Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 17. července 2024, 21:27


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 21. února, 2023
Svátek má:  Lenka

Liturgický svátek:  Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 2,1-13 (řec. 1-11)
Žl 37,3-4.18-19.27-28.39-40
-
Mk 9,30-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 21. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Sir 2,1-13 (řec. 1-11)

Připrav se na pokušení.
Zkoušky, které doléhají zejména na spravedlivé, jsou tradičním tématem, s nímž se potýká teologie Starého zákona, zejména v knize Job a žalmech. Utrpení spravedlivých se zdálo být neřešitelným problémem. Kniha Sirachovcova chápe tyto zkoušky jako pokušení, které má za cíl očistu spravedlivého k ještě větší dokonalosti. Život věřícího není "procházkou růžovým sadem", ale vyžaduje mnoho trpělivosti, vytrvalosti a důvěry v našeho Pána.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, připrav se na pokušení. Kroť své srdce a vytrvej, nedej se strhnout v době protivenství. Přimkni se k němu a neodvracej se, abys byl povýšen, až přijde tvůj konec. Přijmi vše, co tě potká, buď trpělivý, střídá-li se tvoje soužení. Vždyť zlato se tříbí v ohni a lidé milí Bohu v peci pokoření. Věř Bohu, a on se tě ujme, jdi po přímé cestě a důvěřuj v něho. Vy, kteří se bojíte Pána, čekejte na jeho slitování a neodbočujte, abyste nepadli. Vy, kteří se bojíte Pána, důvěřujte v něho, vaše odměna se neztratí. Vy, kteří se bojíte Pána, doufejte v dobro, věčnou radost a slitování. Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo doufal v Pána - a byl zklamán? Kdo setrval v jeho bázni - a byl opuštěn? Kdo ho vzýval - a nebyl vyslyšen? Vždyť Pán je milosrdný a dobrotivý, odpouští hříchy a zachraňuje v čas tísně.Text žalmu:
Žl 37,3-4.18-19.27-28.39-40

Odp.: Hospodinu svěř svůj osud, on sám bude jednat.
Doufej v Hospodina a čiň dobro,
- pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
- Raduj se v Hospodinu
- a dá ti, po čem touží tvé srdce.
Odp.
Hospodin pečuje o život bezúhonných,
- dědictví jejich přetrvá věky.
- Nebudou zahanbeni v dobách neštěstí,
- nasytí se ve dnech hladu.
Odp.
Chraň se zlého a čiň dobré,
- a přežiješ věky,
- neboť Hospodin miluje spravedlnost,
- neopouští svoje zbožné.
- Zločinci však zajdou,
- potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.
Odp.
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
- v dobách tísně je jim útočištěm.
- Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
- bezbožníků je zbavuje a chrání je,
- protože se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,30-37

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je ze všech poslední.
Ježíšovo slovo o utrpení a vzkříšení je zde určeno výhradně nejbližším učedníkům, kteří tak mají být uvedeni do hloubky následování. I zde následuje neporozumění učedníků a výzva k následování ke službě druhým, obzvlášť maličkým.
"Kdo chce být první, ať je ze všech poslední."

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015