Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 21. července 2024, 21:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 13. října, 2022
Svátek má:  Renáta

Liturgický svátek:  Sv. Eduard
Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ef 1,1-10
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6
-
Lk 11,47-54

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 13. října, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 28. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Eduard
Text 1.čtení:
Ef 1,1-10

V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
Výsledky novějšího biblického bádání ukazují na určité rozdíly mezi autentickými listy apoštola Pavla a spisy, jež jsou dílem Pavlových žáků a pokračovatelů. List Efesanům patří do druhé skupiny. Po obvyklém pozdravu nenacházíme u Pavla běžné poděkování za duchovní rozkvět církevní obce. Zato máme hned na začátku listu jeden z nejkrásnějších a nejhlubších raněkřesťanských hymnů. Vykoupení je již nyní jistotou křesťanů, avšak dovrší se teprve tehdy, když Bůh v Kristu sjednotí "vše, co je na nebi i na zemi".

Začátek listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, křesťanům [v Efesu] a věřícím v Kristu Ježíši: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.Text žalmu:
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Odp.: Hospodin uvedl ve známost svou spásu.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
- neboť učinil podivuhodné věci.
- Vítězství je dílem jeho pravice,
- jeho svatého ramene.
Odp.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
- před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
- Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
- Izraelovu domu.
Odp.
Všechny končiny země uzřely
- spásu našeho Boha.
- Jásejte Hospodinu, všechny země,
- radujte se, plesejte a hrejte!
Odp.
Hrejte Hospodinu na citeru,
- na citeru a s doprovodem zpěvu,
- za hlaholu trub a rohů,
- jásejte před králem Hospodinem!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 11,47-54

Na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše.
Tato slova jsou součástí pátého "běda" (viz včerejší evangelium), které patří těm (v židovství a pro Lukáše i v církvi, viz 12,1b), kdo kultovní úctou k mučedníkům zastírají svoji uzavřenost vůči jakýmkoli prorockým slovům směřujícím do jejich vlastního života. Šesté pak patří těm, kterým nejen jejich způsob výkladu Písma zabraňuje vstoupit do přicházejícího Božího království, ale zároveň v tom brání i druhým.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán řekl (znalcům Zákona): "Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili." Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015