Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 20. července 2024, 01:48


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 9. února, 2022
Svátek má:  Apolena

Liturgický svátek:  Sv. Apollonie
Liturgické období:  Mezidobí, 5. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 10,1-10
Žl 37,5-6.30-31.39-40
-
Mk 7,14-23

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 9. února, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 5. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Apollonie
Text 1.čtení:
1 Král 10,1-10

Královna ze Sáby poznala všechnu Šalomounovu moudrost.
Země Sába, jejíž panovnice navštívila Šalomouna, byla se vší pravděpodobností domovem Sabejců v jihozápadní Arábii. Královna ze Sáby obdivovala skvělý chod Šalomounova dvora. Náboženstvím byla sice pohanka, avšak rozpoznala, že pravým průvodcem Šalomounovy nádhery a především jeho moudrosti je sám Hospodin, jeho Bůh. Křesťané navíc vědí, kdo jediný mohl překonat Šalomounovu moudrost. Kristus o sobě říká: "A hle, zde je více než Šalomoun" (Mt 12,42).

Čtení z první knihy Královské.
Když slyšela královna ze Sáby, co se mluví o Šalomounovi, přišla, aby ho zkoušela vybranými otázkami. Přibyla do Jeruzaléma s velmi početnou družinou, velbloudi byli obtíženi vonnými látkami, množstvím zlata a drahých kamenů. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun jí odpověděl na všechny její otázky; nic nebylo před králem skryto, co by jí nemohl vysvětlit. Když královna ze Sáby poznala všechnu Šalomounovu moudrost, palác, který si vystavěl, jak se jedlo u jeho stolu, příbytky jeho hodnostářů, chování těch, kdo ho obsluhovali, a jejich roucha, jeho číšníky, celopaly, které obětoval v Hospodinově domě - zůstala bez dechu a řekla králi: "Skutečně bylo pravda, co jsem ve své zemi slyšela o tobě a tvé moudrosti. Nechtěla jsem věřit tomu, co se říkalo, dokud jsem nepřišla a neviděla na vlastní oči, a hle - ani polovina mi nebyla oznámena. Předčíš moudrostí a štěstím zvěst, kterou jsem slyšela. Šťastné tvé ženy, šťastní tvoji zdejší služebníci, kteří stále stojí před tebou a poslouchají tvou moudrost! Veleben buď Hospodin, tvůj Bůh, který si v tobě zalíbil a posadil tě na trůn Izraele! Hospodin miluje Izraele navěky, a proto tě ustanovil králem, abys konal právo a spravedlnost." Potom dala králi sto dvacet hřiven zlata, velké množství vonných látek a drahého kamení. Nikdy se již nepřineslo takové množství vonných látek jako to, které dala králi Šalomounovi královna ze Sáby.Text žalmu:
Žl 37,5-6.30-31.39-40

Odp.: Ústa spravedlivého mluví moudře.
Hospodinu svěř svůj osud,
- v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
- Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
- tvému právu jak polednímu jasu.
Odp.
Ústa spravedlivého mluví moudře,
- jeho jazyk hovoří, co je správné.
- Boží zákon mu ovládá srdce,
- proto nevrávorají jeho kroky.
Odp.
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
- v dobách tísně je jim útočištěm.
- Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
- bezbožníků je zbavuje a chrání je,
- protože se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 7,14-23

Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.
"Nečistým" (tj. neschopným společenství s Bohem) tedy nečiní člověka něco vnějšího, ale jeho vlastní nitro zaměřené jen na sebe samotného, na vlastní prospěch a vlastní sebeprosazení a sebepotvrzení. Nebezpečí vnější zbožnosti jako pláštíku sobectví hrozilo nejen farizejům.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: "Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje." Když (pak odešel) od zástupu a vstoupil do domu, ptali se ho jeho učedníci na ten výrok. Řekl jim: "I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí? Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky." Tím (Ježíš) prohlásil za čisté všechny pokrmy. Dále řekl: "Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015