Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 3. února, 2023
Svátek má:  Blažej

Liturgický svátek:  Památka sv. Ansgara, biskupa; sv. Blažeje, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 13,1-8
Žl 27,1.3.5.8b-9abc
-
Mk 6,14-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 3. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Ansgara, biskupa; sv. Blažeje, biskupa a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 13,1-8

Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky.
List Židům končí praktickými poznámkami pro život křesťana: blíženská láska, vznešenost a řád manželství, štědrost a skromnost, uznání pro představené. Tato a další doporučení jsou logickým vyvrcholením teologických úvah, které v listu předcházely. Jakékoli teorie a úvahy v oblasti víry mají svůj smysl pouze tehdy, když dokáží sestoupit do konkrétního života křesťana a být pro něj přínosem.

Čtení z listu Židům.
Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili. Pamatujte na vězně, jako byste byli sami vězněni s nimi, na ty, kteří jsou týráni, protože i vy žijete na zemi těžký život. Manželství ať je u všech v úctě a manželské lože neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky.
V jednání ať vás neovládá lakota; spokojte se s tím, co máte. Vždyť (Bůh) sám slíbil: `Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci!' Proto můžeme s důvěrou říkat: `Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?' Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky.Text žalmu:
Žl 27,1.3.5.8b-9abc

Odp.: Hospodin je mé světlo a má spása.
Hospodin je mé světlo a má spása,
- koho bych se bál?
- Hospodin je záštita mého života,
- před kým bych se třásl?
Odp.
I když se proti mně utáboří vojsko,
- nevyděsí se mé srdce,
- když proti mně vypukne válka,
- jsem pln důvěry.
Odp.
Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku,
- v úkrytu svého stanu mě schová,
- na skálu zdvihne.
Odp.
Hospodine, hledám tvou tvář.
- Neskrývej svou tvář přede mnou,
- v hněvu neodmítej svého služebníka!
- Tys má pomoc, nezavrhuj mě!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 6,14-29

Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen.
To si pomyslel král Herodes (Antipas) při zprávách o úspěšném působení apoštolů v Ježíšově jménu. Měl v srdci vzpomínku na jeho slova, která ho nejen usvědčovala z hříchu, ale i tajemně přitahovala a oslovovala. Janův osud je zde vzdáleným paralelním předobrazem osudu Ježíšova. I on byl vydán do nespravedlivých rukou.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: "Je to Eliáš," jiní zase: "Je to prorok - jako jeden z proroků." Když to Herodes uslyšel, řekl: "Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen." Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: "Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!" Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: "Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!" A pod přísahou jí mnoho slíbil: "O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!" Ona vyšla ven a zeptala se matky: "Co bych si měla žádat?" Ta odpověděla: "Hlavu Jana Křtitele." Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: "Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele." Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015