Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 18. února, 2023
Svátek má:  Gizela

Liturgický svátek:  Sv. Simeon
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 11,1-7
Žl 145,2-3.4-5.10-11
-
Mk 9,2-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 18. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Simeon
Text 1.čtení:
Žid 11,1-7

Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem.
Starý zákon se nedá oddělit od Nového zákona a obráceně. Vždy je třeba číst jedno ve světle druhého. V uplynulých dnech jsme při bohoslužbách četli na pokračování Gn 1-11, a následující úryvek z Žid 11,1-7 čte tyto události počátků v novozákonní optice víry. Pisatel vidí ve víře základ všeho. Velké postavy Starého zákona - mistři víry, se mají stát povzbuzením pro každého křesťana, aby je následoval, ve víře rostl a vytrval.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo. Vírou obětoval Ábel Bohu lepší oběť než Kain, a pro ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý; sám Bůh to potvrdil při jeho (obětních) darech. I když pro ni umřel, stále ještě mluví.
Pro svou víru Henoch neumřel, ale byl přenesen; zmizel, protože ho Bůh přenesl. Ještě předtím totiž, než byl přenesen, dostalo se mu osvědčení, že se zalíbil Bohu. Bez víry se však Bohu nelze líbit; kdo chce přijít k němu, musí uvěřit, že Bůh je a odměňuje ty, kdo ho hledají. Protože Noe věřil, když mu byly shůry oznámeny věci, které se měly stát teprve v budoucnosti, v Boží bázni připravil koráb na záchranu své rodiny. Tím pronesl nad světem rozsudek a stal se dědicem spravedlnosti, která pramení z víry.Text žalmu:
Žl 145,2-3.4-5.10-11

Odp.: Budu velebit tvé jméno, Bože, po všechny věky.
Každý den tě budu velebit
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
- Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
- jeho velikost je nevýstižná.
Odp.
Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy
- a oznamuje tvoji moc.
- Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,
- rozmlouvají o tvých divech.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,2-13

Byl před nimi proměněn.
A to proto, aby právě tito tři Ježíšovi nejbližší učedníci jakoby předem zakusili, že v něm již Boží království přišlo v celé slávě a měli odvahu jít další cestou - i s rizikem ukřižování - za tím, který je dovršením Zákona (Mojžíš) a Proroků (Eliáš). Takovýto okamžik světla však nelze uměle zadržet (stany). Pouhé vyprávění o zjeveních nepomůže. Cesta dál vede jen přes poslušnost Slovu. Osud Jana Křtitele pak Ježíš vykládá jako slíbenou přípravu cesty Eliášem.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?" Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!" Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená "vstát z mrtvých". A zeptali se ho: "Proč tedy tvrdí učitelé Zákona, že napřed musí přijít Eliáš?" Odpověděl jim: "Eliáš má sice napřed přijít a všechno obnovit. Ale jak to, že o Synu člověka je psáno, že musí mnoho trpět a být v opovržení? Říkám vám však, že už Eliáš přišel, ale udělali s ním, co chtěli, jak je to o něm psáno."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015