Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:37


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 6. září, 2022
Svátek má:  Boleslav

Liturgický svátek:  Sv. Magnus
Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Kor 6,1-11
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b
-
Lk 6,12-19

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 6. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 23. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Magnus
Text 1.čtení:
1 Kor 6,1-11

Bratr se soudí s bratrem, a to ještě před nevěřícími.
Mezi křesťany by vůbec neměly vznikat právní spory. A už vůbec by neměly být předkládány k rozhodování pohanským soudcům. Podobný odpor vůči souzení a rozsuzování nacházíme již u samotného Ježíše: "Kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?" (Lk 12,14). Přesto Bůh svěřil Synu člověka eschatologický soud, jehož budou podle apoštola Pavla účastni také všichni křesťané: "Což nevíte, že křesťané budou soudit tento svět?" (v. 2).

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Když má někdo z vás s druhým spor, nestyděl by se dovolávat práva u pohanů, místo u křesťanů? Což nevíte, že křesťané budou soudit svět? A jestliže soud nad světem je ve vašich rukou, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše všední věci! Máte-li běžné spory, ustanovte za rozhodčí ty, kteří v církevní obci nic neznamenají. Styďte se, že k vám musím takto mluvit. Copak není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? Místo toho se však bratr soudí s bratrem, a to ještě před nevěřícími! Vůbec už to je u vás zlořád, že mezi sebou vedete soudy. Proč raději nesnášíte bezpráví? Proč raději netrpíte škodu? Ale místo toho sami působíte bezpráví a škodu, a to bratřím! Nebo nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zhýralci, ani lidé zvrácení, ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít v Božím království účast. A takoví bývali někteří z vás. Ale dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni pro jméno Pána Ježíše Krista a skrze Ducha našeho Boha.Text žalmu:
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b

Odp.: Hospodin miluje svůj národ. Nebo: Aleluja.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
- Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
- synové Siónu ať jásají nad svým králem.
Odp.
Ať chválí jeho jméno tancem,
- ať mu hrají na buben a na citeru,
- neboť Hospodin miluje svůj národ
- a pokorné zdobí vítězstvím.
Odp.
Ať svatí jásají chvalozpěvem,
- ať se veselí na svých ložích.
- Boží chválu ať mají v hrdlech.
- Všem jeho svatým bude to ke cti.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 6,12-19

Celou noc strávil v modlitbě. Vyvolil dvanáct učedníků a nazval je apoštoly.
To vše po celonoční modlitbě (oblíbený Lukášův důraz) a ve chvíli, kdy se od něj zcela odvracejí vůdcové Izraele. Kruh Dvanácti ztělesňuje Ježíšův nárok na celý Izrael (12 kmenů) a zároveň má naznačit kontinuitu struktury prvotní církve s pozemským Ježíšem (Ježíš - Dvanáct - učedníci - zástupy). Skrze slyšení jeho slova a "svátostný dotyk" (v. 19) každý prožívá uzdravení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval apoštoly: Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. (Ježíš) sestoupil (s hory) a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství (lidí) se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015