Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:27


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 4. září, 2022
Svátek má:  Jindřiška

Liturgický svátek:  Sv. Růžena z Viterba
Liturgické období:  Mezidobí, 23. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mdr 9,13-19
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17
Flm 9b-10.12-17
Lk 14,25-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 4. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 23. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Růžena z Viterba
Text 1.čtení:
Mdr 9,13-19

Kdo může poznat Boží úmysly?
Boží svrchovanost a velikost je člověkem neuchopitelná. A člověk je ve své slabosti, kterou je nejen tělesnost, ale i hřích, naprosto závislý na daru od Boha.

Čtení z knihy Moudrosti.
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zachránili.Text žalmu:
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17

Odp.: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach
- a pravíš: "Vraťte se, smrtelníci!"
- Neboť tisíc let je v tvých očích
- jako včerejší den, který minul,
- a jako noční hlídka.
Odp.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen,
- podobají se pučící trávě:
- Zrána kvete a bují,
- večer je skosena a vadne.
Odp.
Nauč nás počítat naše dny,
- ať dojdeme k moudrosti srdce.
- Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
- Slituj se nad svými služebníky!
Odp.
Nasyť nás brzy svou slitovností,
- ať jásáme a radujeme se po celý život!
- Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha,
- dej zdar práci našich rukou,
- dej zdar práci našich rukou!
Odp.Text 2.čtení:
Flm 9b-10.12-17

Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako drahého bratra.
Podle tehdejších zákonů nebylo možné mít u sebe uprchlého otroka, jakým byl Onezimos. Pavel tento zákon ctil, i když byl Onezimos jím samým v žaláři pokřtěn a jeho majitel - Filemon - křesťan a Pavlův přítel. Pavel ovšem doufá, že otrok bude přijat a bude mu odpuštěno.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi.
(Mluví to) Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život (tady) v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, (přijmi ho,) jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe (tady) ve vězení, (které snáším pro hlásání) evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je (tolik milý), jak teprve tobě, jako člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy (přesvědčen), že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.Text evangelia:
Lk 14,25-33

Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Na malé ploše jsou soustředěny tři menší samostatná vyprávění. Nesou v sobě dvojí poselství: První říká, že Boží království, které přichází, je něčím tak velikým, že je třeba pro ně cokoli opustit, dokonce i vztahy tak samozřejmé a blízké, jako jsou vztahy v rodině. Druhé je velmi praktické: upozorňuje, že ten, kdo se chce rozhodnout pro Boží království, musí jednat tak, aby nezůstal v půli cesty.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: "Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry - ano i sám sebe - až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.' Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci (vojáků) utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015