Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Výběr knihy Bible

Dnes je: Pondělí, 29. května 2023, 13:02

Hledaný text:

2. list svatého apoštola Pavla Timotejovi [zkr. = 2 Tim]

2 Tim 1:1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši -
2 Tim 1:2 Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
2 Tim 1:3 Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.
2 Tim 1:4 Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná.
2 Tim 1:5 Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké, a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty.
2 Tim 1:6 Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.
2 Tim 1:7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.
2 Tim 1:8 Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh,
2 Tim 1:9 který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy
2 Tim 1:10 a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.
2 Tim 1:11 K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apoštolem a učitelem.
2 Tim 1:12 Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.
2 Tim 1:13 Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši.
2 Tim 1:14 Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
2 Tim 1:15 Víš, že se ode mne odvrátili všichni v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés.
2 Tim 1:16 Kéž Pán prokáže milosrdenství Oneziforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy;
2 Tim 1:17 když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel.
2 Tim 1:18 Kéž mu Pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. A jaké služby vykonal v Efezu, víš nejlépe sám.
2 Tim 2:1 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,
2 Tim 2:2 a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.
2 Tim 2:3 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.
2 Tim 2:4 Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.
2 Tim 2:5 A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel.
2 Tim 2:6 Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.
2 Tim 2:7 Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil.
2 Tim 2:8 Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium.
2 Tim 2:9 Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno.
2 Tim 2:10 A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy.
2 Tim 2:11 Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.
2 Tim 2:12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
2 Tim 2:13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
2 Tim 2:14 Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.
2 Tim 2:15 Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
2 Tim 2:16 Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
2 Tim 2:17 a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,
2 Tim 2:18 kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.
2 Tim 2:19 Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a 'ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'.
2 Tim 2:20 Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky.
2 Tim 2:21 Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.
2 Tim 2:22 Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
2 Tim 2:23 Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.
2 Tim 2:24 Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.
2 Tim 2:25 Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu
2 Tim 2:26 a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.
2 Tim 3:1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2 Tim 3:2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
2 Tim 3:3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
2 Tim 3:4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
2 Tim 3:5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
2 Tim 3:6 Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
2 Tim 3:7 které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
2 Tim 3:8 Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
2 Tim 3:9 Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.
2 Tim 3:10 Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost,
2 Tim 3:11 pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
2 Tim 3:12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
2 Tim 3:13 Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.
2 Tim 3:14 Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.
2 Tim 3:15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.
2 Tim 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
2 Tim 3:17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
2 Tim 4:1 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:
2 Tim 4:2 Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
2 Tim 4:3 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.
2 Tim 4:4 Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
2 Tim 4:5 Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.
2 Tim 4:6 Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu.
2 Tim 4:7 Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.
2 Tim 4:8 Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
2 Tim 4:9 Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív.
2 Tim 4:10 Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie.
2 Tim 4:11 Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník.
2 Tim 4:12 Tychika jsem poslal do Efezu.
2 Tim 4:13 Plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen.
2 Tim 4:14 Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu Pán podle jeho činů.
2 Tim 4:15 Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům.
2 Tim 4:16 Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá!
2 Tim 4:17 Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy.
2 Tim 4:18 Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.
2 Tim 4:19 Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu.
2 Tim 4:20 Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen.
2 Tim 4:21 Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratří.
2 Tim 4:22 Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.


www.farnoststrasnice.cz © 2011