Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 02:06


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 1. srpna, 2022
Svátek má:  Oskar

Liturgický svátek:  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 28,1-17
Žl 119,29.43.79.80.95.102
-
Mt 14,13-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 1. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 28,1-17

Slyš, Chananjáhu! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi svedl tento lid, aby se spoléhal na lež!
Když babylónský král Nabuchodonosor II. zvítězil v bitvě proti Egypťanům u Karkemise roku 605 př. Kr., stal se pánem přední Asie. Roku 602 př. Kr. zaútočil poprvé na Jeruzalém a dal odvést z chrámu posvátné náčiní. Jeremiáš naznačil brzkou definitivní porážku Jeruzaléma dalším ze svých symbolických jednání: vložil na svoji šíji dřevěné jařmo. Prorok Chananjáh však sejmul a rozlámal toto jařmo a prorokoval brzkou porážku Babylóna. Proti Chananjáhovi uplatňuje Jeremiáš znamení pravosti proroka: jestliže předpovídá štěstí, teprve tehdy se pozná, že je pravým prorokem, když se jeho slovo splní.

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Na začátku kralování judského krále Sidkijáha, čtvrtého roku pátého měsíce, řekl mi Chananjáh, syn Azurův, prorok z Gibeonu, v Hospodinově domě před kněžími a vším lidem: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jařmo babylónského krále! Ještě dvě léta a dám zase na toto místo přinést všecko nářadí Hospodinova domu, které vzal babylónský král Nabuchodonosor z tohoto místa a přenesl je do Babylóna. Také judského krále Jechonjáha, syna Jehojakimova, a všecky judské vyhnance, kteří se dostali do Babylóna, přivedu nazpět na toto místo - praví Hospodin - neboť zlomím jařmo babylónského krále." Tu odpověděl prorok Jeremiáš proroku Chanajáhovi před kněžími a vším lidem, který právě byl v Hospodinově domě. Prorok Jeremiáš řekl: "Ať se tak stane! Kéž tak učiní Hospodin! Ať Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, aby se zas vrátilo nářadí do Hospodinova domu a všichni vyhnanci z Babylóna na toto místo. Ale slyš toto slovo, které mluvím do uší tobě a všemu lidu: Proroci, kteří byli přede mnou i před tebou od dávných dob, prorokovali proti mnoha zemím a proti velikým královstvím válku, hlad a mor. Avšak o proroku, který předpovídá štěstí, se teprve tehdy pozná, že je prorokem, že ho poslal skutečně Hospodin, když se splní slovo toho proroka." Tu vzal prorok Chananjáh jařmo ze šíje proroka Jeremiáše a rozlámal je. Pak řekl Chananjáh přede vším lidem: "Toto praví Hospodin: Tak zlomím jařmo babylónského krále Nabuchodonosora ve dvou letech na šíji všech národů." Prorok Jeremiáš odešel svou cestou. Když prorok Chananjáh rozlámal jařmo na šíji proroka Jeremiáše, oslovil Jeremiáše Hospodin: "Jdi a řekni Chananjáhovi: Tak praví Hospodin: Jařmo dřevěné jsi rozlámal, ale udělám místo něho jařmo železné! Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Železné jařmo položím na šíji všech těchto národů, aby sloužili babylónskému králi Nabuchodonosorovi, a budou mu sloužit (i polní zvěř mu dávám)!" Pak řekl prorok Jeremiáš proroku Chananjáhovi: "Slyš, Chananjáhu! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi svedl tento lid, aby se spoléhal na lež! Proto praví Hospodin: Hle, pošlu tě pryč ze světa: tohoto roku zemřeš, neboť jsi kázal vzpouru proti Hospodinu!" Prorok Chananjáh zemřel v sedmém měsíci toho roku.Text žalmu:
Žl 119,29.43.79.80.95.102

Odp.: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.
Odvrať mě od cesty lži,
- uštědři mi svůj zákon!
Odp.
Neodnímej z mých úst slovo pravdy,
- neboť doufám v tvá rozhodnutí.
Odp.
Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí,
- kdo zachovávají tvá přikázání!
Odp.
Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech,
- abych se nemusil hanbit.
Odp.
Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili,
- já však dávám pozor na tvá přikázání.
Odp.
Neuchyluji se od tvých rozhodnutí,
- protože tys mě poučil.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 14,13-21

Vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.
Do vyprávění o rozmnožení chlebů proniká zkušenost první obce křesťanů se slavením eucharistie. Zvláštní důraz je zde položen na Ježíšův soucit, který jej vede k uzdravování a k sycení zástupů. I eucharistie má nechat člověku takto zakusit konkrétní Boží lásku.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: "Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu." Ale Ježíš jim řekl: "Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!" Odpověděli mu: "Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby." Ježíš řekl: "Přineste mi je sem." A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.Doplňující text:
V ročním cyklu A, kdy se toto evangelium četlo předcházející neděli, se čte dnes:
Mt 14,22-36 ze zítřejšího dne.Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015