Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 5. února, 2022
Svátek má:  Dobromila

Liturgický svátek:  Památka sv. Agáty, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 3,4-13
Žl 119,9.10.11.12.13.14
-
Mk 6,30-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 5. února, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Agáty, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 3,4-13

Dej svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem.
Zatímco David je v našich představách spjat s Boží chválou, kterou vyjadřoval zpěvem žalmů, Šalomoun je proslulý moudrostí, jíž vtěloval do svých přísloví. Zde se dovídáme, že Šalomounova moudrost je Hospodinův dar, který si Šalomoun u Hospodina vyprosil. Pánu se líbilo, že si Šalomoun žádal právě moudrost, a proto mu s ní daroval i bohatství a slávu, o něž nežádal. Již v Šalomounově osudu se tak předjímá výrok, kterým se Kristus obrací na všechny své učedníky: "Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno" (srov. Mt 6,33).

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun odešel obětovat do Gibeonu, poněvadž to byla nejvýznamnější obětní výšina. Šalomoun obětoval na onom oltáři tisíc celopalů. V Gibeonu se v noci ve snu zjevil Šalomounovi Hospodin. Bůh pravil: "Žádej si, co bych ti měl dát." Šalomoun řekl: "Ty jsi prokázal svému služebníku, mému otci Davidovi, velkou laskavost za to, že se choval vůči tobě s oddaností, spravedlností a s upřímným srdcem a zachoval jsi mu tuto velkou laskavost, když jsi mu dal syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Nuže, Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?" Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: "Poněvadž jsi žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle - splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane. Ale i to, cos nežádal, ti dávám, bohatství i slávu, že nebylo a nebude mezi králi žádného tobě rovného."Text žalmu:
Žl 119,9.10.11.12.13.14

Odp.: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!
Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?
- Bude-li se chovat podle tvého slova.
Odp.
Celým srdcem tě hledám,
- nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!
Odp.
Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok,
- abych se neprohřešil proti tobě.
Odp.
Veleben jsi, Hospodine,
- nauč mě svým příkazům!
Odp.
Svými rty vypočítávám
- všechna rozhodnutí tvých úst.
Odp.
Raduji se na cestě tvých přikázání
- jako z velkého bohatství.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,30-34

Byli jako ovce bez pastýře.
To je obraz zástupů shromážděných kolem Ježíše. Jako první "pastýřskou" pomoc má pro ně Ježíš své slovo, aby je pak mohl sytit i tělesným chlebem (Mk 6,35-44). Obojí se mají učit i učedníci (a církev), kteří se vrátili z první misijní cesty - po prvotním zvěstování pokračovat ve službě sycením slovem a chlebem života, a tak ze zástupů vytvářet svatý lid Boží.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015