Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:55

Hledaný text:

Evangelium podle Matouše [zkr. = Mt]

Mt 1:1 Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
Mt 1:2 Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
Mt 1:3 Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
Mt 1:4 Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
Mt 1:5 Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
Mt 1:6 a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
Mt 1:7 Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
Mt 1:8 Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
Mt 1:9 Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,
Mt 1:10 Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,
Mt 1:11 Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
Mt 1:12 Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
Mt 1:13 Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra
Mt 1:14 Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
Mt 1:15 Eliud Eleazara, Eleazar Mttana, Mttan Jákoba,
Mt 1:16 Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
Mt 1:17 Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.
Mt 1:18 Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
Mt 1:19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
Mt 1:20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Mt 1:21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
Mt 1:22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
Mt 1:23 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.
Mt 1:24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
Mt 1:25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš.
Mt 2:1 Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
Mt 2:2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
Mt 2:3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
Mt 2:4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
Mt 2:5 Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
Mt 2:6 'A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.'"
Mt 2:7 Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:
Mt 2:8 "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."
Mt 2:9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
Mt 2:10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
Mt 2:11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.
Mt 2:12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Mt 2:13 Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."
Mt 2:14 On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta
Mt 2:15 a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.'
Mt 2:16 Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.
Mt 2:17 Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:
Mt 2:18 'Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utešit, protože jich není.'
Mt 2:19 Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě
Mt 2:20 a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život."
Mt 2:21 On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.
Mt 2:22 Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít; ale na pokyn ve snu se obrátil do končin galilejských
Mt 2:23 a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.
Mt 3:1 Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti:
Mt 3:2 "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
Mt 3:3 To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!'
Mt 3:4 Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.
Mt 3:5 Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu,
Mt 3:6 vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
Mt 3:7 Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
Mt 3:8 Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
Mt 3:9 Nemyslete si, že můžete říkat: 'Náš otec je Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.
Mt 3:10 Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Mt 3:11 Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já - nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Mt 3:12 Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm."
Mt 3:13 Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít.
Mt 3:14 Ale on mu bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?"
Mt 3:15 Ježíš mu odpověděl: "Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá." Tu mu již Jan nebránil.
Mt 3:16 Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho.
Mt 3:17 A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil."
Mt 4:1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Mt 4:2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
Mt 4:3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
Mt 4:4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
Mt 4:5 Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
Mt 4:6 a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"
Mt 4:7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"
Mt 4:8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
Mt 4:9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
Mt 4:10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'
Mt 4:11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
Mt 4:12 Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje.
Mt 4:13 Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím,
Mt 4:14 aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
Mt 4:15 'Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů -
Mt 4:16 lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.'
Mt 4:17 Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
Mt 4:18 Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
Mt 4:19 Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
Mt 4:20 Oni hned nechali sítě a šli za ním.
Mt 4:21 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je.
Mt 4:22 Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.
Mt 4:23 Ježíš chodil po celé galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.
Mt 4:24 Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.
Mt 4:25 A velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.
Mt 5:1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Mt 5:2 Tu otevřel ústa a učil je:
Mt 5:3 "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Mt 5:4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Mt 5:5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Mt 5:6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Mt 5:7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Mt 5:8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Mt 5:9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Mt 5:10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Mt 5:11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Mt 5:12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
Mt 5:13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Mt 5:14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Mt 5:15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Mt 5:16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Mt 5:17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
Mt 5:18 Amen, pravím vám,: DOkud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
Mt 5:19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým.
Mt 5:20 Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
Mt 5:21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.
Mt 5:22 Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.
Mt 5:23 Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
Mt 5:24 nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
Mt 5:25 Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení.
Mt 5:26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
Mt 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'
Mt 5:28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.
Mt 5:29 Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Mt 5:30 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Mt 5:31 Také bylo řečeno: 'Kdo propustí svou manželku manželku, ať jí dá rozlukový lístek!'
Mt 5:32 Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží.
Mt 5:33 Dále jste slyšeli, že řečeno bylo otcům: 'Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.'
Mt 5:34 Já však vám praví, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;
Mt 5:35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
Mt 5:36 ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal.
Mt 5:37 Vaše slovo buď 'ano, ano - ne, ne'; co je nad to, je ze zlého.
Mt 5:38 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Oko za oko, zub za zub'.
Mt 5:39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;
Mt 5:40 a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť.
Mt 5:41 Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě.
Mt 5:42 Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.
Mt 5:43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.'
Mt 5:44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
Mt 5:45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
Mt 5:46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?
Mt 5:47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
Mt 5:48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
Mt 6:1 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
Mt 6:2 Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.
Mt 6:3 Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
Mt 6:4 aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Mt 6:5 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu.
Mt 6:6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Mt 6:7 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
Mt 6:8 Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.
Mt 6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Mt 6:10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Mt 6:11 Náš denní chléb dej nám dnes.
Mt 6:12 A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
Mt 6:13 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Mt 6:14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
Mt 6:15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.
Mt 6:16 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
Mt 6:17 Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj,
Mt 6:18 abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Mt 6:19 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
Mt 6:20 Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Mt 6:21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Mt 6:22 Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
Mt 6:23 Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
Mt 6:24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
Mt 6:25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
Mt 6:26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
Mt 6:27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
Mt 6:28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -
Mt 6:29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
Mt 6:30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
Mt 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
Mt 6:32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Mt 6:33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Mt 6:34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.
Mt 7:1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
Mt 7:2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Mt 7:3 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
Mt 7:4 Anebo jak to, že říkáš svému bratru: 'Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka' - a hle, trám ve tvém vlastním oku!
Mt 7:5 Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
Mt 7:6 Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
Mt 7:7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.
Mt 7:8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
Mt 7:9 Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
Mt 7:10 Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu?
Mt 7:11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
Mt 7:12 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.
Mt 7:13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Mt 7:14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Mt 7:15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Mt 7:16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
Mt 7:17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
Mt 7:18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
Mt 7:19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Mt 7:20 A tak je poznáte po jejich ovoci.
Mt 7:21 Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
Mt 7:22 Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?'
Mt 7:23 A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'
Mt 7:24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Mt 7:25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále.
Mt 7:26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
Mt 7:27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."
Mt 7:28 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
Mt 7:29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
Mt 8:1 Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy.
Mt 8:2 Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit."
Mt 8:3 On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned byl očištěn od svého malomocenství.
Mt 8:4 Tu mu Ježíš pravil: "Ne abys o tom někomu říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
Mt 8:5 Tu když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho:
Mt 8:6 "Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí."
Mt 8:7 Řekl mu: "Já přijdu a uzdravím ho."
Mt 8:8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.
Mt 8:9 Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému 'jdi', pak jde; jinému 'pojď sem', pak přijde; a svému otroku 'udělej to', pak to udělá."
Mt 8:10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali: "Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.
Mt 8:11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském;
Mt 8:12 ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů."
Mt 8:13 Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil.
Mt 8:14 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce.
Mt 8:15 Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
Mt 8:16 Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil,
Mt 8:17 aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 'On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.'
Mt 8:18 Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, rozkázal odjet na druhý břeh.
Mt 8:19 Jeden zákoník přišel a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
Mt 8:20 Ale Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."
Mt 8:21 Jiný z učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce."
Mt 8:22 Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."
Mt 8:23 Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.
Mt 8:24 V tom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.
Mt 8:25 I přistoupili a probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!"
Mt 8:26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.
Mt 8:27 Lidé užasli a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?"
Mt 8:28 Když přijel na druhý břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.
Mt 8:29 A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?"
Mt 8:30 Opodál se páslo veliké stádo vepřů.
Mt 8:31 A zlí duchové ho prosili: "Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!"
Mt 8:32 On jim řekl: "Jděte!" Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.
Mt 8:33 Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno, i o těch posedlých.
Mt 8:34 A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.
Mt 9:1 Ježíš vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.
Mt 9:2 A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy."
Mt 9:3 Ale někteří ze zákoníků si řekli: "Ten člověk se rouhá!"
Mt 9:4 Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: "Proč o tom smýšlíte tak zle?
Mt 9:5 Je snadnější říci 'odpouštějí se ti hříchy', nebo říci 'vstaň a choď'?
Mt 9:6 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
Mt 9:7 On vstal a odešel domů.
Mt 9:8 Když to viděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.
Mt 9:9 Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Mtouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním.
Mt 9:10 Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky.
Mt 9:11 Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?"
Mt 9:12 On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
Mt 9:13 Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť'. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."
Mt 9:14 Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se ho: "Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?"
Mt 9:15 Ježíš jim řekl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit.
Mt 9:16 Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky; nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší.
Mt 9:17 A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí."
Mt 9:18 Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: "Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!"
Mt 9:19 Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.
Mt 9:20 A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se jeho šatu.
Mt 9:21 Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!"
Mt 9:22 Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." A od té hodiny byla ta žena zdráva.
Mt 9:23 Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,
Mt 9:24 řekl: "Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí." Oni se mu posmívali.
Mt 9:25 A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.
Mt 9:26 Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.
Mt 9:27 Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, Synu Davidův!"
Mt 9:28 A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu: "Ano, Pane."
Mt 9:29 Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry se vám staň."
Mt 9:30 A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: "Ne, aby se to někdo dověděl!"
Mt 9:31 Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.
Mt 9:32 Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.
Mt 9:33 A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: "Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno."
Mt 9:34 Ale farizeové říkali: "Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
Mt 9:35 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
Mt 9:36 Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
Mt 9:37 Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo."
Mt 9:38 Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!"
Mt 10:1 Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.
Mt 10:2 Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan,
Mt 10:3 Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Mtouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,
Mt 10:4 Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.
Mt 10:5 Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte;
Mt 10:6 jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.
Mt 10:7 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.
Mt 10:8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Mt 10:9 Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku;
Mt 10:10 neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť 'hoden je dělník své mzdy'.
Mt 10:11 Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
Mt 10:12 Když vstoupíte do domu, řekněte: 'Pokoj vám.'
Mt 10:13 A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.
Mt 10:14 A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.
Mt 10:15 Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu.
Mt 10:16 Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
Mt 10:17 Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
Mt 10:18 budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
Mt 10:19 A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
Mt 10:20 Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
Mt 10:21 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Mt 10:22 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 10:23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
Mt 10:24 Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
Mt 10:25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!
Mt 10:26 Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
Mt 10:27 Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.
Mt 10:28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
Mt 10:29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
Mt 10:30 U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.
Mt 10:31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
Mt 10:32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
Mt 10:33 kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mt 10:34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Mt 10:35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
Mt 10:36 a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'.
Mt 10:37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
Mt 10:38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
Mt 10:39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Mt 10:40 Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
Mt 10:41 Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.
Mt 10:42 A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."
Mt 11:1 Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech.
Mt 11:2 Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících:
Mt 11:3 "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
Mt 11:4 Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte:
Mt 11:5 Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
Mt 11:6 A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží."
Mt 11:7 Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr?
Mt 11:8 Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských.
Mt 11:9 Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.
Mt 11:10 To je ten, o němž je psáno: 'Hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu.'
Mt 11:11 Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.
Mt 11:12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.
Mt 11:13 Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana.
Mt 11:14 A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít.
Mt 11:15 Kdo má uši, slyš.
Mt 11:16 Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy:
Mt 11:17 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.'
Mt 11:18 Přišel Jan, nejedl, nepil - a říkají: 'Je posedlý.'
Mt 11:19 Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: 'Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!' Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky."
Mt 11:20 Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání:
Mt 11:21 "Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání.
Mt 11:22 Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude lehčeji v den soudu, nežli vám.
Mt 11:23 A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v Sodomě odehrály takové mocné skutky, jako u vás, stála by podnes.
Mt 11:24 Ale pravím vám: zemi Sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě."
Mt 11:25 V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
Mt 11:26 Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.
Mt 11:27 Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.
Mt 11:28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Mt 11:29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Mt 11:30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."
Mt 12:1 V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst.
Mt 12:2 Když to viděli farizeové, řekli mu: "Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!"
Mt 12:3 On jim však řekl: "Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním?
Mt 12:4 Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho doprovázeli, nýbrž kněžím?
Mt 12:5 A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu, a přesto jsou bez viny?
Mt 12:6 Pravím vám, že zde je víc než chrám.
Mt 12:7 Kdybyste věděli, co znamená, 'milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste nevinné.
Mt 12:8 Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou."
Mt 12:9 Odtud šel dál a přišel do jejich synagógy.
Mt 12:10 A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše: "Je dovoleno v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž obžalovat.
Mt 12:11 On jim řekl: "Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl?
Mt 12:12 A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře."
Mt 12:13 Potom řekl tomu člověku: "Zvedni tu ruku!" Zvedl jim, a byla zase zdravá jako ta druhá.
Mt 12:14 Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.
Mt 12:15 Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil;
Mt 12:16 ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali -
Mt 12:17 aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
Mt 12:18 'Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům.
Mt 12:19 Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas.
Mt 12:20 Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.
Mt 12:21 A v jeho jménu bude naděje národů.'
Mt 12:22 Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl.
Mt 12:23 Zástupy žasly a říkaly: "Není to Syn Davidův?"
Mt 12:24 Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula, knížete démonů."
Mt 12:25 Protože znal jejich smýšlení, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.
Mt 12:26 A vyhání-li satan satana, pak je v sobě rozdvojen; jak tedy bude moci obstát jeho království?
Mt 12:27 Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci.
Mt 12:28 Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
Mt 12:29 Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům.
Mt 12:30 Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
Mt 12:31 Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.
Mt 12:32 I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.
Mt 12:33 Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.
Mt 12:34 Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
Mt 12:35 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
Mt 12:36 Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Mt 12:37 Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
Mt 12:38 Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."
Mt 12:39 On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.
Mt 12:40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
Mt 12:41 Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš.
Mt 12:42 Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu - a hle, zde je víc než Šalomoun.
Mt 12:43 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá.
Mt 12:44 Tu řekne: 'Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený.
Mt 12:45 Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením."
Mt 12:46 Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
Mt 12:47 Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
Mt 12:48 On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?"
Mt 12:49 Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři.
Mt 12:50 Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."
Mt 13:1 Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.
Mt 13:2 Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.
Mt 13:3 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.
Mt 13:4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.
Mt 13:5 Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.
Mt 13:6 Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.
Mt 13:7 Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.
Mt 13:8 A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.
Mt 13:9 Kdo má uši, slyš!"
Mt 13:10 Učedníci k němu přistoupili a řekli: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?"
Mt 13:11 On jim odpověděl: "Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno.
Mt 13:12 Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
Mt 13:13 Proto k nim mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší a nechápou.
Mt 13:14 A plní se na nich proroctví Izaiášovo: 'Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte.
Mt 13:15 Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.'
Mt 13:16 Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.
Mt 13:17 Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, a neslyšeli.
Mt 13:18 Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači.
Mt 13:19 Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.
Mt 13:20 U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;
Mt 13:21 ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.
Mt 13:22 U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.
Mt 13:23 U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."
Mt 13:24 Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.
Mt 13:25 Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
Mt 13:26 Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel.
Mt 13:27 Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: 'Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?'
Mt 13:28 On jim odpověděl: 'To udělal nepřítel.' Sluhové mu řeknou: 'Máme jít a plevel vytrhat?'
Mt 13:29 On však odpoví: 'Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
Mt 13:30 Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'"
Mt 13:31 Ještě jiné podobenství jim předložil: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli;
Mt 13:32 je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší, než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích."
Mt 13:33 Pověděl jim i toto podobenství: "Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí."
Mt 13:34 Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil,
Mt 13:35 aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: 'Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.'
Mt 13:36 Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: "Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!"
Mt 13:37 On jim odpověděl: "Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka
Mt 13:38 a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království,plevel jsou synové toho zlého;
Mt 13:39 nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
Mt 13:40 Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.
Mt 13:41 Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti,
Mt 13:42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
Mt 13:43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!"
Mt 13:44 "Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.
Mt 13:45 Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly,
Mt 13:46 objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.
Mt 13:47 Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné;
Mt 13:48 když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven.
Mt 13:49 Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých
Mt 13:50 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů."
Mt 13:51 "Pochopili jste to všecko?" Odpověděli: "Ano."
Mt 13:52 A on jim řekl: "Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré."
Mt 13:53 Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud.
Mt 13:54 Přišel do svého domova a učil v jejich synagóze, takže v úžasu říkali: "Odkud se u toho člověka vzala taková moudrost a mocné činy?
Mt 13:55 Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?
Mt 13:56 A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?"
Mt 13:57 A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě."
Mt 13:58 A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.
Mt 14:1 V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi
Mt 14:2 a řekl svým sluhům: "To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly."
Mt 14:3 Tento Herodes totiž zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
Mt 14:4 neboť Jan mu říkal: "Není dovoleno, abys ji měl za ženu."
Mt 14:5 Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka.
Mt 14:6 Na Herodovy narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi,
Mt 14:7 a on jí přísahou slíbil dát, o cokoli požádá.
Mt 14:8 A ona, navedena svou matkou, řekla: "Dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele."
Mt 14:9 Král se zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky poručil, aby jí vyhověli,
Mt 14:10 a dal Jana v žaláři stít.
Mt 14:11 Tak přinesli jeho hlavu na míse, dali ji dívce a ona ji donesla své matce.
Mt 14:12 Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo a pohřbili je; pak šli a oznámili to Ježíšovi.
Mt 14:13 Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z měst za ním.
Mt 14:14 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.
Mt 14:15 Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic kopit si jídlo."
Mt 14:16 Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!"
Mt 14:17 Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby."
Mt 14:18 On však řekl: "Přineste je sem!"
Mt 14:19 Poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům.
Mt 14:20 I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly, dvanáct plných košů.
Mt 14:21 A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.
Mt 14:22 Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
Mt 14:23 Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
Mt 14:24 Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
Mt 14:25 K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
Mt 14:26 Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
Mt 14:27 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
Mt 14:28 Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!"
Mt 14:29 A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
Mt 14:30 Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"
Mt 14:31 Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
Mt 14:32 Když vstoupil na loď, vítr se utišil.
Mt 14:33 Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."
Mt 14:34 Když se dostali na druhý břeh, přistáli u Genezaretu.
Mt 14:35 Lidé z toho místa ho poznali a vzkázali do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné
Mt 14:36 a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout třásní jeho roucha. A kdo se dotkli, byli uzdraveni.
Mt 15:1 Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:
Mt 15:2 "Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!"
Mt 15:3 On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?
Mt 15:4 Vždyť Bůh řekl: 'Cti otce i matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.'
Mt 15:5 Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: 'To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar',
Mt 15:6 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.
Mt 15:7 Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:
Mt 15:8 'Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
Mt 15:9 marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.'"
Mt 15:10 Svolal zástupy a řekl: "Slyšte a rozumějte:
Mt 15:11 Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje."
Mt 15:12 Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?"
Mt 15:13 Ale on jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
Mt 15:14 Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."
Mt 15:15 Petr mu na to řekl: "Vysvětli nám to podobenství!"
Mt 15:16 On odpověděl: "I vy jste ještě nechápaví?
Mt 15:17 Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
Mt 15:18 Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
Mt 15:19 Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
Mt 15:20 To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje."
Mt 15:21 Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
Mt 15:22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."
Mt 15:23 Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi křičí!"
Mt 15:24 On odpověděl: "Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského."
Mt 15:25 Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!"
Mt 15:26 On jí odpověděl: "Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům."
Mt 15:27 Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů."
Mt 15:28 Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.
Mt 15:29 Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam.
Mt 15:30 Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil,
Mt 15:31 takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebili Boha izraelského.
Mt 15:32 Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě."
Mt 15:33 Učedníci mu namítli: "Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?"
Mt 15:34 Ježíš jim řekl: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik rybiček."
Mt 15:35 I nařídil zástupu usednout na zem;
Mt 15:36 potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.
Mt 15:37 I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.
Mt 15:38 Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.
Mt 15:39 potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.
Mt 16:1 Přišli saduceové a farizeové a pokoušeli ho; žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe.
Mt 16:2 On však jim odpověděl: "Večer říkáte: 'Bude krásně, je pěkný západ.'
Mt 16:3 A ráno: 'Dnes bude nečas, slunce vychází do mraků.' Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení časů nemůžete?
Mt 16:4 Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo." Opustil je a odešel.
Mt 16:5 Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby.
Mt 16:6 Ježíš jim řekl: "Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!"
Mt 16:7 Oni však u sebe uvažovali: "Nevzali jsme chleba."
Mt 16:8 Když to Ježíš zpozoroval, řekl: "Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba?
Mt 16:9 Ještě mi nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali?
Mt 16:10 Ani těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali?
Mt 16:11 Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!"
Mt 16:12 Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů.
Mt 16:13 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?"
Mt 16:14 Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků."
Mt 16:15 Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?"
Mt 16:16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."
Mt 16:17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
Mt 16:18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
Mt 16:19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."
Mt 16:20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Mt 16:21 Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.
Mt 16:22 Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!"
Mt 16:23 Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"
Mt 16:24 Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
Mt 16:25 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Mt 16:26 Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?
Mt 16:27 Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.
Mt 16:28 Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího se svým královstvím."
Mt 17:1 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
Mt 17:2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
Mt 17:3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
Mt 17:4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."
Mt 17:5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte."
Mt 17:6 Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
Mt 17:7 Ale Ježíš k nim přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se."
Mt 17:8 Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného.
Mt 17:9 Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých."
Mt 17:10 Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?"
Mt 17:11 On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.
Mt 17:12 Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich trpět."
Mt 17:13 Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.
Mt 17:14 Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:
Mt 17:15 "Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody.
Mt 17:16 A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit."
Mt 17:17 Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!"
Mt 17:18 Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv.
Mt 17:19 Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?"
Mt 17:20 On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: 'Přejdi odtud tam', a přejde; a nic vám nebude nemožné."
Mt 17:21 Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.
Mt 17:22 Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: "Syn člověka bude vydán do rukou lidí;
Mt 17:23 zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen." Velice se zarmoutili.
Mt 17:24 Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí chrámovou daň?"
Mt 17:25 On řekl: "Platí!" Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?"
Mt 17:26 Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš: "Synové jsou tedy svobodni.
Mt 17:27 Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe."
Mt 18:1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?"
Mt 18:2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
Mt 18:3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
Mt 18:4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
Mt 18:5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
Mt 18:6 Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.
Mt 18:7 Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.
Mt 18:8 Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně.
Mt 18:9 Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla.
Mt 18:10 Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.
Mt 18:11 Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.
Mt 18:12 Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila?
Mt 18:13 A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.
Mt 18:14 Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.
Mt 18:15 Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Mt 18:16 Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď'.
Mt 18:17 Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
Mt 18:18 Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi.
Mt 18:19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
Mt 18:20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."
Mt 18:21 Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?"
Mt 18:22 Ježíš mu na to odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát."
Mt 18:23 "S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
Mt 18:24 Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven.
Mt 18:25 Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.
Mt 18:26 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: 'Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím!'
Mt 18:27 Pán se ustrnul na oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
Mt 18:28 Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: 'Zaplať mi, co jsi dlužen!'
Mt 18:29 Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: 'Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!'
Mt 18:30 On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
Mt 18:31 Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.
Mt 18:32 Tu ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;
Mt 18:33 neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?'
Mt 18:34 A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. -
Mt 18:35 Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."
Mt 19:1 Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán.
Mt 19:2 Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.
Mt 19:3 Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?"
Mt 19:4 Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku 'muže a ženu učinil je'?
Mt 19:5 A řekl: 'Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo';
Mt 19:6 takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"
Mt 19:7 Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"
Mt 19:8 Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.
Mt 19:9 Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží."
Mt 19:10 Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit."
Mt 19:11 On jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno.
Mt 19:12 Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.
Mt 19:13 Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.
Mt 19:14 Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."
Mt 19:15 Požehnal jim a šel dál.
Mt 19:16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"
Mt 19:17 On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!"
Mt 19:18 Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,
Mt 19:19 cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."
Mt 19:20 Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?"
Mt 19:21 Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."
Mt 19:22 Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
Mt 19:23 Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.
Mt 19:24 Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."
Mt 19:25 Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
Mt 19:26 Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
Mt 19:27 Na to mu řekl Petr: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?"
Mt 19:28 Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.
Mt 19:29 A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
Mt 19:30 Mnozí první budou poslední a poslední první."
Mt 20:1 "Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.
Mt 20:2 Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
Mt 20:3 Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu,
Mt 20:4 a řekl jim: 'Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.'
Mt 20:5 Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak.
Mt 20:6 Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: 'Co tu stojíte celý den nečinně?'
Mt 20:7 Odpověděli mu: 'Nikdo nás nenajal.' On jim řekne: 'Jděte i vy na mou vinici.'
Mt 20:8 Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: 'Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!'
Mt 20:9 Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár.
Mt 20:10 Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru.
Mt 20:11 Vzali ho a reptali proti hospodáři:
Mt 20:12 'Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!'
Mt 20:13 On však odpověděl jednomu z nich: 'Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den?
Mt 20:14 Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě;
Mt 20:15 nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?'
Mt 20:16 Tak budou poslední první a první poslední."
Mt 20:17 Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a cestou jim řekl:
Mt 20:18 "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt
Mt 20:19 a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen."
Mt 20:20 Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat.
Mt 20:21 On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království."
Mt 20:22 Ježíš však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?" Řekli mu: "Můžeme."
Mt 20:23 Praví jim: "Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec."
Mt 20:24 Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry.
Mt 20:25 Ale Ježíš si je zavolal a řekl: "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují.
Mt 20:26 Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem;
Mt 20:27 a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.
Mt 20:28 Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."
Mt 20:29 Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup.
Mt 20:30 A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"
Mt 20:31 Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"
Mt 20:32 Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?"
Mt 20:33 Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!"
Mt 20:34 Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.
Mt 21:1 Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky
Mt 21:2 a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.
Mt 21:3 A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: 'Pán je potřebuje.' A ten člověk je hned pošle."
Mt 21:4 To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:
Mt 21:5 'Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.'
Mt 21:6 Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.
Mt 21:7 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.
Mt 21:8 A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu.
Mt 21:9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"
Mt 21:10 Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?"
Mt 21:11 Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji."
Mt 21:12 Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů;
Mt 21:13 řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům bude zván domem modlitby', ale vy z něho děláte doupě lupičů."
Mt 21:14 I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil.
Mt 21:15 Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se
Mt 21:16 a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: 'Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?"
Mt 21:17 Opustil je a vyšel ven z města do Betanie; tam přenocoval.
Mt 21:18 Když se ráno vracel do města, dostal hlad.
Mt 21:19 Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: "Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!" A ten fíkovník najednou uschl.
Mt 21:20 Když to učedníci viděli, podivli se: "Jak najednou ten fíkovník uschl!"
Mt 21:21 Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: 'Zdvihni se a vrhni se do moře' - stane se to.
Mt 21:22 A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit."
Mt 21:23 Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?"
Mt 21:24 Ježíš jim odpověděl: "Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím.
Mt 21:25 Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?" Oni se mezi sebou dohadovali: "Řekneme-li, 'z nebe', namítne nám: 'Proč jste mu tedy neuvěřili?'
Mt 21:26 Řekneme-li však 'z lidí', máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka."
Mt 21:27 Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." Tu jim řekl i on: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."
Mt 21:28 "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!'
Mt 21:29 On odpověděl: 'Nechce se mi.' Ale potom toho litoval a šel.
Mt 21:30 Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: 'Ano, pane.' Ale nešel.
Mt 21:31 Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: "Ten první!" Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.
Mt 21:32 Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.
Mt 21:33 Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.
Mt 21:34 Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody.
Mt 21:35 Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.
Mt 21:36 Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak.
Mt 21:37 Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: 'Na mého syna budou mít přece ohled!'
Mt 21:38 Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: 'To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!'
Mt 21:39 Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.
Mt 21:40 Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?"
Mt 21:41 Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas."
Mt 21:42 Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?
Mt 21:43 Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.
Mt 21:44 Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí."
Mt 21:45 Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich.
Mt 21:46 Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.
Mt 22:1 A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
Mt 22:2 "S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
Mt 22:3 Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
Mt 22:4 Poslal znovu jiné služebníky se slovy: 'Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!'
Mt 22:5 Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
Mt 22:6 Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
Mt 22:7 Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
Mt 22:8 Potom řekl svým služebníkům: 'Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
Mt 22:9 jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu.'
Mt 22:10 Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.
Mt 22:11 Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
Mt 22:12 Řekl mu: 'Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?' On se nezmohl ani na slovo.
Mt 22:13 Tu řekl král sloužícím: 'Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.'
Mt 22:14 Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."
Mt 22:15 Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku.
Mt 22:16 Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka.
Mt 22:17 Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?"
Mt 22:18 Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: "Co mě pokoušíte, pokrytci?
Mt 22:19 "Ukažte mi peníz daně!" Podali mu denár.
Mt 22:20 On jim řekl: "Čí je tento obraz a nápis?"
Mt 22:21 Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu."
Mt 22:22 Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.
Mt 22:23 V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz:
Mt 22:24 "Mistře, Mojžíš řekl: 'Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.'
Mt 22:25 U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel, a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratru.
Mt 22:26 Stejně i druhý, třetí a nakonec všech sedm.
Mt 22:27 Naposledy ze všech zemřela ta žena.
Mt 22:28 Až bude vzkříšení, komu z těch sedmi bude patřit? Vždyť ji měli všichni!"
Mt 22:29 Ježíš jim odpověděl: "Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží.
Mt 22:30 Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.
Mt 22:31 A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil:
Mt 22:32 'Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův?' On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých."
Mt 22:33 Když to slyšely zástupy, žasly nad jeho učením.
Mt 22:34 Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se
Mt 22:35 a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
Mt 22:36 "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
Mt 22:37 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'
Mt 22:38 To je největší a první přikázání.
Mt 22:39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'
Mt 22:40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
Mt 22:41 Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš:
Mt 22:42 "Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův."
Mt 22:43 Řekl jim: "Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví:
Mt 22:44 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.'
Mt 22:45 Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?"
Mt 22:46 A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.
Mt 23:1 Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
Mt 23:2 "Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
Mt 23:3 Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
Mt 23:4 Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
Mt 23:5 Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,
Mt 23:6 mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
Mt 23:7 líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim 'Mistře'.
Mt 23:8 Vy však si nedávejte říkat 'Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
Mt 23:9 A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec': jediný je váš Otec, ten nebeský.
Mt 23:10 Ani si nedávejte říkat 'Učiteli': váš učitel je jeden, Kristus.
Mt 23:11 Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
Mt 23:12 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Mt 23:13 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.
Mt 23:14 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.
Mt 23:15 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.
Mt 23:16 Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: 'Kdo by přísahal u chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.'
Mt 23:17 Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
Mt 23:18 Nebo: 'Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.'
Mt 23:19 Slepci, co je větší: oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?
Mt 23:20 Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.
Mt 23:21 A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.
Mt 23:22 Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí.
Mt 23:23 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
Mt 23:24 Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
Mt 23:25 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
Mt 23:26 Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
Mt 23:27 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
Mt 23:28 Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
Mt 23:29 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých
Mt 23:30 a říkáte: 'Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.'
Mt 23:31 Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky.
Mt 23:32 Dovršte tedy činy svých otců!
Mt 23:33 Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?
Mt 23:34 Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo,
Mt 23:35 aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše syna Bachariášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.
Mt 23:36 Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.
Mt 23:37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
Mt 23:38 Hle, váš dům se vám ponechává pustý.
Mt 23:39 Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: 'Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.'"
Mt 24:1 Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.
Mt 24:2 On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno."
Mt 24:3 Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
Mt 24:4 Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Mt 24:5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Mt 24:6 Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec.
Mt 24:7 Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
Mt 24:8 Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
Mt 24:9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
Mt 24:10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
Mt 24:11 povstanou lživí proroci a mnohé svedou
Mt 24:12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
Mt 24:13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 24:14 A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
Mt 24:15 Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost', o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -
Mt 24:16 tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
Mt 24:17 kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu;
Mt 24:18 a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.
Mt 24:19 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
Mt 24:20 Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.
Mt 24:21 Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.
Mt 24:22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.
Mt 24:23 Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam', nevěřte!
Mt 24:24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
Mt 24:25 Hle, řekl jsem vám to už předem.
Mt 24:26 Když vám řeknou: 'Hle, je na poušti', nevycházejte! 'Hle, v tajných úkrytech', nevěřte tomu!
Mt 24:27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
Mt 24:28 Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
Mt 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
Mt 24:30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
Mt 24:31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
Mt 24:32 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.
Mt 24:33 Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
Mt 24:34 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
Mt 24:35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
Mt 24:36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
Mt 24:37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
Mt 24:38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
Mt 24:39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
Mt 24:40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
Mt 24:41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
Mt 24:42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
Mt 24:43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.
Mt 24:44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Mt 24:45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
Mt 24:46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
Mt 24:47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
Mt 24:48 Když si však špatný služebník řekne: 'Můj pán nejde',
Mt 24:49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
Mt 24:50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
Mt 24:51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
Mt 25:1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
Mt 25:2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
Mt 25:3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
Mt 25:4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
Mt 25:5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
Mt 25:6 Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'
Mt 25:7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
Mt 25:8 Tu řekly pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!'
Mt 25:9 Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!'
Mt 25:10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
Mt 25:11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'
Mt 25:12 Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'
Mt 25:13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
Mt 25:14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;
Mt 25:15 jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.
Mt 25:16 Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.
Mt 25:17 Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě.
Mt 25:18 Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.
Mt 25:19 Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.
Mt 25:20 Přistoupil tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.'
Mt 25:21 Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'
Mt 25:22 Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: 'Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.'
Mt 25:23 Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'
Mt 25:24 Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: 'Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
Mt 25:25 Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.'
Mt 25:26 Jeho pán mu odpověděl: 'Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.
Mt 25:27 Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.
Mt 25:28 Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!
Mt 25:29 Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
Mt 25:30 A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.'
Mt 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
Mt 25:32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
Mt 25:33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
Mt 25:34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
Mt 25:35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
Mt 25:36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.'
Mt 25:37 Tu mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
Mt 25:38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
Mt 25:39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?'
Mt 25:40 Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'
Mt 25:41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
Mt 25:42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
Mt 25:43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
Mt 25:44 Tehdy odpoví i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
Mt 25:45 On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.'
Mt 25:46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."
Mt 26:1 Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům:
Mt 26:2 "Víte, že za dva dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován."
Mt 26:3 Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš,
Mt 26:4 a uradili se, že se Ježíš zmocní lstí a že ho zabijí.
Mt 26:5 Říkali: "Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil."
Mt 26:6 Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného,
Mt 26:7 přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu.
Mt 26:8 Když to viděli učedníci, hněvali se: "Nač taková ztráta?
Mt 26:9 Mohlo se to prodat za mnoho peněz a ty dát chudým!"
Mt 26:10 Ježíš to zpozoroval a řekl jim: "Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek.
Mt 26:11 Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále.
Mt 26:12 Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu.
Mt 26:13 Amen, pravím vám, všude, po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila."
Mt 26:14 Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím
Mt 26:15 a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných.
Mt 26:16 Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.
Mt 26:17 Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?"
Mt 26:18 On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka."
Mt 26:19 Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka.
Mt 26:20 Navečer usedl s Dvanácti ke stolu,
Mt 26:21 a když jedli, řekl jim: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí."
Mt 26:22 Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad to nejsem já, Pane?"
Mt 26:23 On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí.
Mt 26:24 Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!"
Mt 26:25 Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."
Mt 26:26 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo."
Mt 26:27 Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni.
Mt 26:28 Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
Mt 26:29 Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce."
Mt 26:30 Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.
Mt 26:31 Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: 'Budu bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.'
Mt 26:32 Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje."
Mt 26:33 Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!"
Mt 26:34 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."
Mt 26:35 Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni učedníci.
Mt 26:36 Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já půjdu dál, abych se modlil."
Mt 26:37 Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost.
Mt 26:38 Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!"
Mt 26:39 Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."
Mt 26:40 Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?
Mt 26:41 Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."
Mt 26:42 Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle."
Mt 26:43 A když se vrátil, zastihl je opět spící; nemohli oči udržet.
Mt 26:44 Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy.
Mt 26:45 Potom přišel k učedníkům a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Hle, přiblížila se hodina, a Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.
Mt 26:46 Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje!"
Mt 26:47 Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z dvanácti. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi.
Mt 26:48 Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: "Koho políbím, ten to je; toho zatkněte."
Mt 26:49 A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: "Buď zdráv, Mistře", a políbil ho.
Mt 26:50 Ježíš mu odpověděl: "Příteli, konej svůj úkol!" Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.
Mt 26:51 Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.
Mt 26:52 Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.
Mt 26:53 Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
Mt 26:54 Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?"
Mt 26:55 V té hodině řekl Ježíš zástupům: "Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil, a nezmocnili jste se mne.
Mt 26:56 Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co psali proroci." A tu ho všichni učedníci opustili a utekli.
Mt 26:57 Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší.
Mt 26:58 Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec.
Mt 26:59 Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti.
Mt 26:60 Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva
Mt 26:61 a vypovídali: "On řekl: Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět."
Mt 26:62 Tu velekněz vstal a řekl mu: "Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?"
Mt 26:63 Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: "Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!"
Mt 26:64 Ježíš odpověděl: "Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými."
Mt 26:65 Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: "Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání!
Mt 26:66 Co o tom soudíte?" Jejich výrok zněl: "Je hoden smrti."
Mt 26:67 Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře
Mt 26:68 a říkali: "Hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil!"
Mt 26:69 Petr seděl venku v nádvoří. Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: "I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem!"
Mt 26:70 A on přede všemi zapřel: "Nevím, co mluvíš."
Mt 26:71 Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla těm, kdo tam byli: "Tenhle byl s tím Nazaretským Ježíšem."
Mt 26:72 On znovu zapřel s přísahou: "Neznám toho člověka."
Mt 26:73 Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a řekli Petrovi: "Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť i tvé nářečí tě prozrazuje!"
Mt 26:74 Tu se začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka." V tom zakokrhal kohout;
Mt 26:75 tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: 'Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.' Vyšel ven a hořce se rozplakal.
Mt 27:1 Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život.
Mt 27:2 Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi.
Mt 27:3 Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším
Mt 27:4 a řekl: "Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!" Ale oni mu odpověděli: "Co je nám po tom? To je tvoje věc!"
Mt 27:5 A on odhodil peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se.
Mt 27:6 Velekněží sebrali peníze a řekli: "Není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev."
Mt 27:7 Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců.
Mt 27:8 Proto se to pole jmenuje 'Pole krve' až dodnes.
Mt 27:9 Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: 'Vzali třicet stříbrných, cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele;
Mt 27:10 a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin.'
Mt 27:11 A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: "Ty jsi král Židů?" Ježíš odpověděl: "Ty sám to říkáš."
Mt 27:12 Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal.
Mt 27:13 Tu mu řekl Pilát: "Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?"
Mt 27:14 On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil.
Mt 27:15 O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli.
Mt 27:16 Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš.
Mt 27:17 Když se zástupy shromáždily, řekl jim Pilát: "Koho vám mám propustit, Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?"
Mt 27:18 Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti.
Mt 27:19 Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem: "Nezačínej si nic s tím spravedlivým! Dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny."
Mt 27:20 Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili.
Mt 27:21 Vladař jim řekl: "Koho vám z těch dvou mám propustit?" Oni volali: "Barabáše!"
Mt 27:22 Pilát jim řekl: "Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš?" Všichni volali: "Ukřižovat!"
Mt 27:23 Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!"
Mt 27:24 Když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: "Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc."
Mt 27:25 A všechen lid mu odpověděl: "Krev jeho na nás a naše děti!"
Mt 27:26 Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován.
Mt 27:27 Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu.
Mt 27:28 Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,
Mt 27:29 upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: "Buď zdráv, židovský králi!"
Mt 27:30 Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě.
Mt 27:31 Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.
Mt 27:32 Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž.
Mt 27:33 Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená 'Lebka',
Mt 27:34 dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít.
Mt 27:35 Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty;
Mt 27:36 pak tam stáli a střežili ho.
Mt 27:37 Nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů."
Mt 27:38 S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici.
Mt 27:39 Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou
Mt 27:40 a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!"
Mt 27:41 Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali:
Mt 27:42 :Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho!
Mt 27:43 Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: 'Jsem Boží Syn!'"
Mt 27:44 Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.
Mt 27:45 V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.
Mt 27:46 Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eli, Eli, lama sabachtani?", to jest: 'Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?'
Mt 27:47 Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: "On volá Eliáše."
Mt 27:48 Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít.
Mt 27:49 Ostatní však říkali: "Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!"
Mt 27:50 Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.
Mt 27:51 A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly,
Mt 27:52 hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
Mt 27:53 vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili.
Mt 27:54 Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!"
Mt 27:55 Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly;
Mt 27:56 mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.
Mt 27:57 Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům.
Mt 27:58 Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.
Mt 27:59 Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna
Mt 27:60 a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
Mt 27:61 Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.
Mt 27:62 Nazítří, po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta
Mt 27:63 a řekli: "Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: 'Po třech dnech budu vzkříšen.'
Mt 27:64 Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob,aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první."
Mt 27:65 Pilát jim odpověděl: "Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré."
Mt 27:66 Oni odešli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž.
Mt 28:1 Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu.
Mt 28:2 A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm.
Mt 28:3 Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
Mt 28:4 Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví.
Mt 28:5 Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.
Mt 28:6 Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.
Mt 28:7 Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to."
Mt 28:8 Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům.
Mt 28:9 A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.
Mt 28:10 Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí."
Mt 28:11 Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo.
Mt 28:12 Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze
Mt 28:13 s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali.
Mt 28:14 A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti."
Mt 28:15 Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes.
Mt 28:16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.
Mt 28:17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.
Mt 28:18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Mt 28:19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
Mt 28:20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."


www.farnoststrasnice.cz © 2011