Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:14


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2021
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 4. srpna, 2021
Svátek má:  Dominik

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Nm 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35
Žl 106,6-7a.13-14.21-22.23
-
Mt 15,21-28

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 4. srpna, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Nm 13,1-2a.25 - 14,1.26-29.34-35

Pohrdli vytouženou zemí.
Izrael je konečně po dlouhém putování u bran zaslíbené země. Teologicky důležitá je zejména informace průzkumníků o síle a moci obyvatel té země. Není tedy v možnostech Božího lidu, aby sám do této země vstoupil. Bůh si vytvořil svůj lid, vyvedl ho z Egypta, převedl Rudým mořem a pouští a nyní ho také uvede do zaslíbené země. Obsazení země bude dalším velikým vyznáním víry v Hospodina.

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Mojžíšovi na poušti Faran: "Pošli několik mužů, aby prozkoumali kananejskou zemi, kterou chci dát synům Izraele." Po čtyřiceti dnech, když zemi prozkoumali, se vrátili. Vyhledali Mojžíše, Áróna a celé společenství synů Izraele na poušti Faran v Kadeši a podali zprávu jim a celému společenství a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Země skutečně oplývá mlékem a medem a zde máte její ovoce. Ale lid, který v zemi přebývá, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, také jsme tam viděli Anakovy potomky. Jih země obývají Amalečané, na pohoří přebývají Chetité, Jebuzité a Amorité a u moře i podél Jordánu bydlí Kananejci." Kaleb uklidňoval lid, který reptal na Mojžíše, a řekl: "Jen vytáhněme a dobuďme tu zemi, neboť to můžem dokázat!" Ale ostatní, kteří ho doprovázeli, říkali: "Nemůžeme vytáhnout na ty lidi, vždyť jsou silnější než my!" O zemi, kterou prozkoumali, rozšířili u synů Izraele falešnou zprávu. Říkali: "Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je země, která požírá své obyvatele, a všichni lidé, které jsme v ní viděli, jsou velké postavy. Viděli jsme tam obry, Anakovy syny z pokolení obrů. Jako kobylky jsme si připadali, a tak jsme vypadali i v jejich očích." Veškeré společenství se dalo do křiku a hlasitě plakalo celou onu noc. Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: "Jak dlouho budu s tímto zlým společenstvím, které se proti mně bouří? Řekni jim: Jako že jsem živ - praví Hospodin - budu jednat s vámi, jak jste si sami žádali: Vaše mrtvá těla padnou na této poušti, vy všichni, kteří jste byli spočítáni od dvaceti let nahoru, vy všichni bez výjimky, protože jste proti mně reptali. Čtyřicet dní jste prozkoumávali zemi: každý den platí za rok. Čtyřicet let budete odpykávat svou vinu, a tak poznáte, co je má nemilost. Já Hospodin pravím: Jistě to tak udělám tomuto zlému společenství, které se proti mně spiklo: Na této poušti zahynou a zde zemřou!"Text žalmu:
Žl 106,6-7a.13-14.21-22.23

Odp.: Pamatuj na nás, Hospodine, pro náklonnost k svému lidu.
Nebo: Aleluja. Hřešili jsme jako naši otcové,
- páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.
- Naši otcové v Egyptě
- nechápali tvé divy.
Odp. Brzy zapomněli na Hospodinovy skutky,
- nevyčkali jeho rozhodnutí.
- Dali se strhnout žádostivostí na poušti,
- pokoušeli Boha na pustině.
Odp.
Zapomněli na Boha, který je zachránil,
- který v Egyptě vykonal divy,
- zázraky v Chámově zemi,
- úžasné skutky u Rudého moře.
Odp.
Rozhodl se, že je zničí,
- kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u něho nepřimlouval,
- aby odvrátil jeho hněv,
- jímž je chtěl zhubit.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 15,21-28

Ženo, jak veliká je tvá víra!
Jak velice záleží na postoji člověka! Příběh pohanské ženy, která z Ježíšových úst slyší tuto velikou pochvalu, ukazuje, že Boží plán spásy není nějaký strnulý neměnný postup. Bůh sice poslal svého posla k Izraeli, víru však našel u pohanů. Zde se již odrážejí první zkušenosti církve.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: "Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá." Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: "Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí." Odpověděl: "Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského." Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: "Pane, pomoz mi!" On jí však odpověděl: "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům." Ona řekla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů." Nato jí řekl Ježíš: " Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ." A od té chvíle byla její dcera zdravá.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015