Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 04:49


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 19. února, 2023
Svátek má:  Patrik

Liturgický svátek:  Bl. Godšalk
Liturgické období:  Mezidobí, 7. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Lv 19,1-2.17-18
Žl 103,1-2.3-4.8+10.12-13
1 Kor 3,16-23
Mt 5,38-48

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 19. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 7. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Bl. Godšalk
Text 1.čtení:
Lv 19,1-2.17-18

Miluj svého bližního jako sebe.
Výraz "svatý" v hebrejštině znamená pro Boha oddělený. To, co je svaté, je v protikladu k tomu, co je Bohu vzdálené. Propast mezi tím může být překlenuta pouze samotným Bohem, který má moc uvést své stvoření do stavu svatosti. Avšak lidé se musí podílet na Hospodinově procesu posvěcování svou spoluprací, postupným "vstupováním" do prostoru Boží svatosti a také tím, když vedeni Bohem slouží potřebám svých bratří a sester.

Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!"Text žalmu:
Žl 103,1-2.3-4.8+10.12-13

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý.
Veleb, duše má, Hospodina,
- vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
- Veleb, duše má, Hospodina
- a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Odp.
On odpouští všechny tvé viny,
- on léčí všechny tvé neduhy.
- On vykupuje tvůj život ze záhuby,
- on tě věnčí láskou a slitováním.
Odp.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
- shovívavý a nadmíru dobrotivý.
- Nejedná s námi podle našich hříchů
- ani podle našich vin nám neodplácí.
Odp.
Jak vzdálen je východ od západu,
- tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
- Jak se smilovává otec nad syny,
- tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 3,16-23

Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
V Izraeli byl nejdříve tzv. "stan setkávání" a později chrám chápán jako místo zvláštní přítomnosti Boží uprostřed lidu. Ale i pohané měli velkou úctu ke chrámům a byli přesvědčeni, že zničení nějakého chrámu by mohlo vyvolat odplatu božstva. Církev ovšem není odkázána na kamenný chrám, chrámem Ducha jsou ti, kdo do ní patří.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy! Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se napřed stát "pošetilým". Jenom tak se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmě: `Bůh chytá moudré do jejich chytráctví', a dále: `Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.' Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.Text evangelia:
Mt 5,38-48

Milujte své nepřátele.
Radikalizace zásad, jež koření ve Starém zákoně, je Ježíšovým požadavkem, který je zde ukazován na dvou překladech ze života. Ukazují radikální odpuštění a radikální lásku, která se nezastaví ani před vztahem k nepříteli. Nepřítele ovšem můžeme milovat až tehdy, když si jsme si jisti, že nás osobně má Bůh rád a že všichni nepřátelé jsou v Božích rukách.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit, a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele'. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015