Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:46


Následující měsíc » « Předchozí měsíclistopadu 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: listopad 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 16. listopadu, 2021
Svátek má:  Otmar

Liturgický svátek:  Sv. Markéty Skotské; Sv. Gertrudy, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Mak 6,18-31
Žl 3,2-3.4-5.6-7
-
Lk 19,1-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 16. listopadu, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 33. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Markéty Skotské; Sv. Gertrudy, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Mak 6,18-31

Zříkám se svého života, abych zanechal ušlechtilý příklad hrdinné smrti za svaté a vznešené zákony.
Eleazarovo mučednictví se pohybuje ve stejné rovině jako příběh tří mládenců (Dan 3) a Daniela (Dan 6). Tyto příběhy měly Hospodinovi věrné povzbudit a utěšit ve zkouškách. Silný proces helénizace přinesl znesvěcení chrámu, zákaz praktikování židovského náboženství a povinnost přijmout náboženství nové. Eleazar je příkladem odvahy věrných Izraelitů, kteří raději zemřeli, než by třeba jen zdánlivě odmítli svoji víru.

Čtení z druhé knihy Makabejské.
Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu. Tak i při lásce k svému životu by se měli chovat všichni, kdo mají odvahu odmítnout to, co není dovoleno jíst. Ti, kteří dozírali nad nezákonnou obětní hostinou, vzali ho stranou a - poněvadž s ním byli dávno známí - domlouvali mu, aby jedl přinesené maso, které je mu dovoleno jíst a které si sám připraví, ale aby předstíral, že jí z masa obětovaného (modlám), jak to král přikázal. Když bude tak jednat, unikne smrti a bude mít užitek z (jejich) laskavosti pro staré přátelství, které ho k nim váže. On však pojal vznešené rozhodnutí, hodné jeho věku, vážnosti stáří, znamenitého veřejného postavení, vzorného chování od mládí, ale zvláště přiměřené svatým a od Boha daným zákonům. Bez váhání prohlásil, aby ho raději poslali na onen svět. "Neboť" - řekl - "přetvářka není vhodná pro náš věk. Mnozí z mladých lidí by se mohli domnívat, že devadesátiletý Eleazar přešel k pohanství, a tak by kvůli mně mou přetvářkou pro zcela kratičký zbytek života byli svedeni a já sám bych pokryl své stáří hanebnou skvrnou. Neboť i kdybych nyní ušel mučení od lidí, neuniknu ani živý ani mrtvý rukám Všemohoucího. Proto se nyní mužně zříkám svého života a ukážu se hodným svého stáří, abych zanechal mladým lidem ušlechtilý příklad ochotné a hrdinné smrti za svaté a vznešené zákony." Když to řekl, šel ihned k mučidlu. Ti, kdo ho vedli, změnili své laskavé chování, které mu nedávno prokazovali, v chování tvrdé, protože slova, která předtím pronesl, byla z jejich hlediska holé bláznovství. Když pod ranami dokonával, sténal a pravil: "Pán ví ve své svatosti a moudrosti, že ačkoli jsem mohl uniknout smrti, snáším ukrutné bolesti bičování na těle, v duši však je s radostí trpím pro bázeň před ním." Tak dokonal a svou smrtí zanechal nejen mladým, ale všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti.Text žalmu:
Žl 3,2-3.4-5.6-7

Odp.: Hospodin mi pomáhá. Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!
- Mnoho jich na mě dotírá!
- Mnoho jich o mně říká:
- "Ani Bůh mu nepomůže!"
Odp.
Ty však, Hospodine, jsi můj štít,
- jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
- Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
- a vyslyšel mě ze své svaté hory.
Odp.
Klidně jsem ulehl a usnul.
- Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
- Nezaleknu se ani tisíců,
- kteří mě obkličují.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 19,1-10

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
I kdyby to byl sebevětší hříšník (v. 2, "celník" = šidící kolaborant). Příběh na jedné straně líčí proces obrácení (povrchní zájem - maskovaná snaha "vidět" - odpověď na Ježíšovo slovo a radostné přijetí - napravení křivd a změna života - přijetí plnosti spásy), na straně druhé klade hlavní důraz na samotnou radostnou zvěst o Ježíši - zachránci a spasiteli ztracených existencí (v. 9n).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: "Vešel jako host k hříšníkovi!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!" Ježíš mu řekl: "Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015