Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 19. června 2024, 15:45


Následující měsíc » « Předchozí měsícsrpna 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: srpen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 4. srpna, 2022
Svátek má:  Dominik

Liturgický svátek:  Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 31,31-34
Žl 51,12-13.14-15.18-19
-
Mt 16,13-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 4. srpna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 18. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 31,31-34

Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu.
Starou smlouvu znevážili Izraelité a Judovci vlastní svévolí a zpronevěrou Hospodinu. Byla uzavřena s jejich otci při útěku z Egypta, nedošla však skutečného vnitřního přijetí ze strany vyvoleného lidu. Proto chce Hospodin sjednat smlouvu novou - vloží svůj zákon do nitra, napíše jej do srdce lidí. Podobně jako Jeremiáš prorokuje také Ezechiel o zniternění, odejmutí kamenného srdce (Ez 36,24-27). Slova ustanovení eucharistie v Lukášově evangeliu přímo navazují na Jeremiášovo proroctví o nové smlouvě (Lk 22,20; 1 Kor 11,25).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem - praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraeolvým domem po těch dnech - praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: "Poznej Hospodina!" Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího - praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.Text žalmu:
Žl 51,12-13.14-15.18-19

Odp.: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
- Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
- Neodvrhuj mě od své tváře
- a neodnímej mi svého svatého ducha.
Odp.
Vrať mi radost ze své ochrany
- a posilni mou velkodušnost.
- Bezbožné budu učit tvým cestám
- a hříšníci se budou obracet k tobě.
Odp.
Vždyť nemáš zálibu v oběti,
- kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
- Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
- zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 16,13-23

Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Matouš slovem o skále vyjadřuje prakřesťanské přesvědčení, že Šimon Petr má pro své upřednostnění pozemským a vzkříšeným Ježíšem (srov. Jan 21,15-17) nosnou a zachovávající funkci pro společenství učedníků. Zároveň dostává plnou moc k výkladu a aplikaci Božího zákona tak, aby lidem otvíral nebeské království. Skálou je však jen tehdy, učiní-li cestu kříže cestou svojí - jinak se stává "kamenem úrazu".

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi." Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. (Od té doby) Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: "Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!" On se však obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015