Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 22. června 2024, 04:33


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 14. srpna, 2024
Svátek má:  Alan

Liturgický svátek:  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ez 9,1-7; 10,18-22
Žl 113,1-2.3-4.5-6
-
Mt 18,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 14. srpna, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ez 9,1-7; 10,18-22

Jdi městem Jeruzalémem a poznamenej čela mužů naříkajících a truchlících nade všemi ohavnostmi.
Podle 8. kapitoly knihy proroka Ezechiela se chrám stal místem ohavné modloslužby. V 9. kapitole je prorok svědkem soudu, který se vykonává nad celým městem Jeruzalémem, počínaje svatyní, nad lidmi, kteří říkali: "Hospodin nás nevidí, Hospodin opustil zemi (8,12). Trestu však ujdou muži naříkající a truchlící nade všemi ohavnostmi, které se ve městě děly. Ti budou poznamenáni na čele písmenem táv, aby se jim vykonavatelé zhouby vyhnuli. Táv je poslední písmeno hebrejské abecedy, počáteční písmeno slova "torah" (= Zákon) a má ve fénickém písmu podobu kříže.

Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin volal velikým hlasem: "Přiblížili se ti, kteří mají potrestat město a každý má v ruce smrtící nástroj." A hle - šest mužů přicházelo cestou od hořejší brány, která směřuje k severu, a každý měl svůj nástroj zhouby v ruce. S nimi byl jeden muž, oděný lněným rouchem, a měl po boku písařské potřeby; vešli a postavili se vedle měděného oltáře. Zatím se velebnost Izraelova Boha zdvihla z cherubů, na nichž byla, ke chrámovému prahu. (Hospodin) pak zavolal muže, který byl oblečen ve lněné roucho a měl po boku písařské potřeby, a řekl mu: "Jdi městem Jeruzalémem a poznamenej čela mužů naříkajících a truchlících nade všemi ohavnostmi, které se v něm dějí." Ostatním však řekl tak, že jsem to slyšel: "Jděte městem za ním a bijte, ať se vaše oko nesmiluje, buďte bez lítosti! Starce, jinocha, pannu, děti i ženy bijte až do vyhubení. Nikoho se však nedotýkejte, kdo má znamení kříže! Začněte od mé svatyně!" Začali tedy od oněch předních mužů, kteří byli před chrámem. A řekl (vykonavatelům zhouby): "Znesvěťte chrám, pobitými naplňte nádvoří! Vyjděte!" Vyšli tedy a pobíjeli v městě. Tu odešla Hospodinova velebnost od chrámového prahu a usadila se nad cheruby. Cherubové pak zdvihli křídla, když vycházeli, a vznesli se od země přede mnou, a s nimi zároveň (se zdvihla) i kola. Zastavili se u vchodu do východní brány Hospodinova domu; velebnost Izraelova Boha byla nahoře nad nimi. Byly to stejné bytosti, které jsem viděl pod Izraelovým Bohem u řeky Kebaru, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý měl čtveré vzezření a čtyři křídla a pod křídly měli jakoby lidské ruce. Co se týká jejich podoby: měli stejné vzezření, které jsem viděl u řeky Kebaru, a každý kráčel přímo vpřed.Text žalmu:
Žl 113,1-2.3-4.5-6

Odp.: Nad nebesa je sláva Hospodinova.
Nebo: Aleluja. Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
Od východu slunce až na jeho západ
- buď chváleno Hospodinovo jméno!
- Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
Odp.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který trůní na výsosti
- a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 18,15-20

Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.
A to je hlavním cílem všeho dalšího! Matouš sice přejímá v tehdejším židovství běžnou povinnost kárat hříchy druhých a ani křesťanské obci neupírá právo "svazovat a rozvazovat" (a tak se chránit před důsledky hříchu), ale dává důraz na prvotnost osobního vztahu, na zahrnutí hříšníka do modliteb a na vědomí živé přítomnosti toho, který "nalomenou třtinu nedolomí".

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015