Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 3. června 2023, 10:26


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 31. ledna, 2022
Svátek má:  Marika

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Boska, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a
Žl 3, 2-3.4-5.6-8b
-
Mk 5,1-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 31. ledna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 4. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Jana Boska, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a

Utečme před Absalomem. Nechte Šimeje zlořečit, jestliže mu to Hospodin poručil.
Odkud se vzala Davidova shovívavost vůči Saulovu příbuznému Šimejovi, který mu zlořečí? Předně je David přesvědčen o tom, že skrze Šimejovy kletby k němu hovoří sám Hospodin. Navíc si uvědomuje, že daleko horší kletbou je ozbrojené povstání, které proti němu vede jeho vlastní syn Absalom. Spor otce a syna patří k zavrženíhodným postojům, proto ještě u proroka Malachiáše nacházíme předpověď: "On (Eliáš) obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kletbou" (Mal 3,24).

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
K Davidovi přišel posel a řekl: "Srdce izraelských mužů jde za Absalomem." David pravil všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě: "Utečme pryč, jinak před Absalomem neunikneme; rychle odejděme, aby si nepospíšil a nedostihl nás, nezasáhl nás neštěstím a nevyhubil město ostřím meče." David vystupoval po srázu Olivové hory, stoupal a stále plakal, hlavu měl zahalenou a šel bos. Všechen zbrojný lid, který byl s ním, měl hlavu zahalenou a vystupoval s pláčem. Když král David přišel do Bachurim - hle, vyšel odtamtud muž ze Saulova příbuzenstva. Jmenoval se Šimej, syn Gerův. Jak se blížil, stále zlořečil a házel kameny na Davida a na všechny jeho služebníky, ačkoli po jeho pravici i levici šel všechen zbrojný lid a všichni význační bojovníci. A tak volal Šimej, když zlořečil: "Pryč, pryč, krvežíznivče a ničemo! Hospodin dal na tebe dopadnout všechnu krev Saulova domu, poněvadž jsi uchvátil království místo něho. Nyní dal Hospodin království do ruky tvého syna Absaloma. Hle, dostal ses do zaslouženého neštěstí, poněvadž jsi krvežíznivec!" Tu řekl králi Abišaj, syn Serujin: "Proč má tento mrtvý pes zlořečit mému pánu, králi? Půjdu a srazím mu hlavu!" Král však řekl: "Nestarejte se o mě, synové Serujini!" Jestliže zlořečí a jestliže mu Hospodin poručil: Zlořeč Davidovi! - kdo smí říci: Proč to děláš?" David pak řekl Abišajovi a všem svým služebníkům: "Hle, můj syn, který vyšel z mých útrob, usiluje o můj život, tím spíše Benjamínovec! Nechte ho zlořečit, jestliže mu to Hospodin poručil. Snad Hospodin shlédne na mé soužení a splatí mi dobrem za kletbu tohoto dne." A David se svými muži pokračoval v cestě.Text žalmu:
Žl 3, 2-3.4-5.6-8b

Odp.: Povstaň, Hospodine, zachraň mě!
Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!
- Mnoho jich na mě dotírá!
- Mnoho jich o mně říká:
- "Ani Bůh mu nepomůže!"
Odp.
Ty však, Hospodine, jsi můj štít,
- jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!
- Hlasitě jsem volal k Hospodinu,
- a vyslyšel mě ze své svaté hory.
Odp.
Klidně jsem ulehl a usnul.
- Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.
- Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují.
- Povstaň, Hospodine, můj Bože, zachraň mě!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 5,1-20

Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka!
Ježíš nejen uzdravuje, ale především demonstruje vítězství nad mocnostmi tmy celého pohanského světa, který je vyjádřen oním "druhým břehem" a ztělesněn v obraze posedlého (srov. Iz 65,1-5). Pohané se zatím tohoto daru svobody bojí. Uzdravení posedlého (pohana) je však dovršeno posláním znovu se začlenit do pohanské rodiny a hlásáním Božího dobrodiní připravovat i zde cestu evangeliu.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci se přeplavili na druhý břeh moře do gerazenského kraje. Sotva vystoupili z lodi, hned proti němu běžel z hrobních slují člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobových jeskyních a už ani řetězy ho nikdo nemohl svázat. Často ho totiž spoutali okovy na nohou a řetězy na rukou, ale on řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal - nikdo neměl sílu ho zkrotit. Po celé dny a noci (se potuloval) po těch jeskyních a po horách, křičel a tloukl se kameny. Když zdálky spatřil Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně vykřikl: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, netrap mě!" Ježíš mu totiž řekl: "Nečistý duchu, vyjdi z toho člověka!" Také se ho zeptal: "Jak se jmenuješ?" Odpověděl: "Moje jméno je Pluk, protože je nás mnoho." A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Na stráni se tam páslo velké stádo vepřů. (Ti zlí duchové) ho prosili: "Pošli nás do těch vepřů. Nech nás do nich vejít." Ježíš jim to dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do vepřů. A to stádo se hnalo po příkrém srázu do moře - bylo jich na dva tisíce - a v moři se utopilo. Pasáci vepřů utekli a oznámili to v městě i po dvorcích. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho posedlého zlými duchy, který jich míval v sobě celý pluk, jak tam sedí oblečený a při zdravé mysli, padla na ně bázeň. Ti, kdo viděli, jak se to stalo s tím posedlým a s vepři, jim to vypravovali. Tu začali Ježíše prosit, aby z jejich kraje odešel. Když nastupoval na loď, prosil ho ten bývalý posedlý, aby u něho směl zůstat. On mu to však nedovolil, ale řekl mu: "Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval." Odešel tedy a začal v Desetiměstí rozhlašovat, jak veliké dobrodiní mu Ježíš prokázal. A všichni se tomu divili.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015