Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 13. února, 2023
Svátek má:  Věnceslav

Liturgický svátek:  Sv. Kateřina Ricciová
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 4,1-15.25
Žl 50,1+8.16bc-17.20-21
-
Mk 8,11-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 13. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Kateřina Ricciová
Text 1.čtení:
Gn 4,1-15.25

Kain se vrhl na svého bratra Ábela a zabil ho.
Zlo se začíná šířit jako morová nákaza. Po neposlušnosti Božím příkazům přichází zabití vlastního bratra. Bůh volá Kaina k zodpovědnosti za zmařený život, ale zároveň brání i život Kainův. Každý život je posvátný, patří jedině Bohu, který je jeho tvůrcem, a nikomu není dovoleno násilím ho ničit. Bůh je nejen dárcem, ale i strážcem života člověka.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Adam poznal Evu, svou ženu, ta počala a porodila Kaina a zvolala: "S Hospodinovou pomocí jsem obdržela mužského potomka." Znovu porodila, jeho bratra Ábela. Ábel byl pastýřem bravu a Kain byl rolníkem. Po nějaké době Kain přinesl Hospodinu oběť z polních plodin. Také Ábel obětoval z prvorozeňat svého bravu, z těch nejtučnějších. Hospodin shlédl milostivě na Ábela a jeho oběť, ale na Kaina a jeho oběť neshlédl. Kain se nad tím velmi rozhněval a chodil se svěšenou tváří. Hospodin řekl Kainovi: "Proč se zlobíš a proč chodíš se svěšenou tváří? Budeš-li jednat správně, budeš chodit s radostně vztyčenou hlavou! Nebudeš-li však jednat správně, usadí se u brány (tvého srdce) hřích, k tobě se bude chtít přimknout, ale ty ho musíš ovládnout!" Kain řekl Ábelovi, svému bratru: "Pojďme na pole!" - a když byli na poli, vrhl se Kain na svého bratra Ábela a zabil ho. Tu se Hospodin zeptal Kaina: "Kde je tvůj bratr Ábel?" On odpověděl: "Nevím. Copak jsem já hlídačem svého bratra?" Hospodin řekl: "Cos to udělal? Hlas krve tvého bratra volá ke mně ze země. Proto buď proklet, (vyhnán) z úrodné země, která otevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Když budeš obdělávat půdu, nedá ti už svou úrodu. Jako poběhlík se budeš toulat po zemi!"
Tu pravil Kain Hospodinovi: "Větší je můj trest, než mohu snést. Hle, vyháníš mě dnes z úrodné půdy, musím se před tebou skrývat, jako poběhlík se budu toulat po zemi. Kdo mě najde, zabije mě." Hospodin mu řekl: "Nebude tomu tak: Kdo by zabil Kaina, propadne sedmeronásobné pomstě." Proto dal Hospodin Kainovi znamení, aby ho nikdo nezabil, kdo ho potká. Adam poznal znovu svou ženu a ona porodila syna a dala mu jméno Set, neboť (řekla): "Udělil mi Bůh jiného potomka za Ábela, kterého Kain zabil."Text žalmu:
Žl 50,1+8.16bc-17.20-21

Odp.: Přinášej Bohu oběť chvály.
Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
- od východu slunce až na západ.
- Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Odp.
Proč odříkáváš má přikázání
- a bereš do úst mou smlouvu
- ty, který nenávidíš kázeň
- a má slova házíš za sebe?
Odp.
Bavil ses pomlouváním svého bratra,
- tupil jsi syna své matky.
- Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
- Myslil jsi, že jsem jako ty?
- Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,11-13

Proč toto pokolení žádá znamení?
Ježíšův povzdech je výrazem jeho bolesti nad "tímto pokolením", jehož žádost o znamení není výrazem touhy po utvrzení se ve víře, ale spíše důsledkem tvrdého srdce. Kdo nemá odvahu k základnímu kroku víry ("vstoupit na loď a odjet s Ježíšem na druhý břeh"), neuvěří ani na základě znamení.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné znamení dáno nebude!" A nechal je, vstoupil znovu na loď a odplul na druhý břeh.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015