Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:47


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 29. listopadu, 2023
Svátek má:  Zina

Liturgický svátek:  Sv. Saturnin
Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Dan 3, 62.63.64.65.66.67
-
Lk 21,12-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 29. listopadu, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 34. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Saturnin
Text 1.čtení:
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Objevily se prsty lidské ruky a psaly.
Tento příběh je velmi známý a posloužil jako inspirace mnoha umělcům. Jeho autor chce své krajany, hledící na znesvěcený chrám a jeho nádoby, ujistit, že Bůh potrestá ty, kteří se rouhají a znesvěcují svaté věci. Ve chvíli, kdy to budou nejméně očekávat, padnou ti, kteří si myslí, že jsou bohové, a zneužívají své moci. Vše je v rukou Boha - jediného Pánem.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Baltazar vystrojil veliké hody pro tisíc svých velmožů a před (těmito) tisíci se oddal pití vína. V podnapilosti poručil Baltazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabuchodonosor odnesl z jeruzalémského chrámu, aby z nich pil král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Byly tedy přineseny zlaté a stříbrné nádoby odnesené z jeruzalémského chrámu a pili z nich král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Pili víno a oslavovali bohy ze zlata, stříbra, mědi, železa, dřeva i kamene. Vtom se objevily prsty lidské ruky a psaly naproti svícnu na vápennou omítku zdi královského paláce; král viděl část píšící ruky. Tu zbledla králova tvář, jeho myšlenky ho poděsily, klouby jeho kyčlí se uvolnily, koleno klepalo o koleno. Ke králi byl uveden Daniel. Král se ujal slova a řekl Danielovi: "Ty jsi Daniel z judských vyhnanců, kterého přivedl král, můj otec, z Judska? Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů, že v sobě máš vědění, důvtip a neobyčejnou moudrost. Slyšel jsem o tobě, že dovedeš vykládat (tajemství) a rozluštit nesnadné věci - nuže, jestliže nyní dovedeš přečíst písmo a podat mi jeho výklad, budeš oblečen do purpuru, na hrdlo dostaneš zlatý řetěz a budeš jako třetí vládnout v království." Nato se Daniel ujal slova a řekl králi: "Ponech si své dary, jinému můžeš dát své odměny, přece však přečtu králi písmo a podám mu jeho výklad. Vyvýšil ses nad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby jeho domu a ty a tvoji velmoži, tvé ženy a zpěvačky jste z nich pili, chválil jsi bohy ze stříbra a zlata, mědi, železa, dřeva a kamene, kteří nevidí, neslyší a nevnímají, nectil jsi Boha, v jehož rukou je tvůj život i tvůj osud. Proto byla od něho poslána část ruky, napsáno tohle písmo. Nuže, toto je písmo, které je napsáno: Mene, tekel, ufarsin. To je pak výklad slov: Mene: Bůh spočetl tvé království a ukončil ho. Tekel: Na váze jsi byl zvážen a shledán lehkým. Fares: Roztrhnuto bylo tvé království a dáno Médům a Peršanům."Text žalmu:
Dan 3, 62.63.64.65.66.67

Odp.: Slunce a měsíci, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Nebeské hvězdy, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Všechny deště a roso, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Všechny větry, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Ohni a žáre, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.
Studeno a teplo, velebte Pána,
- chvalte a oslavujte ho navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 21,12-19

Budete pro mé jméno ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí.
K válkám a katastrofám jakožto normálnímu průvodnímu jevu dějin se dnes přidává také poukaz na pronásledování kvůli víře v Krista, které je zas nutným průvodním jevem dějin spásy (srov. již Sk 12 apod.). Trpělivé a důvěryplné "setrvání pod břemenem" (dosl. překl. v. 19a) a odvaha využít vše jako "příležitost ke svědectví" (v. 13) - to je cesta k "záchraně" (v. 19b).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015