Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:40


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 8. srpna, 2023
Svátek má:  

Liturgický svátek:  Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nm 12,1-13
Žl 51,3-4.5-6.12-13
-
Mt 14,22-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 8. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Nm 12,1-13

Mojžíš není jako jiný prorok; proč jste se ho odvážili pomlouvat?
Mojžíš se dočká napadení i ze strany svých nejbližších, Áróna a Marie. Snad si oba sourozenci ani neuvědomili, jaké důsledky může mít jejich kritické chování: narušení pokoje, zmatek a destabilizace ve společenství, nerespektování Bohem daného řádu. Není řečeno, že kritika není možná, ale musí být konstruktivní a respektovat Bohem daný řád a autoritu.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Maria a Árón pomlouvali Mojžíše kvůli kušanské ženě, kterou si vzal; oženil se totiž s ženou kušanskou. Řekli také: "Copak jenom k Mojžíšovi mluvil Hospodin? Což nemluvil i k nám?" Hospodin to slyšel. Mojžíš byl velmi pokorný, pokornější než všichni lidé na zemi. Hospodin hned řekl Mojžíšovi, Árónovi a Marii: "Vyjděte vy tři do stánku schůzky!" Všichni tři vyšli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, stanul u vchodu do stánku a zavolal Áróna a Marii. Když oba dva přistoupili, řekl: "Slyšte má slova: Jestliže je u vás prorok, já Hospodin se mu zjevuji ve vidění a mluvím k němu ve snu. Tak tomu není s mým služebníkem Mojžíšem, on má mou důvěru v celém mém domě. Tváří v tvář s ním mluvím, jasně a ne v hádankách; patří na Hospodinovu podobu. Proč jste se odvážili mého služebníka Mojžíše pomlouvat?" A odešel naplněn hněvem na ně. Oblak ustoupil ze stanu, a hle - Maria je malomocná jako sníh. Árón se obrátil k Marii, a vidí, že je malomocná. Řekl Mojžíšovi: "Pane můj, zapřísahám tě, nedej nám pykat za hřích, který jsme v pošetilosti spáchali. Ať Maria není jako mrtvý plod, jehož maso je napolo shnilé, když vychází z mateřského lůna!" Mojžíš vzýval Hospodina: "Bože, prosím tě, navrať jí zdraví!"Text žalmu:
Žl 51,3-4.5-6.12-13

Odp.: Smiluj se, Pane, neboť jsme hřešili.
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
- pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
- Úplně ze mě smyj mou vinu
- a očisť mě od mého hříchu.
Odp.
Neboť já svou nepravost uznávám,
- můj hřích je stále přede mnou.
- Jen proti tobě jsem se prohřešil,
- spáchal jsem, co je před tebou zlé,
- takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý,
- že jsi bez úhony ve svém soudu.
Odp.
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
- Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
- Neodvrhuj mě od své tváře
- a neodnímej mi svého svatého ducha.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 14,22-36

Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.
Tímto Petrovým zvoláním Matouš opět posouvá důraz základní Markovy verze tohoto příběhu (Bůh sám vychází v Ježíši učedníkům vstříc v dobách krize) do roviny lidské odpovědi: Na základě přijatého slova je třeba také učinit konkrétní kroky. Nechá-li se pak učedník i dále nést přijatým slovem (podaná ruka), nemožné se stává možným. Jinak tone.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: "Jsi opravdu Boží syn." Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Místo tohoto evangelia se může číst následující, zvláště v ročním cyklu A, kdy se dnešní evangelium četlo už včera:
EVANGELIUM Mt 15,1-2.10-14

Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem.
Proč byl Ježíš v úsudku vůči farizeům tak nekompromisní? Odpověď bychom museli hledat ve vynechaných a v navazujících verších (v. 3-9 a 17-20): Pokud se někdo zastává nějaké (sebelépe míněné) tradice, která vede k tomu, že se člověk již nesnaží o čistotu srdce, nalezne u Ježíše tvrdá slova.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli farizeové a učitelé Zákona z Jeruzaléma s otázkou: "Proč tvoji učedníci přestupují podání předků? Vždyť si před jídlem nemyjí ruce!" Ježíš přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte a pochopte: Člověka neposkvrňuje to, co vchází do úst, ale co z úst vychází, to člověka poskvrňuje." Tu k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" On jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem. Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když ale slepý povede slepého, oba spadnou do jámy."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015