Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 08:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 8. srpna, 2021
Svátek má:  

Liturgický svátek:  Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 19. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 19,4-8
Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9
Ef 4,30 - 5,2
Jan 6,41-51

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 8. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 19. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Dominika, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Král 19,4-8

Šel v síle toho pokrmu až k Boží hoře.
Chléb, kterým je prorok sycen, připomíná manu, jež posilovala Izrael na cestě do zaslíbené země. Podobně i Eliášovo putování k hoře Chorebu je putováním k důležitému okamžiku Božího sebezjevení se člověku, avšak ne již v hromobití a zemětřesení, ale v jemném vánku.

Čtení z první knihy Královské.
Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a zvolal: "Už je toho dost, Hospodine, vezmi si můj život, neboť nejsem lepší než moji otcové!" Lehl si a pod tou kručinkou usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň, jez!" Podíval se, a hle - u jeho hlavy chléb upečený na rozžhaveném kameni a džbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil podruhé, dotkl se ho a řekl: "Vstaň a najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš dlouhá." Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu.Text žalmu:
Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Odp.: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina,
- oslavujme spolu jeho jméno!
- Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
- vysvobodil mě ze všech mých obav.
Odp.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
- vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
- Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
- pomohl mu ve všech jeho strastech.
Odp.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
- kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
- Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
- blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.Text 2.čtení:
Ef 4,30 - 5,2

Žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
Nový život v Kristu, nesený jeho Duchem, má kvality, o kterých zde apoštol mluví. Vzájemná laskavost, milosrdenství a odpuštění, k nimž jsou křesťané vyzýváni, mají kořenit v Kristově lásce k nám, která se projevila v oběti na kříži.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.Text evangelia:
Jan 6,41-51

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Pokračování dialogu o chlebu života, navozeného zázračným nasycením pěti tisíců, přechází od sporů o znamení z nebe k otázce Ježíšova původu a jeho vztahu k Otci. Ježíš se znovu označuje za chléb života a vysvětluje, co to znamená: jako mana pocházela z nebe od Otce, tak také on je od Otce z nebe; jako mana dávala život těm, kdo putovali pouští, tak také on dává život věčný všem, kdo putují tímto životem.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: "Já jsem chléb, který sestoupil z nebe." Namítali: "Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: `Sestoupil jsem z nebe?' Ježíš jim odpověděl: "Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015