Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 21. května 2024, 22:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 13. srpna, 2023
Svátek má:  Alena

Liturgický svátek:  Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 19,9a.11-13a
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14
Řím 9,1-5
Mt 14,22-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 13. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 19. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 19,9a.11-13a

Postav se na hoře před Hospodinem!
Eliášova cesta nebyla přímočará. Byl zarmoucen a zklamán, když poznal, že Bůh nejedná tak, jak by on čekal. Toužil po Bohu, který svou moc razantně projeví. Ale skutečný Bůh není bohem, kterého lze ztotožnit s mocnými přírodními úkazy. Eliáš se s ním setkal ve vánku - a porozuměl mu.

Čtení z první knihy Královské.
Když přišel Eliáš (k Boží hoře Chorebu), přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: "Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!" Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně.Text žalmu:
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14

Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
- jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
- Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
- aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost bude ho předcházet
- a spása mu půjde v patách.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 9,1-5

Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry.
Devátou kapitolou začíná poměrně dlouhá pasáž, v níž se svatý Pavel vyrovnává s další otázkou budoucnosti vyvoleného národa po příchodu Mesiáše - Ježíše. Pavel sice svět židovského náboženství opustil, ale nepřestal v Izraeli vidět vyvolený národ. Miloval ho láskou, která byla ochotna trpět. A věděl, že Boží vyvolení je nezrušitelné.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Mluvím pravdu - vždyť jsem Kristův - nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci (izraelského národa) a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus - Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.Text evangelia:
Mt 14,22-33

Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!
Celá doba Ježíšova pozemského putování s učedníky byla dobou vyučování. Slovem i činem je Ježíš připravoval na úkol, který jim chtěl svěřit - být jeho svědky a hlasateli evangelia. Víra učedníků tu nebyla hned, i když byli pro Ježíše nadšeni. A tak je tomu v církvi v celých dějinách. Víře se člověk učí i na cestě, která prochází pochybnostmi.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: "Jsi opravdu Boží syn."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015