Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. dubna 2024, 01:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 22. února, 2024
Svátek má:  Petr

Liturgický svátek:  Svátek Stolce sv. apoštola Petra [Svátek]
Liturgické období:  1.týden postní
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Petr 5,1-4
Žl 23,1-3.4.5.6
-
Mt 16,13-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 22. února, 2024

Liturgické období:  1.týden postní
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Svátek Stolce sv. apoštola Petra [Svátek]
Text 1.čtení:
1 Petr 5,1-4

Já jsem duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových.
Je nám představen úryvek první encykliky, kterou poslal církvi první papež. Obrací se na spolubratry biskupy, kteří "pasou" církve jako dobří pastýři. Prostě a střízlivě kreslí ideální obraz pravého pastýře.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Vaše duchovní představené vybízím - já sám duchovní představený jako oni, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.Text žalmu:
Žl 23,1-3.4.5.6

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
- dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
- vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
- Občerstvuje mou duši,
- vede mě po správných cestách
- pro svoje jméno.
Odp.
I kdybych šel temnotou rokle,
- nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
- Tvůj kyj a tvá hůl,
- ty jsou má útěcha.
Odp.
Prostíráš pro mě stůl,
- před zraky mých nepřátel,
- hlavu mi mažeš olejem,
- má číše přetéká.
Odp.
Štěstí a přízeň mě provázejí
- po všechny dny mého života,
- přebývat smím v Hospodinově domě
- na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 16,13-19

Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Úryvek se opírá o tři symboly: skálu, klíče, "svázat-rozvázat". Petrova služba je "základem", skálou pro celou budovu Božích vyvolených. Klíče jsou symbolem výkonné moci, jak administrativní, tak právní nebo učitelské. Petr bude muset být napříště také kanálem, kudy se bude Kristovo slovo a jeho spásonosné působení dále rozlévat na křesťanské společenství. "Svazovat a rozvazovat" představuje konkrétní uplatnění moci "klíčů". Zásahy apoštola vykládají a v čase a mezi lidmi zpřítomňují Kristovu spásonosnou vůli. Nejde tu jen o moc odpouštět hříchy, ale je to mnohem širší prohlášení o úkolu napomínat, povzbuzovat, formovat a přinášet spásu, kterým mají Kristus a církev sloužit věřícím (Mt 18,18).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim. "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."Doplňující text:
Stolec svatého apoštola Petra - Svátek
Tyto perikopy se čtou také při votivní mši o svatém apoštolu Petrovi.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015