Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 03:16


Následující měsíc » « Předchozí měsíczáří 2022
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: září 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 26. září, 2022
Svátek má:  Andrea

Liturgický svátek:  Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Job 1,6-22
Žl 17,1.2-3.6-7
-
Lk 9,46-50

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 26. září, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 26. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Job 1,6-22

Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno!
Kniha Job nepodává historické události, nýbrž učí moudrosti. Je koncipovaná téměř jako divadelní představení. V úvodní scéně vystupuje Hospodin, obklopený "Božími syny", svým nebeským dvorem, v dialogu s odpůrcem - satanem. Uzavírají dohodu o zkouškách, jimiž bude muset projít bohabojný Job. Potom se scéna mění a přicházejí "Jobovy zvěsti". Job však zůstává nezlomen a pronáší známá slova: "Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno."

Čtení z knihy Job.
Jednou se Boží synové shromáždili u Hospodina. Přišel s nimi i satan. Hospodin řekl satanovi: "Odkud přicházíš?" A satan odpověděl Hospodinu: "Procházel jsem zemí a potuloval jsem se po ní." Tu řekl Hospodin satanovi: "Všiml sis mého služebníka Joba, že mu není na zemi podobného? Je to muž bezúhonný, čestný, bohabojný a varuje se zlého." Satan odpověděl Hospodinu: "Copak je Job bohabojný zadarmo? Nechráníš ho ze všech stran, jeho dům a vše, co má? Žehnáš jeho podnikání a jeho stáda se na zemi množí. Jen vztáhni svou ruku a dotkni se všeho, co má, (a uvidíš,) zda ti nebude zlořečit do tváře!" Tu řekl Hospodin satanovi: "Hle, do tvé moci dávám vše, co má; jenom na něho samého nevztahuj svou ruku!" A satan od Hospodina odešel. Jednou, když (zase Jobovi) synové a dcery hodovali v domě nejstaršího bratra, přišel posel k Jobovi a oznámil: "Když býci orali a oslice se pásly vedle nich, Sabejci zaútočili, uloupili je a čeleď pobili mečem; jen já sám jsem unikl, abych ti to oznámil." Ještě tento (posel) mluvil, když přišel druhý a řekl: "Boží oheň spadl z nebe, sežehl ovce i čeleď a pohltil je; jen já sám jsem unikl, abych ti to oznámil." Ještě ten mluvil, když přišel třetí a řekl: "Chaldejci sešikovali tři tlupy, vyrazili na velbloudy, uloupili je a čeleď pobili mečem; jen já sám jsem unikl, abych ti to oznámil." Ještě ten mluvil, když přišel čtvrtý a řekl: "Tvoji synové a dcery hodovali v domě svého nejstaršího bratra. A tu se z pouště přihnala veliká vichřice, obořila se na čtyři rohy domu, takže se zřítil na děti, a ty zahynuly; jen já sám jsem unikl, abych ti to oznámil." Tu Job vstal, roztrhl si šat, oholil svou hlavu, padl na zem, klaněl se a řekl: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno." Tak Job v ničem nezhřešil a neřekl nic, co by se o Bohu neslušelo.Text žalmu:
Žl 17,1.2-3.6-7

Odp.: Popřej mi sluchu, Bože, slyš mé slovo!
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
- všimni si mého nářku,
- popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!
Odp.
Ty sám posuď mou spravedlnost,
- tvé oči vidí, co je správné.
- Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v noci,
- tříbíš mě ohněm,
- nenalezneš na mně nepravosti.
Odp.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
- popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
- Ukaž mi svou zvláštní milost
- ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny,
- kdo se utíkají k tvé pravici.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 9,46-50

Kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší.
Ježíš takto a především symbolickým poukazem na malé dítě musí "léčit" nejen nepochopení, ale i necitlivost učedníků vůči své tragické cestě. Verše 49n jsou pak výzvou k toleranci mezi různými skupinami v křesťanství a varováním před přílišnou uniformizací církve (v. 49b zní dosl. z řec.: "... kdo tě nenásleduje spolu s námi"). Avšak srov. také 11,23!

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíšovi učedníci začali uvažovat, kdo z nich je největší. Ježíš věděl, o čem v srdci uvažují. Vzal dítě, postavil ho vedle sebe a řekl jim: "Kdo přijme takové dítě kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, přijímá toho, který mě poslal. Neboť kdo je mezi vámi všemi nejmenší, ten je největší." Jan se ujal slova a řekl: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu a bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem jako my." Ježíš mu však řekl: "Nebraňte! Neboť kdo není proti vám, je s vámi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015