Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 10:03


Následující měsíc » « Předchozí měsícbřezna 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: březen 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 29. března, 2023
Svátek má:  Taťána

Liturgický svátek:  Bl. Ludolf (Slavomil)
Liturgické období:  5.týden postní
Liturgická barva:       fialová
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dan 3,14-20.91-92.95
Dan 3,52a.52b.53.54.55.56
-
Jan 8,31-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 29. března, 2023

Liturgické období:  5.týden postní
Liturgická barva:  fialová
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Bl. Ludolf (Slavomil)




Text 1.čtení:
Dan 3,14-20.91-92.95

Poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky.

Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Nabuchodonosor řekl: "Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem dal postavit? Nuže, jste připraveni hned, jak uslyšíte zvuk rohu, flétny, citery, harfy, psalteria, dud a hudebníky všeho druhu, padnout a klanět se soše, kterou jsem dal postavit? Jestliže se však klanět nebudete, hned budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece - a který bůh vás bude moci vysvobodit z mých rukou?" Šadrach, Mešach a Abednego odpověděli králi Nabuchodonosorovi: "Není třeba, abychom kvůli tomu tobě odpovídali. Jestliže se to stane, náš Bůh, jehož ctíme, může nás vysvobodit; z rozpálené ohnivé pece i z tvé ruky, králi, nás vysvobodí; i kdyby ne, nechť je ti známo, králi, že (ani pak) tvé bohy nectíme a zlaté soše, kterou jsi dal postavit, se neklaníme!" Tu se Nabuchodonosor vůči Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi naplnil hněvem, který změnil jeho tvář. Poručil rozpálit pec sedmkrát víc, než obvykle se rozpalovala. Několika nejsilnějším mužům svého vojska rozkázal svázat Šadracha, Mešacha a Abednega, aby je vhodili do rozpálené ohnivé pece. (Najednou) král Nabuchodonosor užasl, rychle vstal a řekl svým dvořanům: "Copak jste nevhodili tři svázané muže doprostřed ohně?" Odpověděli a řekli králi: "Ano, králi!" (Král) pravil: "Hle, já vidím čtyři muže rozvázané, jak se procházejí uprostřed ohně, není na nich úhony a vzhled čtvrtého je podobný Božímu synu." Tu zvolal Nabuchodonosor: "Požehnaný Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali! Přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuseli uctívat žádného boha, jedině Boha svého, a klanět se mu."



Text žalmu:
Dan 3,52a.52b.53.54.55.56

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
Odp.: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
Odp.: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
Odp.: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
Odp.: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech,
Odp.: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
Odp.: a velebený a plný slávy navěky.



Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Jan 8,31-42

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: "Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí." Namítli mu: "Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak ty můžeš říci: `Stanete se svobodnými'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahámovi, ale ukládáte mi o život, protože mé slovo se u vás neuchytí. Já mluvím, co jsem viděl u svého Otce, a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce." Řekli mu na to: "Náš otec je Abrahám." Ježíš jim řekl: "Kdybyste byli děti Abrahámovy, konali byste skutky jako Abrahám. Nyní však mě chcete zabít - toho, kdo vám mluvil pravdu, kterou slyšel od Boha. Tak Abrahám nejednal. Vy konáte skutky vašeho otce." Odpověděli mu: "My jsme se nenarodili ze smilstva, máme jednoho Otce, Boha." Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším otcem Bůh, milovali byste mě, vždyť já jsem vyšel od Boha a od něho přicházím. Nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale on mě poslal."



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015