Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 23:01


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 7. srpna, 2023
Svátek má:  Soběslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků; sv. Kajetána, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nm 11,4b-15
Žl 81,12-13.14-15.16-17
-
Mt 14,13-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 7. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků; sv. Kajetána, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Nm 11,4b-15

Já sám nemohu nést všechen tento lid.
Lid si Mojžíšovi stěžuje na obtíže spojené s putováním pouští do zaslíbené země. Úryvek popisuje realisticky nespokojený lid v situaci materiálního nedostatku. Jsou znechuceni z jediného jídla, které mají k dispozici. Je to lid, který, dříve než dojde k cíli své cesty, má zapotřebí být zkoušen a vychováván. Mojžíš si uvědomuje, že nic nezmůže, a proto se obrací na Boha, jemuž tento lid náleží.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Synové Izraele řekli: "Kdo nám dá maso k jídlu? Vzpomínáme si na ryby, které jsme zadarmo jedli v Egyptě, na okurky, melouny, pór, cibuli a česnek. Nyní hyneme, nic tady není, jen tu manu máme na očích." Mana byla jako zrnka koriandru a podobala se pryskyřici bdelia. Lidé se rozcházeli a sbírali ji, pak ji mleli na mlýnku nebo roztloukali v moždíři, potom ji vařili v hrnci a připravovali z ní placky. Chutnala jako pečivo zadělané olejem. Když se večer snášela na tábor rosa, padala i mana. Mojžíš slyšel, jak lidé pláčou, každá rodina u vchodu do svého stanu. Hospodinův hněv se velmi rozpálil, i Mojžíš byl tím velmi dotčen a řekl Hospodinu: "Proč jednáš se svým služebníkem tak zle, proč nenacházím milost ve tvých očích, že nakládáš břímě celého tohoto národa na mě? Copak já jsem počal všechen tento lid nebo já jsem ho zrodil, že mi říkáš: `Nes je ve svém náručí, jako nosí chůva kojence, (nes je) do země, kterou jsi přísahou zaslíbil jejich otcům?' Odkud mám vzít maso, abych ho dal všemu tomuto lidu, který přede mnou pláče a říká: `Dej nám k jídlu maso!' Já sám nemohu nést všechen tento lid, neboť je pro mě příliš těžký. Jestliže chceš se mnou takto jednat, to mě raději zabij, jestliže jsem nalezl milost v tvých očích, abych už neviděl své neštěstí!"Text žalmu:
Žl 81,12-13.14-15.16-17

Odp.: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.
Můj národ na můj hlas nedbal,
- Izrael mě neposlouchal.
- Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce,
- ať si žijí podle svých nápadů!
Odp.
Kéž by mě můj národ slyšel,
- kéž by Izrael kráčel po mých cestách!
- Hned bych pokořil jejich nepřátele,
- na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.
Odp.
Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili,
- jejich osud by trval navždy.
- Jeho bych však živil jadrnou pšenicí,
- medem ze skály bych jej sytil.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 14,13-21

Vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.
Do vyprávění o rozmnožení chlebů proniká zkušenost první obce křesťanů se slavením eucharistie. Zvláštní důraz je zde položen na Ježíšův soucit, který jej vede k uzdravování a k sycení zástupů. I eucharistie má nechat člověku takto zakusit konkrétní Boží lásku.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: "Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu." Ale Ježíš jim řekl: "Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!" Odpověděli mu: "Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby." Ježíš řekl: "Přineste mi je sem." A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015