Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 25. května 2024, 15:16


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 14. srpna, 2023
Svátek má:  Alan

Liturgický svátek:  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 10,12-22
Žl 147B,12-13.14-15.19-20
-
Mt 17,22-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 14. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 10,12-22

Obřežte si předkožku svého srdce. Milujte cizince, neboť jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.
Základní a nejdůležitější přikázání lásky k Bohu, které je zároveň odpovědí na Boží jednání, se může projevit různým způsobem: v bázni, poslušnosti, službě, atd. Vždy však vyžaduje celého člověka. Projevem tohoto přikázání je také láska ke všem. Bůh ale dříve než něco přikazuje, sám obdarovává - nejdříve mnohokrát v dějinách Izraele a nejvíce pak ve svém Synu, Ježíši Kristu.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: "Nuže, Izraeli, co žádá od tebe Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, abys ho miloval a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys zachovával Hospodinovy příkazy a jeho zákazy, které ti já dnes přikazuji k tvému dobru. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebe a nebesa nebes, země i vše, co je na ní. Přece však Hospodin přilnul jen k tvým předkům z lásky k nim a po nich vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, ze všech národů, jak je tomu dnes. Obřežte si předkožku svého srdce a už nezatvrzujte svou šíji. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, silný a hrozný, který nikomu nestraní a nebere úplatky, zjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce a dává mu chléb a šat. Milujte cizince, neboť jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Hospodina, svého Boha, se boj, jemu služ, jeho se přidržuj a v jeho jménu přísahej! On je tvá chlouba, on je tvůj Bůh, jenž pro tebe vykonal tyto veliké a hrozné skutky, které viděly tvé oči. Tvoji předkové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, a nyní Hospodin, tvůj Bůh, tě rozmnožil jako hvězdy na nebi."Text žalmu:
Žl 147B,12-13.14-15.19-20

Odp.: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!
Nebo: Aleluja. Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
- chval svého Boha, Sióne,
- že zpevnil závory tvých bran,
- požehnal tvým synům v tobě.
Odp.
Zjednal tvému území pokoj
- a sytí tě jadrnou pšenicí.
- Sesílá svůj rozkaz na zemi,
- rychle běží jeho slovo.
Odp.
Oznámil své slovo Jakubovi,
- své zákony a přikázání Izraeli.
- Tak nejednal se žádným národem:
- nesdělil jim svá přikázání.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 17,22-27

Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. Synové jsou svobodní od daní.
Na cestě následování si učedníci osvojují svobodu (zde od chrámového kultu), která však není absolutní hodnotou - nesmí totiž pohoršit, vést k pádu. Jsou tedy situace, kdy je dobré se této svobody Božích dětí zříci. Avšak právě tehdy lze prožít zvláštní Boží péči. Tím je uvedena již čtvrtá Matoušova řeč - řeč o učednictví (Mt 18).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš (a jeho učedníci) spolu chodili po Galileji, řekl jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen." (Učedníci) se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výběrčí chrámové daně k Petrovi a zeptali se: "Váš mistr chrámovou daň neplatí?" Odpověděl: "Platí." Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, nebo od cizích?" Když odpověděl "od cizích", Ježíš mu řekl: "Synové tedy k tomu vázáni nejsou. Abychom je však nepohoršili, jdi k moři, vhoď udici, a tu rybu, která se první chytí, vezmi, otevři jí ústa a najdeš stříbrný peníz. Ten vezmi a dej jim za mě i za sebe."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015