždil do Jeruzaléma všechny izraelské předáky, předáky kmenů a předáky oddílů, kteří byli v králových službách, též velitele nad tisíci a nad sty i správce jmění a stád krále a jeho synů spolu s dvořany a bohatýry, každého statečného bohatýra.
1 Kron 28:2 Král David povstal a řekl: "Slyšte mě, moji bratří a můj lide! Já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům odpočinutí pro schránu Hospodinovy smlouvy, pro podnož nohou našeho Boha. Už jsem začal se stavebními přípravami.
1 Kron 28:3 Ale Bůh mi řekl: »Ty nemůžeš vybudovat dům pro mé jméno, neboť jsi vedl mnoho bojů a prolil jsi mnoho krve.«
1 Kron 28:4 Hospodin, Bůh Izraele, si vyvolil z celého domu mého otce mne, abych byl navěky králem nad Izraelem. Z Judy si totiž vyvolil vévodu a z domu Judova dům mého otce a mezi syny mého otce našel zalíbení ve mně. Tak mě ustanovil králem nad celým Izraelem.
1 Kron 28:5 Ze všech mých synů, a Hospodin mi dal synů mnoho, si vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na Hospodinův královský trůn nad Izraelem.
1 Kron 28:6 Řekl mi: »Tvůj syn Šalomoun, ten vybuduje můj dům a má nádvoří, neboť jsem si ho vyvolil za syna. Já mu budu Otcem.
1 Kron 28:7 Jeho království upevním navěky, jestliže bude rozhodně dodržovat mé příkazy a právní ustanovení tak jako dnes.«
1 Kron 28:8 A nyní před zraky celého Izraele, Hospodinova shromáždění, a před sluchem našeho Boha: Bedlivě se vždy dotazujte na všechny příkazy Hospodina, svého Boha, abyste si udrželi tu dobrou zemi a mohli ji předat svým synům do dědictví navěky."
1 Kron 28:9 "Ty pak, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy.
1 Kron 28:10 Nyní hleď, Hospodin tě vyvolil, abys mu vybudoval dům, svatyni. Buď rozhodný a jednej!"
1 Kron 28:11 David předal svému synu Šalomounovi plán předsíně, jednotlivých částí domu, jeho pokladnic a přístřešků, jeho vestavěných pokojíků i domu pro příkrov schrány,
1 Kron 28:12 též plán všeho, jak si to představoval, nádvoří Hospodinova domu a všech okolních komor, skladů při božím domě a skladů pro svaté věci,
1 Kron 28:13 seznam tříd kněží a lévijců, rozpis veškerého služebného díla při Hospodinově domě, soupis všeho náčiní k službě při Hospodinově domě.
1 Kron 28:14 Pro veškeré zlaté náčiní k různým službám předal zlato podle váhy, pro veškeré stříbrné náčiní, pro veškeré náčiní k různým službám stříbro podle váhy,
1 Kron 28:15 pro zlaté svícny a zlaté kahánky na nich zlato podle váhy svícnu a kahánků, pro stříbrné svícny stříbro podle váhy svícnu a kahánků, na každý svícen zvlášť podle potřeby;
1 Kron 28:16 dále zlato podle váhy pro stoly na rovnání předkladných chlebů, na každý stůl zvlášť, též stříbro na stříbrné stoly,
1 Kron 28:17 na vidlice, kropenky i konve zlato čisté a zlato podle váhy na koflíky, na každý koflík zvlášť, též stříbro podle váhy na stříbrné koflíky, na každý koflík zvlášť,
1 Kron 28:18 na kadidlový oltář přetavené zlato podle váhy; dále plán vozu a zlatých cherubů, rozprostírajících křídla a zastírajících schránu Hospodinovy smlouvy.
1 Kron 28:19 "To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou, abych mohl prozíravě připravit plán veškerého díla."
1 Kron 28:20 David řekl svému synu Šalomounovi: "Buď rozhodný a udatný, jednej! Neboj se a neděs! Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.
1 Kron 28:21 A tu jsou třídy kněží a lévijců pro veškerou práci při Božím domě. S tebou pak budou předáci a všechen lid při veškerém díle, aby se všechna práce konala dobrovolně a moudře a podle každého tvého slova."
1 Kron 29:1 Potom řekl král David celému shromáždění: "Mého syna Šalomouna si vyvolil Bůh jako jediného, ač je mladíček útlého věku a dílo je obrovské. Nejde totiž o hrad pro člověka, ale pro Boha Hospodina.
1 Kron 29:2 Pro dům svého Boha jsem připravil, co jsem mohl: zlato pro zlaté náčiní, stříbro pro stříbrné, měď pro měděné, železo pro železné, dřevo pro dřevěné, kameny karneolové pro vsazování, kameny pestře zbarvené a různé drahokamy i množství mramoru.
1 Kron 29:3 A jelikož mám v domě svého Boha zalíbení, přidávám pro dům svého Boha i ze svého vlastního jmění zlato a stříbro navíc k tomu všemu, co jsem připravil pro svatyni:
1 Kron 29:4 tři tisíce talentů ofírského zlata, sedm tisíc talentů přetaveného stříbra k obložení stěn domu,
1 Kron 29:5 pro různé věci ze zlata a pro různé věci ze stříbra, pro veškeré dílo vyráběné řemeslníky. Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina?"
1 Kron 29:6 Předáci rodů izraelských kmenů, velitelé nad tisíci a nad sty i královští úředníci přinášeli dobrovolné dary.
1 Kron 29:7 Na dílo Božího domu odevzdali pět tisíc talentů zlata a deset tisíc darejků, deset tisíc talentů stříbra a osmnáct tisíc talentů mědi a sto tisíc talentů železa.
1 Kron 29:8 Kdo pak měl nějaké drahé kamení, odevzdal je na poklad Hospodinova domu do rukou Jechíela Geršónského.
1 Kron 29:9 Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. Také král David se převelice radoval.
1 Kron 29:10 I dobrořečil David Hospodinu před zraky celého shromáždění. Řekl: "Požehnán jsi, Hospodine, Bože Izraele, našeho otce, od věků až na věky.
1 Kron 29:11 Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.
1 Kron 29:12 Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.
1 Kron 29:13 Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.
1 Kron 29:14 Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.
1 Kron 29:15 My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není.
1 Kron 29:16 Hospodine, Bože náš, všechno toto množství, jež jsme připravili, abychom vybudovali dům tobě, tvému svatému jménu, pochází z tvé ruky. Tobě patří všechno.
1 Kron 29:17 Poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Přinesl jsem všechny tyto dobrovolné dary z přímého srdce. A nyní vidím, jak radostně ti přináší dobrovolné dary tvůj lid, který je zde.
1 Kron 29:18 Hospodine, Bože Abrahama, Izáka a Izraele, našich otců, zachovej navěky to, co si tvůj lid ve svém srdci předsevzal, a jejich srdce si připrav pro sebe.
1 Kron 29:19 Dej, ať můj syn Šalomoun z celého srdce dbá na tvé příkazy, na tvá svědectví a na tvá nařízení, aby vykonal všechno, co je třeba k vybudování hradu, k němuž jsem vykonal přípravy."
1 Kron 29:20 Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" A celé shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu svých otců, padli na kolena a klaněli se Hospodinu i králi.
1 Kron 29:21 Druhého dne připravili Hospodinu oběti. Obětovali Hospodinu oběti zápalné: tisíc býků, tisíc beranů a tisíc beránků s příslušnými úlitbami, množství obětí za celého Izraele.
1 Kron 29:22 Onoho dne jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí. Potom vyhlásili podruhé Šalomouna, syna Davidova, králem a pomazali jej Hospodinu za vévodu a Sádoka za kněze.
1 Kron 29:23 I dosedl Šalomoun na Hospodinův trůn jako král místo svého otce Davida a provázel ho zdar a celý Izrael ho poslouchal;
1 Kron 29:24 též všichni předáci a bohatýři, také všichni synové Davida se králi Šalomounovi podrobili.
1 Kron 29:25 Hospodin Šalomouna před zraky celého Izraele nesmírně vyvýšil. Dal mu takovou královskou velebnost, jakou před ním neměl žádný král nad Izraelem.
1 Kron 29:26 David, syn Jišajův, kraloval nad celým Izraelem.
1 Kron 29:27 Kraloval nad Izraelem čtyřicet let, sedm let kraloval v Chebrónu a třicet tři léta kraloval v Jeruzalémě.
1 Kron 29:28 I zemřel v utěšeném stáří nasycen dny, bohatstvím a slávou. Po něm kraloval jeho syn Šalomoun.
1 Kron 29:29 Příběhy krále Davida jsou od začátku až do konce zapsány v příbězích Samuela, vidoucího, v příbězích proroka Nátana a v příbězích Gáda, jenž měl dar vidění,
1 Kron 29:30 spolu se vším, co se týká jeho království a bohatýrských činů i všeho, co se s ním a s Izraelem i se všemi královstvími okolních zemí v oněch časech událo.


www.farnoststrasnice.cz © 2011