Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 08:38


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 1. srpna, 2020
Svátek má:  Oskar

Liturgický svátek:  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 26,11-16.24
Žl 69,15-16.30-31.33-34
-
Mt 14,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 1. srpna, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 26,11-16.24

Mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova.
Proces s Jeremiášem připomíná proces s Ježíšem před veleradou. Jeremiášovými žalobci byli kněží a proroci, Ježíšovými pak kněží a znalci Zákona. Cílem obžaloby je odsouzení k trestu smrti. Místem konání je Jeruzalém. Slovo proti chrámu, uvedené i v procesu proti Ježíšovi, je rouhání proti samotnému Bohu a zasluhuje trest smrti ukamenováním (Lv 24,16). Jeremiáš se brání: slova, která pronáší, nejsou jeho vlastní; pocházejí od Hospodina a směřují k nápravě, nikoli k neštěstí.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu: "Tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši." Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: "Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. Proto nyní napravte své mravy, své skutky a poslouchejte hlas Hospodina, vašeho Boha, a Hospodinovi bude líto seslat neštěstí, kterým vám hrozil. Já sám jsem ve vašich rukou; naložte se mnou, jak za dobré a za správné uznáváte; vězte však, že zabijete-li mě, nevinnou krví zatížíte sami sebe, toto město i jeho obyvatelstvo, neboť mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova." Tu řekli úředníci a všechen lid kněžím a prorokům: "Tento muž nezasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina, našeho Boha." Achikam, syn Šafanův, chránil Jeremiáše, aby nebyl vydán do rukou lidu k zabití.Text žalmu:
Žl 69,15-16.30-31.33-34

Odp.: Vyslyš mě, Bože, v čas milosti!
Vyprosť mě z bahna, abych neutonul,
- vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
- vytáhni mě z hluboké vody!
- Ať mě nezaplaví vodní příboj,
- ať mě nepohltí hlubina,
- ať propast nade mnou nezavře jícen!
Odp.
Já jsem ubohý a plný bolesti,
- ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
- pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
- Neboť Hospodin slyší chudáky,
- nepohrdá svými vězni.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 14,1-12

Herodes dal Jana stít; Janovi učedníci šli a oznámili to Ježíšovi.
I toto vyprávění Matouš (oproti Markovi) zkracuje na to nejpodstatnější: důležitý je zde jen Herodes, a to jako Janův protivník. Jan se jakožto prorok proti němu postavil - a musel zemřít. Jestliže je takovýto osud pravých proroků běžný, pak Ježíšova smrt na kříži nehovoří proti pravosti jeho poslání, ale pro ni!

Slova svatého evangelia podle Matouše.
V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: "To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly." Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: "Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!" Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: "Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele." Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015