Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 25. července 2024, 09:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 16. srpna, 2021
Svátek má:  Jáchym

Liturgický svátek:  Sv. Štěpána Uherského [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sd 2,11-19
Žl 106,34-35.36-37.39-40.43ab+44
-
Mt 19,16-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 16. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 20. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Štěpána Uherského [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Sd 2,11-19

Hospodin jim povolával soudce, ale ani ty neposlouchali.
Úryvek předkládá schéma typické jak pro knihu Soudců, tak pro celé dějiny Božího lidu: 1. Boží spásné chování; 2. nevěrnost a hřích člověka; 3. Boží hněv; 4. pokání; 5. nová Boží milost. Je to tragické i povzbudivé zároveň. Tragické kvůli člověku, povzbudivé pro Boží věrnost a milosrdenství. Stojíme před stále stejně smutnou historií hříchu, který člověka láká a přitahuje, ale neukáže mu své tragické důsledky. Knika Soudců je povzbuzením k věrnosti jedinému Bohu.

Čtení z knihy Soudců.
Synové Izraele konali to, co se Hospodinu nelíbilo: sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země, a chodili za jinými bohy, za bohy sousedních národů, klaněli se jim, a tak popouzeli Hospodina k hněvu. Opustili Hospodina a sloužili Bálovi a Astartám. Proto vzplanul Hospodinův hněv proti Izraeli, vydal je do moci lupičů a ti je plenili, vydal je napospas okolním nepřátelům, takže jim už nemohli odolat. Do všeho, co podnikali, zasahovala Hospodinova ruka k jejich neštěstí, jak to Hospodin řekl a přísahal. Uvedl je do svrchované tísně. Tu jim Hospodin povolával soudce a ti je vysvobozovali z moci jejich plenitelů. Ale ani své soudce neposlechli, byli Hospodinu nevěrní, klaněli se cizím bohům, sešli rychle z cesty, kterou chodívali jejich otcové, když poslouchali Hospodinovy příkazy. Oni tak nejednali. Jestliže jim Hospodin povolal soudce, pomáhal mu a vysvobozoval je z moci nepřátel, dokud ten soudce žil, neboť Hospodin měl soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany. Jakmile však soudce zemřel, obrátili, jednali hůř než jejich otcové. Chodili za jinými bohy, sloužili a klaněli se jim, neustoupili od svých zločinů a od svého zatvrzelého jednání.Text žalmu:
Žl 106,34-35.36-37.39-40.43ab+44

Odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.
Otcové naši nevyhubili národy,
- jak jim Hospodin rozkázal,
- ale smísili se s pohany
- a naučili se jejich skutkům.
Odp.
Uctívali jejich modly,
- a ty se jim staly léčkou.
- Obětovali své syny
- i své dcery zlým duchům.
Odp.
Znečistili se svými skutky
- a zpronevěřili se svými zločiny.
- Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu
- a zošklivil si své dědictví.
Odp.
Mnohokrát je vysvobodil,
- oni ho však roztrpčovali svými pletichami.
- Ale shlédl na jejich soužení,
- když slyšel jejich prosbu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 19,16-22

Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, a budeš mít poklad v nebi.
Matouš opět zdůrazňuje lidské předpoklady plnější cesty následování: Člověk sám od sebe musí vědět, že mu ještě něco schází, a musí být naplněn zcela určitou touhou po dokonalosti - být zacílen k Bohu. Ne každý tyto předpoklady splňuje.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Nějaký (člověk) přistoupil (k Ježíšovi) a zeptal se: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš, co je dobré? Jenom jeden je dobrý. Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání." Zeptal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe." Jinoch mu řekl: "To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?" Ježíš mu řekl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" Když jinoch to slovo uslyšel, odešel zarmoucen, protože měl velký majetek.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015