Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 22:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 15. srpna, 2021
Svátek má:  Hana

Liturgický svátek:  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie [Slavnost]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Žl 45,10b.11a+12a.16
1 Kor 15,20-27a
Lk 1,39-56

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 15. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie [Slavnost]
Text 1.čtení:
Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama.
Je to klasická stránka mariologického výkladu Apokalypsy. Ve skutečnosti představují "žena" a "drak" na jedné straně církev v jejím transcendentním a pozemském rozměru, v němž historicky přivádí na svět Krista, a na druhé straně protivnou sílu satanského původu, znesvěcující všechno posvátné, která církev pronásleduje. Výsledek zápasu bude pozitivní, protože je pod kontrolou Boží transcendence. Stránka Apokalypsy, posetá nejasnými symboly, nám tedy představuje církev v situaci odporu proti negativním silám v jejich rozmanitých formách. Mariologický výklad je jen příkladnou aplikací tohoto dění, které se mají všichni věřící snažit prožívat v utrpení i radosti: Maria pod křížem ztrácí svého Syna a zas ho získává, a tak se stává podle janovské perspektivy symbolem církve.

Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý rak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému."Text žalmu:
Žl 45,10b.11a+12a.16

Odp.: Královna stojí po tvé pravici ve zlatém rouchu.
Po své pravici máš královnu,
- ozdobenou ofírským zlatem.
Odp.
Slyš, dcero, pohleď a naslouchej,
- sám král touží po tvé kráse.
Odp.
Provázena radostným jásotem
- vstupuje v královský palác.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 15,20-27a

Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi.
Mariino nanebevzetí předjímá slavný úděl vyhrazený všem věřícím. Kristus je "první", komu tento úděl plně přísluší pro jeho božství. Maria je první z řady tvorů, které si chce Bůh získat pro sebe. Jazykem biblickým, apokalyptickým, a zabarveným dokonce helénisticky, vyjadřuje Pavel svůj kristocentrický názor na dějiny. Obsahují různé úseky: Kristovo zmrtvýchvstání je "primice", po ní následují ti, kdo jako Maria "jsou Kristovi", a tedy "konec", tj. vítězství veškerého bytí nad smrtí. Tak "bude Bůh všechno ve všem" (v. 28). Úděl Marie, lidského tvora, jako jsme my, je výzvou, abychom neskončili mezi "nepřáteli" (v. 25) Pána, čili mezi nepřáteli člověka, mezi služebníky "poslední nepřítelkyně" Krista a člověka, smrti (v. 26).

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, `dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. `Všechno' totiž (Bůh) `podřídil pod jeho nohy.Text evangelia:
Lk 1,39-56

Učinil mi veliké věci ten, který je mocný: ponížené povýšil.
Magnificat je hymnus vložený na rty Mariiny, ale je vypracován také na základě společenství anawim, křesťanů, kteří kontemplovali v pokořeném a vítězném Kristu dějiny, jež má prožívat církev. Je to tedy křesťanský žalm, oslavující nejvyšší a definitivní milosrdenství Boha k lidem, jež uskutečnil narozením, smrtí, zmrtvýchvstáním a povýšením Mesiáše, Pána. Tento úkon Boží moci vede k plnosti a převyšuje všechno, co vykonal Bůh ve staré úmluvě jako projev vlády, spravedlnosti a spásy. Magnificat připomíná, že před oslaveným Kristem ztratily lidské mocnosti svou absolutnost. Oslavený Kristus svrhl modly, křesťan se má osvobodit od kouzla mamonu. Magnificat pranýřuje lež a klam těch, kdo se pokládají za pány dějin a chtějí rozhodovat o jejich osudu, a vychází vstříc těm, kdo jako Maria mají srdce plné lásky a duši odpoutanou a svobodnou.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.Doplňující text:
Nanebevzetí Panny Marie - Den SlavnostiLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015