Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 02:58


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2023
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 10. září, 2023
Svátek má:  Irma

Liturgický svátek:  Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 23. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 33,7-9
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9
Řím 13,8-10
Mt 18,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 10. září, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 23. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 33,7-9

Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Být odpovědným za druhé není ani vděčné ani příjemné. Požadavek odpovědnosti je možný, ba oprávněný tehdy, jestliže proroka - jako v případě Ezechielově - pověří tímto úkolem Bůh. I zde je v proroku - synu člověka - vidět předobraz Ježíše Krista.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin: "Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň lid mým jménem. Když řeknu bezbožnému: Zemřeš! a ty mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování , aby se změnil, ale on nezmění své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš."Text žalmu:
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Pojďme, jásejme Hospodinu,
- oslavujme Skálu své spásy,
- předstupme před něho s chvalozpěvy
- a písněmi mu zajásejme!
Odp.
Pojďme, padněme, klaňme se,
- poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
- Neboť on je náš Bůh
- a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Odp.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
- "Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě,
- jako tehdy v Masse na poušti,
- kde mě dráždili vaši otcové,
- zkoušeli mě, ač viděli mé činy."
Odp.Text 2.čtení:
Řím 13,8-10

Naplněním zákona je láska.
Jakkoli je teologie listu Římanům propracovaná a složitá, jakkoli si teologové lámou hlavu nad Pavlovými myšlenkami o spáse, je apoštolovo praktické poučení pro život velmi jednoduché. Milovat bližního! A mírou této lásky je potřeba lásky, která je člověku vlastní.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni - jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání `nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý', a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.Text evangelia:
Mt 18,15-20

Dá-li si říci, svého bratra jsi získal.
Pravidla pro život církve, která najdeme v 18. kapitole Matoušova evangelia, nejsou jen vnějšími regulativy života. Vedou ke skutečnosti velmi niterné - k tomu, aby církev byla chrámem Ducha, příbytkem Ježíšovým, Boží stavbou na této zemi. I zde vidíme, že Ježíšovým úmyslem není hříšníka zatratit, ale získat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015