Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 24. června 2024, 22:22


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 27. července, 2024
Svátek má:  Věroslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Gorazda a druhů (na Moravě památka)
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 7,1-11
Žl 84,3.4.5-6a+8a.11
-
Mt 13,24-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 27. července, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Gorazda a druhů (na Moravě památka)
Text 1.čtení:
Jer 7,1-11

Což pokládáte dům, který má moje jméno, za lupičské doupě?
Ani Jeremiáš není výjimkou mezi proroky v kritice chrámového kultu. Je zde však nová historická situace. Zbožný král, náboženský reformátor Jošijáš padl v bitvě proti Egypťanům u Megida. Hospodin mu nepomohl. Některým se zdálo tedy lhostejné, zda bude či nebude uctíván. Jiní upjali svou pozornost na poslední naději, kterou jim podle jejich mínění skýtal chrám v Jeruzalémě. O tom svědčí téměř magická trojnásobná formule: "Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův". Spoléhání na Boží přítomnost v jeho chrámě bez vnitřního obrácení činí z chrámu "lupičské doupě", jak víme i z Ježíšova působení (Mk 11,17).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Řeč, kterou promluvil Hospodin k Jeremiášovi: "Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam tato slova: Slyšte Hospodinovo slovo, všichni Judovci, vy, kteří vcházíte těmito branami, abyste se klaněli Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své chování a skutky, a dám vám přebývat na tomto místě. Nespoléhejte se na klamná slova: Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův! Neboť když své jednání a skutky napravíte, když budete uplatňovat ve vzájemných sporech spravedlnost, když nebudete utiskovat přistěhovalce, sirotky a vdovy, když nebudete na tomto místě vylévat nevinnou krev, když nebudete na svou vlastní škodu chodit za cizími bohy, budu s vámi přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, od věků až na věky. Vy však skládáte svou naději v klamné řeči, z kterých nemáte užitek. Kradete, zabíjíte, cizoložíte, křivě přísaháte, obětujete Bálům, chodíte za cizími bohy, které neznáte, a pak přicházíte, předstupujete přede mě v tomto domě, který má moje jméno, a říkáte: `Jsme v bezpečí', abyste dál dělali všecky tyto ohavnosti. Což pokládáte tento dům, který má moje jméno, za lupičské doupě? Pak i já budu na něj tak pohlížet" - praví Hospodin.Text žalmu:
Žl 84,3.4.5-6a+8a.11

Odp.: Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!
Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
Odp.
I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!
Odp.
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc,
- půjde se silou stále větší.
Odp.
Věru, lepší je den v tvých nádvořích
- než jinde tisíc:
- raději budu stát na prahu domu svého Boha
- než přebývat ve stanech bezbožníka.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,24-30

Nechte obojí spolu růst až do žní.
Zpočátku se totiž jílek mámivý nerozpozná od pšenice a později s ní má tak propletené kořeny, že jej není možné vytrhat bez toho, aniž by se zničila pšenice. Podobně je i při vrůstání do nebeského království třeba dbát na vnitřní zákon společného růstu dobra i zla. Ničit zlo v lidech je Boží záležitostí, a to v pravý čas. Nám patří pouze starost o to, abychom nechali prostor k růstu pšenice v nás.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš předložil zástupům jiné podobenství: "Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní - a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015