Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 11:43


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 22. srpna, 2021
Svátek má:  Bohuslav

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Královny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 21. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Joz 24,1-2a.15-17.18b
Žl 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23
Ef 5,21-32
Jan 6,60-69

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 22. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 21. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka Panny Marie Královny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Joz 24,1-2a.15-17.18b

Chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!
Tak volá lid ve chvíli, kdy znovu před Jozuem stvrzuje Hospodinovu smlouvu, kterou za ně uzavřel Mojžíš. Věrnost tomuto rozhodnutí byla ovšem mnohokrát v dějinách zkoušena, protože bohové a náboženství okolních národů byly pro Izrael stálým pokušením.

Čtení z knihy Jozue.
Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: "Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou (Eufratem), či bohům Amoritů, v jejichž zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!" Lid odpověděl: "Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On vyvedl nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví, a udělal před našima očima tyto veliké divy a chránil nás po celé cestě, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, jejichž středem jsem procházeli. I my chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!"Text žalmu:
Žl 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Hospodinovy očí hledí na spravedlivé,
- k jejich volání se skloní jeho sluch.
- Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,
- aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
Odp.
(Spravedliví) volali, a Hospodin slyšel,
- vysvobodil je z každé jejich tísně.
- Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,
- na duchu zlomené zachraňuje.
Odp.
Spravedlivý mívá mnoho soužení,
- Hospodin však ho ze všech vyprostí.
- Chrání všechny jeho kosti,
- ani jedna z nich nebude zlomena.
Odp.
Zloba uštve bezbožníka k smrti,
- kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.
- Hospodin zachraňuje duše svých služebníků,
- nebudou pykat, kdo se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
Ef 5,21-32

Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
V něm je dnes třeba především hledat vzor pro uspořádání křesťanského manželství. Příliš rychlé a povrchní citování slov o podřízení se ženy muži může skrývat nejistotu muže nebo jeho nekultivovanou touhu po vládnutí.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus (jedná) s církví, protože jsme údy jeho těla. `Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.' Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.Text evangelia:
Jan 6,60-69

Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
Spor Ježíše se židy, s eucharistickým podtextem v závěru, vrcholí negativní reakcí mnohých učedníků, kteří Krista opouštějí. Svou otázkou Dvanácti pak Ježíš provokuje Petrovo vyznání, které má obecnou platnost: Ježíš Kristus je Bohem poslaný Mesiáš, a proto je třeba se ho držet za všech okolností.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?" Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: "Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří." Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: "Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015