Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:26


Následující měsíc » « Předchozí měsícdubna 2025
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: duben 2025


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 17. dubna, 2025
Svátek má:  Rudolf

Liturgický svátek:  Sv. Inocenc
Liturgické období:  Zelený Čtvrtek
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C
Volba textů - Velikonční tridium - Zelený čtvrtek (zvolte text):
 Svěcení olejů   Večeře Páně   
Automat.zobrazení: Svěcení=00-15:00, Večeře Páně=15-24:00

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 61,1-3a.6a.8b-9
Žl 89,21-22.25+27
Zj 1,5-8
Lk 4,16-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
Aktuální texty se zobrazují podle času - od 00:00 do 15:00 hod.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 17. dubna, 2025

Liturgické období:  Zelený Čtvrtek
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Inocenc
Text 1.čtení:
Iz 61,1-3a.6a.8b-9

Hospodin mě pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým a dát jim olej radosti.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti. Vy se (však) budete nazývat "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Služebníci našeho Boha". Věrně odměním jejich práci, uzavřu s nimi věčnou smlouvu. Jejich rod bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž Hospodin žehná!"Text žalmu:
Žl 89,21-22.25+27

Odp.: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
- pomazal jsem ho svým svatým olejem,
- pevně ho drží má ruka
- i mé rámě ho posiluje.
Odp.
Má věrnost a láska ho budou provázet,
- ve jménu mém zmohutní jeho síla.
- On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec,
- můj Bůh a skála mé spásy.
Odp.Text 2.čtení:
Zj 1,5-8

Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.Text evangelia:
Lk 4,16-21

Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: "Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně." Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: "Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."Doplňující text:

Čtvrtek Svatého týdne - Zelený čtvrtek
Mše při svěcení olejůLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015