Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 22. června 2024, 06:13


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 2. srpna, 2022
Svátek má:  Gustav

Liturgický svátek:  Památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 30,1-2.12-15.18-22
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23
-
Mt 14,22-36

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 2. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 30,1-2.12-15.18-22

Způsobil jsem ti to, protože jsou četné tvoje hříchy. Hle, změním osud Jakubových stanů.
V první polovině úryvku rozpoznáme bezútěšnou situaci zdeptaného Božího lidu. Má vědět, proč tomu tak je: "Protože jsou četné tvoje hříchy" (v. 14). Druhá polovina však nastiňuje šťastnou budoucnost - opětovné zbudování Jeruzaléma, obnovení království a především obnovení smlouvy, jejíž formule se ve starozákonních spisech stále znovu objevuje: "Budete mým lidem a já budu vaším Bohem" (v. 22).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Jeremiáš dostal od Hospodina tato slova: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Napiš si do knihy všechna slova, která budu k tobě mluvit. Tak praví Hospodin: Nezhojitelná je tvá pohroma, velmi zlá je tvá rána. Není, kdo by se tě ujal, jsou léky pro vřed, ale tvá jizva se nehojí. Zapomněli na tebe všichni tvoji milenci, nestarají se o tebe. Bil jsem tě jak nepřítele krutým trestem pro množství tvých nepravostí, protože jsou četné tvoje hříchy. Co křičíš pro své poranění? Nezhojitelná je tvá bolest? Pro množství tvé nepravosti, protože jsou četné tvoje hříchy, jsem ti to způsobil! Tak praví Hospodin: Hle, změním osud Jakubových stanů, slituji se nad jeho příbytky, na své výšině zas bude vystavěno město, palác bude vybudován na svém starém místě. Chvalozpěv z nich bude znít, hlas jásajících. Rozmnožím je, a nebude jich málo; oslavím je, a nebudou bez vážnosti. Jeho synů bude jak za dávných časů, jeho shromáždění u mě potrvá pevně, trestem stihnu všechny, kdo jej utlačují. Vzejde z něho jeho vladař, povstane kníže z jeho středu. Dovolím mu a přistoupí ke mně. Kdo by se jinak odvážil přiblížit ke mně? - praví Hospodin. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem."Text žalmu:
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23

Odp.: Hospodin znovu zbuduje Sión a objeví se ve své slávě.
Pohané budou ctít jméno tvé, Hospodine,
- a všichni králové země tvou slávu,
- až Hospodin znovu zbuduje Sión,
- až se objeví ve své slávě.
- Skloní se k modlitbě opuštěných
- a nepohrdne jejich prosbou.
Odp.
Kéž je to zapsáno pro příští pokolení,
- aby budoucí národ chválil Hospodina.
- Neboť Hospodin shlédl ze své vznešené svatyně,
- popatřil z nebe na zem,
- aby slyšel nářek zajatců,
- aby vysvobodil odsouzené k smrti.
Odp.
Synové tvých služebníků budou bydlet v bezpečí
- a jejich potomstvo potrvá před tebou,
- aby hlásali na Siónu Hospodinovo jméno
- a jeho chválu v Jeruzalémě,
- když se spolu sejdou národy
- a království, aby sloužily Hospodinu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 14,22-36

Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.
Tímto Petrovým zvoláním Matouš opět posouvá důraz základní Markovy verze tohoto příběhu (Bůh sám vychází v Ježíši učedníkům vstříc v dobách krize) do roviny lidské odpovědi: Na základě přijatého slova je třeba také učinit konkrétní kroky. Nechá-li se pak učedník i dále nést přijatým slovem (podaná ruka), nemožné se stává možným. Jinak tone.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: "Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Petr mu odpověděl: "Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: "Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: "Jsi opravdu Boží syn." Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.

Místo tohoto evangelia se může číst následující, zvláště v ročním cyklu A, kdy se dnešní evangelium četlo už včera:
EVANGELIUM Mt 15,1-2.10-14

Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem.
Proč byl Ježíš v úsudku vůči farizeům tak nekompromisní? Odpověď bychom museli hledat ve vynechaných a v navazujících verších (v. 3-9 a 17-20): Pokud se někdo zastává nějaké (sebelépe míněné) tradice, která vede k tomu, že se člověk již nesnaží o čistotu srdce, nalezne u Ježíše tvrdá slova.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli farizeové a učitelé Zákona z Jeruzaléma s otázkou: "Proč tvoji učedníci přestupují podání předků? Vždyť si před jídlem nemyjí ruce!" Ježíš přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte a pochopte: Člověka neposkvrňuje to, co vchází do úst, ale co z úst vychází, to člověka poskvrňuje." Tu k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?" On jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vytržena i s kořenem. Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když ale slepý povede slepého, oba spadnou do jámy."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015