Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 1. srpna, 2021
Svátek má:  Oskar

Liturgický svátek:  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 16,2-4.12-15
Žl 783+4bc.23-24.25+54
Ef 4,17.20-24
Jan 6,24-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 1. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 18. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 16,2-4.12-15

Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe.
Je to jedno z řady znamení, která během putování po poušti ukazují, že Hospodin neponechal svůj lid, který vysvobodil z otroctví, jeho osudu, ale dále se o něj stará, protože touží po trvalém vztahu s ním.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim řekli: "Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem!" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru budete jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle - na povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem: "Co je to?" - neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: "To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu."Text žalmu:
Žl 783+4bc.23-24.25+54

Odp.: Hospodin jim dal nebeský pokrm.
Co jsme slyšeli a poznali,
- co nám otcové vyprávěli,
- příštímu pokolení budeme vypravovat
- slavné Hospodinovy činy i jeho moc.
Odp.
Poručil mrakům nahoře
- a otevřel brány nebes,
- seslal na ně déšť many, aby se najedli,
- a dal jim nebeský pokrm.
Odp.
Člověk jedl chléb silných,
- pokrm jim poslal do sytosti.
- Přivedl je do své svaté země,
- k horám, které získala jeho pravice.
Odp.Text 2.čtení:
Ef 4,17.20-24

Oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru.
Tím není míněno něco povrchního. Apoštol vyzývá své křesťany k důsledné a úplné změně životní role. Tato změna vychází z mysli člověka, která se má proměňovat podle Krista.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve (jménu) Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do zkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího (vzoru) jako skutečně spravedlivý a svatý.Text evangelia:
Jan 6,24-35

Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Rozhovor, který se rozvíjí mezi Ježíšem a zástupem po zázračném nasycení pěti tisíc, prohlubuje jak význam samotné události, tak postoje Ježíšových posluchačů. Kristus nerozmnožuje chléb a ryby z nějakých sociálních důvodů, nýbrž aby ozřejmil lidem Boží péči o ně - proto zdůrazňuje, že chléb z nebe nedal Izraeli Mojžíš, ale Otec - a aby potvrdil, že on sám je poslán od Boha. Proto mají usilovat o pokrm nepomíjející.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci (nejsou na břehu), nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: "Mistře, kdy jsi sem přijel?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí." Zeptali se ho: "Co máme dělat, abychom konali skutky Boží?" Ježíš jim odpověděl: "To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal." Řekli mu: "Jaké tedy ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Chléb z nebe jim dal jíst.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." Prosili ho tedy: "Pane, dávej nám ten chléb pořád." Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015