Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 22:09


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 20. května, 2024
Svátek má:  Zbyšek

Liturgický svátek:  Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (na Moravě památka); sv. Bernardina Sienského, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 3,13-18
Žl 19,8.9.10.15
-
Mk 9,14-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 20. května, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (na Moravě památka); sv. Bernardina Sienského, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jak 3,13-18

Máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevynášejte se.
Jako novozákonní spis navazuje Jakubův list na to nejlepší ze starozákonní mudroslovné tradice, jak ji nacházíme například v knihách Přísloví, Moudrosti, Kazatel nebo v mnohých žalmech. Zatímco tyto spisy znají moudrost především jako Boží vlastnost nebo jako Boží dar člověku, list Jakubův rozlišuje moudrost, jež přichází shůry, od Boha, a "moudrost" pozemskou, jejíž projevy - nevraživost a sobeckost - mají téměř démonické rysy.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Milovaní! Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať tedy ukáže ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně a moudře! Ale máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevynášejte se a nefalšujte pravdu. To není moudrost, jež přichází shora, ale pozemská, živočišná, ďábelská. Kde totiž (vládne) nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji (semeno, jehož) plodem je spravedlnost.Text žalmu:
Žl 19,8.9.10.15

Odp.: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši.
- Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.
Odp.
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci,
- Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
Odp.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky.
- Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Odp.
Nechť se ti líbí slova mých úst
- i smýšlení mého srdce,
- Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,14-29

Věřím, Pane, pomoz mé slabé víře!
Právě takovéto "důvěryplné nevíře" je možné vše. Postoj otce, který se v nouzi zcela v dialogu spojuje s Ježíšem, je postojem modlitby, který chybí učedníkům. Ježíšovo zklamání a výčitku však nenásleduje hrozba, ale ukázání cesty platné v jakékoli situaci - přivést k němu!

Slova svatého evangelia podle Marka.
(Když Ježíš sestoupil s hory a) přišel k učedníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou. Jakmile ho všichni ti lidé spatřili, (zachvěli se) posvátnou bázní, seběhli se kolem něho a pozdravovali ho. Zeptal se jich: "Proč se s nimi přete?" Jeden z těch lidí mu odpověděl: "Mistře, přivedl jsem k tobě svého syna. Má v sobě ducha němoty. Když ho popadne, srazí ho k zemi a on má pěnu na ústech, skřípe zuby a strne. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nedovedli to." On jim na to řekl: "Pokolení nevěřící! Jak dlouho ještě mám být u vás? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke mně!" Přivedli ho k němu. Jakmile duch spatřil (Ježíše), hned zkroutil chlapce křečí. Padl na zem a svíjel se s pěnou na ústech. Ježíš se zeptal jeho otce: "Jak dlouho to má?" Odpověděl: "Odmalička; a často ho i do ohně hodil nebo do vody, aby ho zničil. Ale můžeš-li něco, měj s námi slitování a pomoz nám!" Ježíš mu odpověděl: "Můžeš-li!? Všechno je možné tomu, kdo věří!" Otec toho chlapce hned zvolal: "Věřím! Pomoz mé slabé víře!" Když Ježíš viděl, že se lid sbíhá, pohrozil nečistému duchu: "Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji: Vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!" (Duch) vykřikl, silně jím zalomcoval a vyšel. (Chlapec) zůstal jako mrtvý, takže mnozí mysleli, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl ho a on vstal. Když (Ježíš) vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?" Odpověděl jim: " Takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015