Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 22:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervna 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 22. června, 2024
Svátek má:  Pavla

Liturgický svátek:  Památka sv. Paulina Nolánského, biskupa; Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kron 24,17-25
Žl 89,4-5.29-30.31-32.33-34
-
Mt 6,24-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 22. června, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Paulina Nolánského, biskupa; Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Kron 24,17-25

Zachariáš, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.
Přestože přecházíme od čtení z druhé knihy Královské ke druhé knize Kronik, je zde obsahová návaznost na předcházející čtení. Mladičký král Joaš byl dosazen na trůn díky knězi Jojadovi, věrnému ctiteli Hospodina. Přesto Joaš nezůstává Hospodinu věrný a po Jojadově smrti dovoluje v Izraeli modloslužbu. Obětí zpupného odvratu od Hospodina je i Jojadův syn, kněz Zachariáš. Podle Ježíšových slov je ukamenování Zachariáše posledním případem z řady proroků, které zavraždili otcové těch, kteří nyní staví prorokům hroby (Mt 23,25).

Čtení z druhé knihy Kronik.
Když Jojada zemřel, přišla judská knížata ke králi (Joašovi) a poklonila se mu; tehdy je král vyslyšel. Opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a sloužili posvátným kamenům a modlám. Ale pro tuto jejich vinu se vylil na Judu a Jeruzalém Boží hněv. Posílal jim proroky, aby je vrátili Hospodinu, zapřísahali je, ale oni neposlechli. Boží duch se zmocnil Zachariáše, syna kněze Jojady, a ten se postavil uprostřed lidu a říkal jim: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete Hospodinova přikázání? Nebudete mít úspěch! Protože jste opustili Hospodina, on opustil vás!" Tu se proti němu spikli a na králův příkaz ho ukamenovali v nádvoří Hospodinova domu. Král Joaš si nevzpomněl na milosrdenství, které mu prokázal (velekněz) Jojada, otec (Zachariášův), a zabil jeho syna (Zachariáše). Když ten umíral, řekl: "Hospodin to vidí a pomstí to!" A vskutku, na konci roku vytáhlo proti (králi Joašovi) aramejské vojsko, vnikli do Judska a do Jeruzaléma a povraždili všechna knížata lidu a všechnu kořist poslali damašskému králi. Ačkoli bylo aramejské vojsko počtem mužů malé, když přišlo, Hospodin vydal do jejich moci vojsko velmi četné, poněvadž opustili Hospodina, Boha svých otců. Tak vykonali trest nad Joašem a opustili ho těžce zraněného. Když odešli, spikli se proti němu jeho služebníci, aby pomstili krev syna kněze Jojady, zabili ho na lůžku a on umřel. Pohřbili ho v Davidově městě, ale nepohřbili ho v královských hrobkách.Text žalmu:
Žl 89,4-5.29-30.31-32.33-34

Odp.: Navěky mu zachovám svou milost.
Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným,
- přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:
- Navěky zajistím tvůj rod
- a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.
Odp.
Navěky mu zachovám svou milost,
- má smlouva s ním platit nepřestane.
- Dám věčné trvání jeho rodu,
- jeho trůn bude jako věk nebes.
Odp.
Jestliže jeho synové opustí můj zákon
- a nebudou jednat podle mých příkazů,
- jestliže poskvrní má ustanovení
- a nezachovají má přikázání:
Odp.
Potrestám metlou jejich nepravost
- a ranami jejich provinění.
- Svou milost mu však neodejmu
- a svou věrnost neporuším.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 6,24-34

Nedělejte si starosti o zítřek.
To je uskutečnitelné jen pro člověka s čistým pohledem na stvoření, schopného vnímat, že stvoření vychází z ruky toho, který sám je dárcem života. Počítat s jeho péčí o náš život má učedníky uschopnit plně se dnes všemi silami věnovat hledání jeho království a spravedlnosti, tj. životu z vědomí Boží vlády v Ježíši přítomné uprostřed nás a z ochoty v tomto životě hledat a do důsledku přijmout jeho vůli.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015