Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 21. května 2024, 12:47


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2025
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2025


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 19. ledna, 2025
Svátek má:  Doubravka

Liturgický svátek:  Sv. Márius a Marta a jejich synové
Liturgické období:  Mezidobí, 2. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 62,1-5
Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac
1 Kor 12,4-11
Jan 2,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 19. ledna, 2025

Liturgické období:  Mezidobí, 2. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Márius a Marta a jejich synové
Text 1.čtení:
Iz 62,1-5

Raduje se z nevěsty ženich.
Krásnou píseň Třetího Izaiáše, sestavenou podle svatební symboliky, rádo používá Písmo, když mluví o Bohu. Izraelský král vyhrál bitvu. Jeho vítězství bylo strhující. Vstupuje do hlavního města, kde bude slavit svou svatbu právě v den svého triumfu. Takto je Jeruzalém současně přeobrazem matky i snoubenky, které připravují jeho svatební roucho. Zdá se, že se město třpytí jako zlatá koruna a snoubenec ji klade na hlavu své choti, která se sňatkem stává královnou a dostává nové jméno. "Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh raduje z tebe" (v. 5).

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá země "Osamělá". Tvým jménem bude "Mé zalíbení je v ní" a jméno tvé země "V manželství daná", neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.Text žalmu:
Žl 96,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac

Odp.: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- zpívejte Hospodinu, všechny země!
- Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!
Odp.
Rozhlašujte den ze dne jeho spásu!
- Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
- mezi všemi národy o jeho divech.
Odp.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
- vzdejte Hospodinu slávu a moc,
- vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
Odp.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
- Třeste se před ním, všechny země!
- Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
- národy řídí podle práva.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 12,4-11

Jeden a týž Duch přiděluje každému zvlášť, jak chce.
Na tuto skutečnost poukazuje apoštol, když odpovídá Korinťanům na jejich dotazy ohledně darů Ducha svatého (charismat). Nelze vyvyšovat jeden dar nad druhý, protože ač se mezi sebou velmi různí, pocházejí od téhož Ducha, který je dává k prospěchu celku církve.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými (neznámými) jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.Text evangelia:
Jan 2,1-12

To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
A učedníkům se tak otevřela možnost v něho uvěřit, rozpoznat v něm Mesiáše. Tato zásadní a velká událost se odehrává ve velmi lidských okolnostech, na svatební hostině.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015