Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 24. července 2024, 04:51


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 11. srpna, 2021
Svátek má:  Zuzana

Liturgický svátek:  Památka sv. Kláry, panny [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Dt 34,1-12
Žl 66 1-3a.5+8.16-17
-
Mt 18,15-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 11. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 19. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Kláry, panny [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Dt 34,1-12

Mojžíš tam zemřel podle Hospodinova slova; a už nepovstal prorok, jako byl on.
Pentateuch končí smrtí jeho největšího protagonisty - Mojžíše. Mojžíše, to je historie Izraele od exodu až k branám zaslíbené země. Umírá jako Hospodinův služebník v plné síle. Jen při povrchním pohledu nás může zarazit, že jeho hrob upadl v zapomenutí. Mojžíš byl tak velikou postavou, že i v následujících generacích zůstane natolik živý, že nebude třeba putovat k jeho hrobu a oslavou si ho připomínat.

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš vystoupil z moabských stepí na horu Nebo, na vrchol Pisga, který je proti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi: Gilead až k Danu, celou (zemi) Naftali, zemi Efraim a Manasse, celou zemi judskou až k západnímu moři, Negeb, okolí (Jordánu), planinu Jericha, města palem, až k Soaru. Hospodin mu řekl: "To je ta země, o níž jsem přísahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: `Dám ji tvému potomstvu.' Ukázal jsem ti ji, ale nepřejdeš tam." A Mojžíš, Hospodinův služebník, tam zemřel v moabské zemi podle Hospodinova slova. Pohřbili ho v Údolí v moabské zemi proti Bet Peoru, ale nikdo nezná jeho hrob až dodnes. Mojžíšovi bylo sto dvacet let, když zemřel, jeho oči nezeslábly, jeho životní síla nezmizela. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moabských stepích třicet dní. Potom skončila doba nářku a smutku nad Mojžíšem. Jozue, syn Nunův, byl plný ducha moudrosti, neboť Mojžíš vložil na něj své ruce. Synové Izraele ho poslouchali, a tak vykonali příkaz, který dal Hospodin Mojžíšovi. V Izraeli už nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, s nímž Hospodin jednal tváří v tvář. Kolik bylo znamení a divů, jimiž ho pověřil Hospodin, aby je vykonal v egyptské zemi na faraónovi, na jeho služebnících a na celé jeho zemi! Jak silnou moc a jak velké úděsné skutky vykonal Mojžíš před očima celého Izraele!Text žalmu:
Žl 66 1-3a.5+8.16-17

Odp.: Bůh buď veleben; on dal život naší duši.
Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla!
Odp.
Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
- Velebte, národy, našeho Boha
- a rozhlašujte jeho chválu!
Odp.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
- chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
- Svými ústy jsem k němu volal,
- velebil jsem ho svým jazykem.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 18,15-20

Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.
A to je hlavním cílem všeho dalšího! Matouš sice přejímá v tehdejším židovství běžnou povinnost kárat hříchy druhých a ani křesťanské obci neupírá právo "svazovat a rozvazovat" (a tak se chránit před důsledky hříchu), ale dává důraz na prvotnost osobního vztahu, na zahrnutí hříšníka do modliteb a na vědomí živé přítomnosti toho, který "nalomenou třtinu nedolomí".

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015