Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 20. června 2024, 05:39


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2021
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 5. července, 2021
Svátek má:  Den slovanských věrozvěstů

Liturgický svátek:  Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa (patronů Evropy, hlavních patronů Moravy) [Slavnost]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 61,1-3a
Žl 117,1.2
2 Kor 4,1-2.5-7
Lk 10,1-9

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den slavnosti se zobrazují vždy vlastní texty.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 5. července, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa (patronů Evropy, hlavních patronů Moravy) [Slavnost]
Text 1.čtení:
Iz 61,1-3a

Hospodin mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým.
Prorok, oživován Duchem Božím, přináší působivou zvěst, která je "evangeliem" pro chudé, nadějí pro nemocné, osvobozením pro otroky a vězně. Jako herold hlásá osvobození, útěchu a pokoj celému společenství Izraele. V nazaretské synagoze bude Ježíš aplikovat tento text na sebe (srov. Lk 4,18). Církev ho používá také pro oslavu činnosti všech, kdo se svou službou účastní Pánova poslání.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.Text žalmu:
Žl 117,1.2

Odp.: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Nebo: Aleluja.
Chvalte Hospodina, všichni lidé,
- oslavujte ho, všechny národy.
Odp.
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
- a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Odp.Text 2.čtení:
2 Kor 4,1-2.5-7

Kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci.
Nepřátelé obviňovali Pavla, že se staví na odiv. Odpovídá jim tím, že zdůrazňuje velikost kazatelské služby, jejímž předmětem je Ježíš, Mesiáš a Pán, a která se snaží, aby nad světem zazářilo božské světlo, jež se skvěje na Kristově tváři. Apoštol je šťastný a hrdý, že byl vyvolen k takovému úkolu. Ale současně zná svou slabost a nehodnost, ví, že svou velikost nemá ze sebe.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. (Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme, že) Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.Text evangelia:
Lk 10,1-9

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Pán chce spasit všechny lidi. Posílá učedníky po dvou jako svědky bratrské lásky. Nehlásají sami sebe, ale toho, jehož jsou zvěstovateli. Jedna starobylá tradice tvrdí, že Lukáš byl jedním z dvaasedmdesáti učedníků, které poslal Ježíš na misii jako "beránky mezi vlky" (v. 3).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!'Doplňující text:
Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - SlavnostLiturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015