Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 22. června 2024, 04:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2023
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 12. února, 2023
Svátek má:  Slavěna

Liturgický svátek:  Sv. Benedikt Aniánský
Liturgické období:  Mezidobí, 6. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sir 15,16-21 (řec. 15-20)
Žl 119,1-2.4-5.17-18.33-34
1 Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 12. února, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 6. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Benedikt Aniánský
Text 1.čtení:
Sir 15,16-21 (řec. 15-20)

Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.
Sirachovec se obrací proti dvěma omylům: Proti tvrzení, že se hříchu nelze vyhnout, a že je tudíž za něj odpovědný jen Bůh, a proti tvrzení, že se Bůh o člověka nestará a neví nic o jeho hříchu. Člověka naopak vyzývá k přijetí zodpovědnosti za vlastní život a to před Boží tváří.

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. (Bůh) před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá (Bůh) to, co kdo bude chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí. Jeho oči (hledí) na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil.Text žalmu:
Žl 119,1-2.4-5.17-18.33-34

Odp.: Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,
- kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.
- Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,
- hledají ho celým srdcem.
Odp.
Tys, Hospodine, dal svá nařízení,
- aby se jich dbalo svědomitě.
- Kéž jsou pevné mé cesty,
- abych zachovával tvé příkazy.
Odp.
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ
- a zachovával tvé slovo.
- Otevři mé oči,
- ať pozorují divy tvého zákona.
Odp.
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů,
- a budu ji věrně zachovávat.
- Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon
- a chráním ho celým svým srdcem.
Odp.Text 2.čtení:
1 Kor 2,6-10

Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.
Pavlova doba byla velmi ovlivněna gnozí, filosoficko - náboženským směrem, který stavěl na jakémsi plnějším poznání zasvěcenců, běžným lidem nepřístupným. Proto když mluví apoštol o poznání a moudrosti, zdůrazňuje, že jde o dar, který připravil Bůh sám a ke kterému je přístup skrze dar Ducha.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale - jak stojí v Písmu - (my zvěstujeme) to, co `oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují'. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží.Text evangelia:
Mt 5,17-37

Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.
Antiteze horského kázání nejsou novým učením, ale přivedením Mojžíšova zákona až ke kořenům a k plným důsledkům. Jejich naplnění je pro člověka žádoucí, jejich uskutečnění je těžké. Z celku kázání vyplývá, že je možné jen v síle přicházejícího Božího království, tedy v síle vykoupení.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třeba i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' A já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou - mimo případ smilstva - uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.' Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015