Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 06:53


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2023
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 20. srpna, 2023
Svátek má:  Bernard

Liturgický svátek:  Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 56,1.6-7
Žl 67,2-3.5.6+8
Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 20. srpna, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 56,1.6-7

Cizince přivedu na svou svatou horu.
To nebylo snadné pochopit. Izraelský národ musel nejdříve poznat, že je národem vyvoleným. A teprve potom měl uznat, že Boží záchrana je připravená pro všechny lidi. Izaiáš k tomu připravuje cestu. Po Ježíšově smrti a vzkříšení se tato věc plně uskutečňuje.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin: "Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaky a žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť můj dům se bude domem nazývat modlitby pro všechny národy."Text žalmu:
Žl 67,2-3.5.6+8

Odp.: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
Bože, buď milostiv a žehnej nám,
- ukaž nám svou jasnou tvář,
- kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
- kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Odp.
Nechť se lidé radují a jásají,
- že soudíš národy spravedlivě
- a lidi na zemi řídíš.
Odp.
Ať tě, Bože, velebí národy,
- ať tě velebí kdekterý národ!
- Kéž nám Bůh žehná,
- ať ho ctí všechny končiny země!
Odp.Text 2.čtení:
Řím 11,13-15.29-32

Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné.
Pavel pokračuje ve svém výkladu o budoucnosti Izraele. Ta není přes všechna selhání temná. Bůh má svůj plán, který se naplní. Budoucnost vyvoleného národa je určena Boží věrností, jež je nezměnitelná. A naplnění Božího očekávání má smysl pro celý svět, ne pouze pro Izrael.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Vám, (bývalým) pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykonávám svou službu s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů a aspoň některé z nich zachránit. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření (s Bohem). Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože oni odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.Text evangelia:
Mt 15,21-28

Ženo, jak veliká je tvá víra!
Nejde jen o to, že evangelium plasticky ukazuje, že i pohané mají šanci. Jde o víru. Předmětem víry této ženy není splnění jejího přání. Ona věří především Ježíši, vnímá jeho poslání, určené ve prospěch všech potřebných lidí.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: "Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí." Odpověděl: "Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského." Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: "Pane, pomoz mi!" On jí však odpověděl: "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům." Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů." Nato jí řekl Ježíš: "Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ." A od té chvíle byla její dcera zdravá.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015