Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 12:37


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 8. listopadu, 2020
Svátek má:  Bohumír

Liturgický svátek:  Sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)
Liturgické období:  Mezidobí, 32. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 6,12-16
Žl 63,2.3-4.5-6.7-8
1 Sol 4,13-18
Mt 25,1-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 8. listopadu, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 32. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Godefroy (Gottfried, Bohumír)
Text 1.čtení:
Mdr 6,12-16

Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.
Moudrost, o které mluví Starý zákon, je něco jiného než lidská chytrost nebo zkušenost. Je to nejen Boží dar, ale přímo Boží tvůrčí čin. Pro starozákonního člověka tedy být moudrým znamenalo být Bohem obdarovaným, vyhledat a přijmout něco, co sám nemohl vytvořit.

Čtení z knihy Moudrosti.
Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.Text žalmu:
Žl 63,2.3-4.5-6.7-8

Odp.: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh,
- snažně tě hledám,
- má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
- jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Odp.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
- abych viděl tvou moc a slávu.
- Vždyť tvá milost je lepší než život,
- mé rty tě budou chválit.
Odp.
Tak tě budu velebit ve svém životě,
- v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
- Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
- plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.
Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku,
- v nočních hodinách budu na tebe myslet.
- Neboť stal ses mým pomocníkem
- a ve stínu tvých křídel jásám.
Odp.Text 2.čtení:
1 Sol 4,13-18

S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
Problémem adresátů tohoto Pavlova listu bylo velmi vzrušené očekávání druhého příchodu Páně, které netrpělivě vyhlíželi v blízké době. Z toho povstal další problém: obava, že ti, kdo zemřou před druhým příchodem Ježíše, budou nějak zkráceni oproti těm, kteří ho přímo zažijí. Pavel je uklidňuje poukazem na všeobjímající vykupitelský čin Páně, o nějž nikdo z těch, kdo mu patří, nepřijde.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (věříme) také, že s Ježíšem přivede Bůh (k životu) i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.Text evangelia:
Mt 25,1-13

Ženich je tady! Jděte mu naproti!
To je výzva k naději a činu, ne prostředek vyvolávání strachu. Výzva k odpovědnosti za dané chvíle života. Nebeské království je připraveno pro člověka jako svatební hostina pro hosty. Je třeba uvěřit ve své pozvání a zařídit se podle toho. Pozvání je nezměnitelné, jen reakce člověka na ně může být dobrá nebo špatná. Je tedy zapotřebí reagovat správně teď hned, ne až někdy v budoucnosti.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015