Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 24. června 2024, 21:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2021
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2021


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 26. června, 2021
Svátek má:  Adriana

Liturgický svátek:  Sv. Jan a Pavel
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 18,1-15
Lk 1,46-48a.48b-49.50+53.54-55
-
Mt 8,5-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 26. června, 2021

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jan a Pavel
Text 1.čtení:
Gn 18,1-15

Což je Hospodinu něco nemožné? Vrátím se k tobě a Sára bude mít syna.
Celá událost se odehrává ve dvou scénách: v první se vše týká pohostinnosti, aby se ve druhé scéně přešlo k hlavnímu tématu - ohlášení narození Izáka. Abrahámova pohostinnost ukazuje na jeho přirozené lidské ctnosti, ale poněvadž tři hosté nejsou jen obyčejní lidé, stává se Abrahámovo chování vyjádřením jeho náboženského postoje. Pohoštění se tak stává jakoby kultovním aktem, při kterém vstupuje člověk ve společenství s Bohem.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově doubravě, když seděl za největšího denního parna u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a podíval se, hle - stáli před ním tři muži. Sotva je spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, poklonil se až k zemi, a řekl: "Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých očích, nepřecházej kolem svého služebníka. Připraví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a odpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba, posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste jinak šli kolem svého služebníka?" Odpověděli: "Nuže, udělej, jak jsi řekl!" Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: "Honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, zadělej ji a upeč placky!" Potom Abrahám běžel ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služebníkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i sladké mléko, tele již upravené a předložil jim to. Obsluhoval je pod stromem, zatímco jedli. Zeptali se: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." (Hospodin) řekl: "Vrátím se k tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude mít syna." Sára poslouchala u vchodu do stanu, který byl za ním. Abrahám a Sára byli už staří, pokročili v letech a Sáře už přestalo to, co mívají ženy. Sára se smála v srdci, řekla si: "Teď, když jsem zvadlá, mám zakoušet rozkoš? I můj muž je už starý." Hospodin řekl Abrahámovi: "Pročpak se Sára směje a říká: `Copak ještě mohu rodit, když jsem stará?' Což je Hospodinu něco nemožné? Napřesrok v tento čas se vrátím k tobě a Sára bude mít syna." Sára zapírala: "Nesmála jsem se" - poněvadž se bála. Ale (Hospodin) řekl: "Nikoli, smála jsi se!"Text žalmu:
Lk 1,46-48a.48b-49.50+53.54-55

Odp.: Pán pamatoval na své milosrdenství.
Velebí
- má duše Hospodina
- a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
- neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Odp.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
- všechna pokolení,
- že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
- Jeho jméno je svaté.
Odp.
Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení
- k těm, kdo se ho bojí.
- Hladové nasytil dobrými věcmi
- a bohaté propustil s prázdnou.
Odp.
Ujal se svého služebníka Izraele,
- pamatoval na své milosrdenství,
- jak slíbil našim předkům,
- Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 8,5-17

Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem.
Moc Ježíšova slova překonává všechny hranice - i pohané jsou vírou začleňováni do spásy Izraele, jehož příslušníci si na druhé straně nesmí být jisti spásou jen proto, že jsou privilegovanými syny království. Ježíš je pravým Božím služebníkem (Iz 52,13 - 53,12), který již na své pouti na sebe začíná brát utrpení a nouzi Izraele.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." (Ježíš) mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho."Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: `jdi', a jde, a jinému: `přijď ', a přijde, a svému služebníkovi: `udělej to', a udělá to."Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale synové království budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a skřípění zubů." Setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane." A služebník se v tu hodinu uzdravil.Když vešel Ježíš do Petrova domu, uviděl, že Petrova tchyně leží a má horečku. Dotkl se její ruky, a horečka jí přestala; (ona) vstala a obsluhovala ho.
Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých zlými duchy. Svým slovem duchy vyhnal a všecky nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co řekl prorok Izaiáš: `Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.'Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015