Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 22. července 2024, 03:54


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvětna 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 26. května, 2024
Svátek má:  Filip

Liturgický svátek:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgické období:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 4,32-34.39-40
Žl 33,4-5.6+9.18-19.20+22
Řím 8,14-17
Mt 28,16-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 26. května, 2024

Liturgické období:  Slavnost Nejsvětější Trojice
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Filipa Neriho, kněze pam
Text 1.čtení:
Dt 4,32-34.39-40

Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha.
První výzva, kterou klade Deuteronomium na rty Mojžíšovi, vychází ze spásonosné minulosti Izraele, z velkého zjevení na Sinaji (v. 33), z vysvobození z egyptského otroctví (v. 34), ze všech spasitelných skutků Božích a z jeho lásky (vv. 36-38). Takto se ukazuje pravá tvář "Pána, našeho Boha". Podle Deuteronomia se tedy víra zakládá na předchozí historii a nevyžaduje od nás teoretickou odpověď, ale přilnutí, které zapojuje celou naši existenci. Jestliže se nám Bůh představuje zasahováním do našich dějin, také naše odpověď víry vyžaduje životní angažování, které jediné může dát smysl pravdě, v níž věříme.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: (ptej se) od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy."Text žalmu:
Žl 33,4-5.6+9.18-19.20+22

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Hospodinovo slovo je správné,
- spolehlivé je celé jeho dílo.
- Miluje spravedlnost a právo,
- země je plná Hospodinovy milosti.
Odp.
Jeho slovem vznikla nebesa,
- dechem jeho úst všechen jejich zástup.
- On totiž řekl - a stalo se,
- on poručil - a vše povstalo.
Odp.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,14-17

Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče!
Vztah mezi věřícím, Bohem Otcem, Synem a Duchem naznačuje Pavel vztahem otcovsko-synovským, který je nastolen Kristovými velikonocemi. Díky daru Ducha se můžeme obracet k Otci stejně důvěrně jako Ježíš a oslovovat ho: "Abba, Otče." Takový je totiž smysl řeckého právního výrazu "adopce", přijetí za vlastní dítě. Tento výraz je neznámý v židovském světě. Pavel jím chce naznačit Boží milost, která dává člověku důstojnost Božího dítěte zcela nečekaně a nezaslouženě. Svědkem tohoto Božího dětství je týž Duch, odhalující nám jednu základní Boží vlastnost, lásku. Duch dává člověku účast na dědictví Kristově, na "samotné Boží přirozenosti" (2 Petr 1,4), proto je člověk určen k oslavení.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.Text evangelia:
Mt 28,16-20

Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Verše ze závěrečné stránky Matoušova evangelia obsahují trinitární formuli křesťanského křtu, a proto jsou uvedeny v dnešní slavnosti. Křest je první a radikální zjevení trinitárního tajemství, které proniká nitro člověka a proměňuje ho z tvora na Boží dítě. Tomuto božskému vstupu má odpovídat přilnutí věřícího, jenž za doprovodu Emanuela ("Já jsem s vámi po všechny dny") zachovává všechno, co mu Kristus přikázal. Mezi Nejsvětější Trojicí a pokřtěným se tedy odehrává rozhovor, který má oduševňovat celou životní pouť.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"Doplňující text:
Slavnost Nejsvětější TrojiceLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015